Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znacznie ultrasonograficznej oceny tętnic szyjnych w algorytmie nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej

Autor:
Dariusz Sławek, Łukasz Chrzanowski, Jan Z. Peruga, Radosław Kręcki, Anna Bińkowska, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
24
Strona końcowa:
32
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa, grubość kompleksu błona wewnętrzna?błona środkowa, wskaźnik Gensiniego, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
Czytaj

Wprowadzenie: Wczesna diagnostyka choroby wieńcowej stanowi istotne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Wykrywanie i ocena zmian miażdżycowych w obwodowych naczyniach krwionośnych oraz detekcja zaburzeń funkcji śródbłonka mogą stanowić użyteczny marker zaawansowania chorób tętnic, w tym choroby wieńcowej. Wśród aktualnie stosowanych metod diagnostycznych istotne znaczenie odgrywa analiza grubości kompleksu błona wewnętrzna?błona środkowa (intima-media thickness ? IMT) tętnic obwodowych. Cel pracy: Celem pracy byłą ocena przydatności ultrasonograficznego pomiaru grubości kompleksu błona wewnętrzna?błona środkowa tętnic szyjnych (thickness of carotid artery ? CIMT) oraz detekcji blaszek miażdżycowych w przebiegu tych tętnic jako markerów wskazujących na obecność ocenianych koronarograficznie zwężeń, definiowanych jako ?50% redukcja średnicy co najmniej jednego segmentu dużej tętnicy wieńcowej. Materiał i metodyka: Do badania włączono 71 osób, w tym 54 (76,1%) mężczyzn i 17 (23,9%) kobiet, ze średnią wieku 61,5?7,5 roku. Protokół obejmował badanie podmiotowe, przedmiotowe, ocenę wskaźników biochemicznych, spoczynkowy zapis EKG, elektrokardiograficzną próbę wysiłkową, przezklatkowe badanie echokardiograficzne oraz ultrasonograficzne oraz badanie tętnic szyjnych z oceną CIMT oraz ewaluacją obecności ewentualnych blaszek miażdżycowych. Ponadto u wszystkich pacjentów wykonano koronarografię wraz z półilościową punktową analizą stopnia zaawansowania zmian miażdżycowych wyrażoną według tzw. wskaźnika Gensiniego (Gensini Score ? GS). Wyniki: Obecność choroby wieńcowej stwierdzono u 43 (60,5%) pacjentów. Średnia grubość kompleksu CIMT wśród pacjentów z chorobą wieńcową była większa niż wśród osób bez koronarograficznych zwężeń, wynosząc odpowiednio 1,01?0,11 mm i 0,88?0,14 mm; p=0,0001, analogicznie kształtował się odsetek liczby obecnych blaszek miażdżycowych w obrębie badanych odcinków naczyniowych tętnic szyjnych ? odpowiednio 76,7 vs 42,9%; p=0,008, Analiza korelacji wykazała obecność dodatniego związku między średnią wartością CIMT a wartościami wskaźnika Gensiniego, w tym wskaźnika całkowitego (?=0,36 p=0,0017), oraz obliczanego dla proksymalnych (?=0,32 p=0,0056) i dystalnych (?=0,33 p=0,0052) segmentów tętnic wieńcowych. Wartość Gensini Score ogólnego i dystalnego była znamiennie wyższa wśród pacjentów z obecnością blaszek miażdżycowych zlokalizowanych w tętnicy szyjnej (p=0,0035, p=0,0011). Wieloczynnikowa analiza regresji logistycznej wykazała, że zwiększona grubość kompleksu błona wewnętrzna?błona środkowa, płeć męska oraz obniżenie odcinka ST w trakcie próby wysiłkowej są niezależnymi czynnikami ryzyka obecności choroby wieńcowej. Włączenie wartości IMT do algorytmu interpretacji próby wysiłkowej EKG wiązało się ze znaczącym wzrostem czułości i ujemnej wartości predykcyjnej. Wnioski: Średnia grubość kompleksu błona wewnętrzna?błona środkowa oraz częstość występowania blaszek miażdżycowych w obrębie tętnic szyjnych są większe w grupie chorych z chorobą wieńcową. Badane parametry ultrasonograficzne można wykorzystać jako pomocnicze wskaźniki poprawiające trafność nieinwazyjnego algorytmu diagnostyki choroby wieńcowej.