Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena częstości izolacji grzybów z rodzaju Candida z powierzchni telefonów komórkowych i dłoni ich użytkowników. Doniesienie wstępne

Autor:
Anna Kraszyńska, Elżbieta Krajewska-Kulak, Cecylia Łukaszuk, Bogumiła Kraszyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
30
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
telefon komórkowy, dłonie, grzyby, biotyp, lekowrażliwość
Czytaj

Wprowadzenie: Telefon komórkowy może odgrywać istotną rolę w transmisji drobnoustrojów. Cel pracy: Ocena częstości izolacji, aktywności hydrolitycznej, biotypów i lekowrażliwości szczepów grzybów izolowanych z próbek pobranych z powierzchni telefonów komórkowych i z dłoni ich właścicieli. Materiał i metody: Badaniem objęto po 57 telefonów i dłoni ich użytkowników. Skażenie powierzchni telefonów i dłoni prowadzono za pomocą aplikatora Count-Tact, identyfikację grzybów ? przy użyciu podłoża CHROMagar Candida, aktywność enzymatyczną ? przy użyciu testu API ZYM, a lekowrażliwość ? przy użyciu testu FUNGITEST?. Oceniano także biotypy izolowanych szczepów. Wyniki: Z powierzchni 68,4% telefonów izolowano grzyby rodzaju Candida (41% ? C. krusei i 59% ? C. glabrata), w tym z 23,1% ? dwa gatunki, a z 53,8% ? jeden. Z powierzchni dłoni użytkowników telefonów izolowano je z 95,3% dłoni (56,1% ? C. krusei, 78% ? C. glabrata, 4,9% ? C. tropicalis, 7,3% ? C. species), w tym z 61% dłoni ? jeden gatunek, z 29,3% ? 2, z 7,3% ? 3 i z 2,4% ? 4. Izolaty C. krusei z obu powierzchni wykazywały najwyższą aktywność fosfatazy kwaśnej i esterazy oraz brak aktywności chymotrypsyny, ?-glukoronidazy (telefon) i ?-glukoronidazy (dłoń). W grupie izolatów C. krusei z telefonu komórkowego dominował biotyp G (37,5%), a z dłoni ? biotyp M (39,1%). Izolaty C. galabrata z obu powierzchni wykazywały najwyższą aktywność fosfatazy kwaśnej i esterazy, a brak aktywności arylamidazy walinowej (telefon), ?-glukoronidaza (dłoń) oraz N-acetylo-?-glukozyloamidaza (telefon i dłoń). W przypadku izolatów C. glabrata dominował biotyp G (47,8% telefonów i 53,1% dłoni). W największym odsetku szczepy C. krusei i C. glabrata były wrażliwe na 5-fluorocytozynę i amfoterycynę B, a oporne na flukonazol. Wnioski: Grzyby z rodzaju Candida wyizolowano z 68,4% badanych telefonów komórkowych i 95,3% dłoni ich użytkowników. Z powierzchni telefonów komórkowych i dłoni użytkowników izolowano grzyby z gatunku Candida krusei i Candida glabrata, a dłoni dodatkowo Candida tropicalis i Candida species. Grzyby z rodzaju Candida izolowane jednocześnie z powierzchni telefonów komórkowych i powierzchni wewnętrznej dłoni wykazywały najwyższą aktywność esterazy oraz fosfatazy kwaśnej i największą oporność na flukonazol. Dominującym biotypem w przypadku grzybów izolowanych z telefonu komórkowego był biotyp M wg Kurnatowskiej i Kurnatowskiego, a z dłoni biotyp G wg Willimasona. Stwierdzono także nowy biotyp w przypadku 2 szczepów izolowanych z powierzchni telefonu i pięciu z dłoni.