Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kwestionariusz do oceny jakości życia chorych z wrastającym paznokciem

Autor:
Ewa Pelant, Filip Szumski, Mariola Pawlaczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
21
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
walidacja, jakość życia, wrastający paznokieć
Czytaj

Wprowadzenie: Problem wrastających paznokci jest częstą dolegliwością, dotykającą ludzi obojga płci prawie w każdym wieku. Cel pracy: Celem pracy było przygotowanie oraz walidacja kwestionariusza służącego do oceny jakości życia chorych z wrastającym paznokciem pomocnego w obiektywnej ocenie wyników leczenia. Materiał i metody: Analizie poddano Międzynarodowy Kwestionariusz Jakości Życia Specyficznego dla Grzybicy Paznokci, który zmodyfikowano na potrzeby oceny wrastającego paznokcia. W badaniu uczestniczyło 105 chorych w wieku od 18 do 70 lat z wrastającymi paznokciami. Przygotowanie oraz walidacja kwestionariusza przeprowadzona była zgodnie z międzynarodowymi obowiązującymi regułami. W procesie walidacji wykorzystano następujące testy statystyczne: eksploracyjną analizę czynnikową z użyciem szacowania metodą głównych składowych z rotacją ortogonalną (varimax), test T dla prób zależnych, test T dla prób niezależnych oraz obliczono współczynniki ? Cronbacha i rho Spearmana. Wyniki: Wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej wyodrębniły trzy aspekty: fizyczny, emocjonalny oraz społeczny. Wszystkie czynniki cechują się wysoką rzetelnością. Wnioski: Dzięki wysokim wartościom ? Cronbacha, kwestionariusz można uznać za wiarygodny. Tym samym może on służyć jako narzędzie do badań jakości życia pacjentów z wrastającym paznokciem oraz oceny efektów leczeniu.