Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stanu odżywienia oraz czynności płuc dzieci i młodzieży z mukowiscydozą

Autor:
Wioleta Umławska, Monika Krzyżanowska, Anna Zielińska, Dorota Sands
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
143
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
antropometria, upośledzenie wzrastania, niedożywienie, spirometria, Pseudomonas aeruginosa
Czytaj

Wprowadzenie: Ważnymi czynnikami prognostycznymi przebiegu choroby oraz długości trwania życia chorego na mukowiscydozę są ocena poziomu rozwoju fizycznego oraz funkcji płuc. Cel pracy: Celem pracy była ocena stanu odżywienia oraz stanu układu oddechowego dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę. Ocenę funkcji płuc badanych dzieci analizowano w zależności od wybranych czynników związanych z przebiegiem oraz klinicznym obrazem choroby Materiał i metody: Materiał stanowią wyniki pomiarów somatycznych, spirometrycznych oraz dane uzyskane z wywiadu lekarskiego 89 dzieci w wieku od 6 do 18 lat, diagnozowanych i leczonych z powodu mukowiscydozy w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. U wszystkich badanych wykonano badania molekularne DNA, określające typ mutacji genu CFTR. Z uwagi na zróżnicowany wiek badanych, indywidualne dane antropometryczne standaryzowano na średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe odpowiedniej klasy wieku oraz płci układu odniesienia. Wyniki: Badane dzieci okazały się przeciętnie niższe od swoich rówieśników stanowiących układ odniesienia. Poważne zaburzenia procesu wzrastania, skutkujące niskorosłością, odnotowano u 10 badanych (11,2%). Blisko połowa badanych dzieci charakteryzowała się niedoborem masy ciała, z czego u 8% badanych stwierdzono silne niedożywienie świadczące o wyniszczeniu organizmu. Niedobory masy ciała wynikały zarówno z ograniczonego otłuszczenia ciała, jak i upośledzonego rozwoju tkanki mięśniowej (zwłaszcza u badanych chłopców). W badaniach spirometrycznych stwierdzono obniżenie wartości wszystkich analizowanych parametrów układu oddechowego. Najwyższe wartości natężonej pojemności wydechowej pierwszosekundowej FEV1 zaobserwowano u badanych charakteryzujących się prawidłowym stanem odżywienia, najniższe zaś u osób wykazujących skrajne niedożywienie organizmu. Wykazano silną zależność między stanem odżywienia organizmu a funkcjonowaniem układu oddechowego. Wnioski: Częste infekcje układu oddechowego wywołane przez P. aeruginosa przyczyniają się do silnego upośledzenia funkcji płuc.