Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane czynniki endo- i egzogenne a rozwój somatyczny dzieci i młodzieży niesłyszącej

Autor:
Anna Zwierzchowska, Tadeusz Gałkowski, Krystyna Gawlik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
1
Strona początkowa:
18
Strona końcowa:
23
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
rozwój somatyczny, głuchota, czynniki endo- i egzogenne
Czytaj

Wprowadzenie: W piśmiennictwie surdopedagogicznym widoczny jest brak spójności w poglądach na temat rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży niesłyszącej. Dostrzega się trzy zasadnicze nurty, z których jeden przedstawia dziecko niesłyszące bez deficytów w rozwoju fizycznym względem rówieśników, drugi wskazuje na przejściowo niższe rezultaty, co w konsekwencji prowadzi do innego tempa rozwoju fizycznego niesłyszących względem rówieśników słyszących, natomiast trzeci wskazuje na niższe wartości parametrów somatycznych w stosunku do rówieśników słyszących. Wskazywane różne wnioski tworzą potrzebę dalszych badań w poszukiwaniu i identyfikacji czynników, które mogą różnicować rozwój somatyczny niesłyszących. Celem pracy było ustalenie, czy wybrane i sklasyfikowane czynniki endo- i egzogenne (etiologia, typ uszkodzenia słuchu, środowisko wychowawcze) wpływają na rozwój somatyczny dzieci młodzieży niesłyszącej. Materiał i metody: Zbadano wyselekcjonowaną grupę 56 uczniów szkół specjalnych w wieku 10-16 lat z głuchotą głęboką ze szkół specjalnych z południowej Polski. Wszyscy badani byli w normie intelektualnej, jak również nie stwierdzono u nich żadnych dysfunkcji narządu ruchu. Dobór uczniów niesłyszących był celowy pod względem etiologii, typu uszkodzenia i środowiska wychowawczego (internat/dom). Zbadano wysokość ciała, masę ciała i jego skład analizatorem impedancyjnym. Na podstawie wartości standaryzowanych wyznaczono profile somatyczne osobno dla grup o różnej przyczynie i typie (lokalizacji) uszkodzenia słuchu i z różnego środowiska wychowawczego. Wyniki: Stwierdzono zróżnicowany przebieg profilów rozwoju somatycznego ze względu na typ uszkodzenia słuchu, etiologię i środowisko wychowawcze. Natomiast nie potwierdziła się teza, aby któryś z wybranych czynników endo- i egzogennych istotnie wpływał na rozwój somatyczny. Wnioski 1. W badanej grupie weryfikowany czynnik środowiska wychowawczego nie był dominujący dla rozwoju cech somatycznych. Nie potwierdzono hipotezy o wpływie środowiska wychowawczego na rozwój somatyczny niesłyszących. 2. Badania nie potwierdziły wpływu endogennych uwarunkowań głuchoty na poziom rozwoju somatycznego.