Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nierównomierny wpływ poszczególnych elementów wywiadu rodzinnego na autoimmunologię oraz przebieg kliniczny cukrzycy u dzieci

Autor:
Beata Małachowska, Anna Baranowska-Jaźwiecka, Anna Hogendorf, Agnieszka Szadkowska, Wojciech Fendler, Wojciech Młynarski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
130
Strona końcowa:
136
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca, rodzina, dziecko, wiek rozpoznania, HbA1c
Czytaj

Wprowadzenie: Analiza rodzinnego występowania cukrzycy jest rutynowo przeprowadzana u pacjentów pediatrycznych z tym rozpoznaniem. Mimo to, znaczenie uzyskanych informacji może być zróżnicowane zależnie od tego, którzy członkowie rodziny byli chorzy. Cel pracy: Celem pracy było opisanie szczegółowego wywiadu rodzinnego u pacjentów oraz określenie wpływu rodzinnego występowania cukrzycy na jej przebieg. Materiał i metody: Po wykluczeniu z analizy pacjentów o potwierdzonym monogenowym podłożu choroby lub cukrzycą typu 2, grupę badaną stanowiło 989 dzieci z cukrzycą. Zgromadzone do analizy dane obejmowały występowanie cukrzycy u krewnych pierwszego i drugiego stopnia, wiek w chwili rozpoznania cukrzycy, ostatni wynik pomiaru hemoglobiny glikowanej (HbA1c), obecność przeciwciał typowych dla cukrzycy oraz najwyższe zaobserwowane stężenie peptydu C. Wyniki: Występowanie cukrzycy u rodzeństwa pacjenta było związane z istotnie wcześniejszym rozpoznaniem cukrzycy (średnia różnica -2,83 roku 95% przedział ufności [PU]: -4,24 do -1,42 roku). Pionowe dziedziczenie cukrzycy, szczególnie ze strony matki, było związane z istotnie późniejszym wiekiem rozpoznania. Cukrzycę rozpoznawano w średnim wieku 10,83 roku u dzieci matek z cukrzycą w porównaniu do 8,75 roku u dzieci matek zdrowych (p=0,0228). Jednak dzieci matek z cukrzycą charakteryzowały się istotnie wyższymi wynikami pomiaru HbA1c (8,34 vs 7,56%; p=0,0315). Dodatkowo, rosnąca liczba członków rodziny chorych na cukrzycę była związana z opóźnieniem jej rozpoznania u dzieci (p dla analizy trendu liniowego = 0,0452). Wnioski: Czynniki rodzinne wpływają na obraz i przebieg cukrzycy u dzieci, jednak ich wpływ nie jest równocenny i wskazuje na większe znaczenie czynników związanych ze stroną matki.