Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niedowaga, nadwaga i otyłość dziewcząt w wieku 7-19 lat z województwa lubelskiego w latach 1986-2006

Autor:
Agnieszka Wasiluk, Jerzy Saczuk, Mirosław Zalech
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
1
Strona początkowa:
11
Strona końcowa:
17
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
BMI, dziewczęta, trend sekularny
Czytaj

Wprowadzenie: Wraz z pogłębiającymi się dysproporcjami w statusie ekonomicznym polskiego społeczeństwa uwidaczniają się różnice w stanie odżywienia dzieci i młodzieży. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było określenie zmian, jakie zaszły w ciągu 20 lat w wielkości populacji dziewcząt o właściwych proporcjach wagowo-wzrostowych i ich rówieśniczek z niedowagą, nadwagą i otyłością. Materiał i metody: W roku 1986 zbadano 17 586 dziewcząt, w tym 7859 mieszkanek miast i 9727 mieszkających na wsi. Dwadzieścia lat później wykorzystano wyniki badań 9540 uczennic, w tym 4865 stanowiły mieszkanki miast i 4675 pochodziło ze wsi. Dziewczęta były w wieku wieku 7-18 lat. Zmierzono wysokość i masę ciała, a następnie obliczono wskaźnik masy ciała (BMI). Na podstawie zaleceń International Obesity Task Force z materiału badawczego wyselekcjonowano dziewczęta z 3 stopniem niedowagi (gr. I), 2 stopniem niedowagi (gr. II), 1 stopniem niedowagi (gr. III), o prawidłowych proporcjach wagowo-wzrostowych (gr. IV), z nadwagą (grupa V) i otyłością (gr. VI). Istotność statystyczną różnic pomiędzy średnimi uzyskanymi w 1986 i 2006 roku weryfikowano testem t-Studenta dla danych niezależnych. Istotność statystyczną różnic pomiędzy liczbą dziewcząt zakwalifikowanych do każdej z grup względem całej badanej populacji w 1986 roku i 2006 roku określono przy pomocy testu ??. Wyniki: W analizowanym dwudziestoleciu odnotowano wzrost częstości występowania niedoboru i nadmiaru masy ciała u ocenianych uczennic. Większe zmiany międzypokoleniowe w częstości występowania niedowagi, nadwagi i otyłości zaobserwowano u mieszkanek miast względem ich rówieśniczek ze wsi. Ponadto większe różnice w niedoborze i nadmiarze masy ciała zauważono u najmłodszych uczennic szkół województwa lubelskiego. Wnioski: Można przypuszczać, iż różnice w statusie ekonomicznym mieszkańców Lubelszczyzny wpłynęły na zmniejszenie liczby dziewcząt o prawidłowych proporcjach wagowo-wzrostowych oraz zwiększenie odsetka uczennic z niedoborem i nadmiarem masy ciała.