Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na stopień wyedukowania zdrowotnego nastolatków z cukrzycą typu 1

Autor:
Milena Brzozowska, Beata Brosowska, Agnieszka Szadkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
1
Strona początkowa:
11
Strona końcowa:
16
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
edukacja zdrowotna, cukrzyca typu 1, czynniki socjodemograficzne, młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Cukrzyca typu 1 jest przewlekłą chorobą metaboliczną, wymagającą ciągłego leczenia. Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia dobrego wyrównania metabolicznego choroby, a tym samym zapewnienia dziecku prawidłowego rozwoju oraz zapobiegnięcia powikłaniom, jest wysoki poziom wiedzy pacjenta i jego rodziców, osiągany dzięki prawidłowo prowadzonej edukacji diabetologicznej. Cel pracy: Celem badania była analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na poziom edukacji zdrowotnej nastolatków z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Badaniami objęto 100 pacjentów, chorujących na cukrzycę typu 1, w wieku 12-18 lat, w tym 50 dziewcząt i 50 chłopców. W pracy oceniono wiedzę pacjentów dotyczącą samokontroli cukrzycy, posługując się testem opracowanym w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a następnie oceniono umiejętności praktyczne na podstawie wykonywanych zadań. Ankietę dotyczącą czynników socjodemograficznych wypełniali rodzice. Wyniki: Stopień wyszkolenia dzieci i młodzieży w zakresie samokontroli cukrzycy jest zróżnicowany. Na maksymalną liczbę 34 punktów z testu wiedzy i umiejętności pacjenci uzyskali od 12 do 33 punktów (śr.?SD: 23,1?4,9 ptk; 67,8?14,4% prawidłowych odpowiedzi). Odnotowano zależność stopnia wyedukowania pacjentów od ich wieku (r=0,39; p<0,001). Wykształcenie matek (p=0,014) oraz liczba odbytych szkoleń (p=0,002) miały istotny wpływ na poziom wyedukowania pacjentów (adjustacja do wieku). Mniejsze znaczenia miało wykształcenia ojców (p=0,071). Nie odnotowano zależności od miejsca zamieszkania. Wnioski: Wiek dziecka, poziom wykształcenia rodziców oraz liczba odbytych szkoleń wpływają na poziom wiedzy diabetologicznej pacjentów. Dla zapewnienia dobrego poziomu leczenia dzieci z cukrzycą typu 1 konieczna jest stała reedukacja pacjentów i ich rodzin.