Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Udział galektyn w patofizjologii schorzeń układu sercowo-naczyniowego

Autor:
Aleksandra Rojek, Wojciech Kosmala
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
59
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
galektyny, choroby sercowo-naczyniowe, włóknienie
Czytaj

Galektyny stanowią rodzinę ewolucyjnie konserwatywnych białek lektynowych wiążących ?-galaktozydy, pełniących istotną rolę w procesach odpornościowych, zapalnych, embriogenezie oraz neowaskularyzacji. Ostatnio sugeruje się udział galektyn w patofizjologii schorzeń układu sercowo?naczyniowego. Na szczególną uwagę zasługuje wpływ galektyny-3 na rozwój włóknienia miokardium i progresję niewydolności serca. Galektyna-3 jest unikalną chimeryczną galektyną, wytwarzaną przez aktywowane makrofagi, która stymuluje proliferację sercowych fibroblastów i produkcję kolagenu, co stanowi istotny element patologicznego remodelingu mięśnia sercowego. Liczne badania kliniczne wskazują również na stężenie galektyny jako niekorzystnego czynnika rokowniczego u pacjentów z niewydolnością serca. Ostatnio sugeruje się szczególną wartość diagnostyczną i prognostyczną galektyny-3, zwłaszcza w grupie chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, u których rutynowo oznaczane biomarkery, np. BNP, cechują się niewystarczającą czułością. Ponadto wskazuje się na wartość galektyny-3 jako markera włóknienia mięśnia serca, niezależnego, w przeciwieństwie do peptydów natriuretycznych, od aktualnych warunków hemodynamicznych. W pracy przedstawiono aktualny pogląd na udział galektyn w patogenezie schorzeń układu sercowo?naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w niewydolności serca oraz aterogenezie.