Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Funkcjonowanie osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym ? aspekty zdrowotne i społeczne

Autor:
Paweł Półrola
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
21
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
mózgowe porażenie dziecięce, dorosły, prognoza, funkcjonowanie
Czytaj

Wprowadzenie: Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz) nadal stanowią dużą grupę pacjentów lekarzy pediatrów. Choroba ta występuje z częstością 2-3 przypadków na 1000 porodów. W bogatej literaturze przedmiotu niewiele jest prac poświęconych funkcjonowaniu chorych z MPDz na progu dorosłego życia. Cel pracy: Celem badań było prześledzenie przebiegu MPDz od urodzenia do momentu osiągnięcia dojrzałości w zakresie sprawności ruchowej, zdolności do porozumiewania się, przebiegu towarzyszących schorzeń oraz poziomu osiągniętego wykształcenia i niezależności finansowej. Materiał i metody: Badaniem objęto 100 dorosłych osób z rozpoznanym w dzieciństwie mózgowym porażeniem dziecięcym, urodzonych w latach 1981-1983. Pacjenci i ich opiekunowie wypełniali ankietę, opisującą przebieg choroby, schorzenia towarzyszące, przebyte rehabilitacje oraz osiągnięte wykształcenie. Przeprowadzono badanie neurologicznie. Do oceny samodzielności ruchowej oraz komunikacji użyto odpowiednich części kwestionariusza użytkowego wskaźnika zdrowia Mark-3 (Haelth Utilities Index). Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą skali T1 i wskaźnika relacyjnego Wr określającego dynamizm zmian. Wyniki: W badanej populacji chorych obserwowano poprawę w zakresie sprawności ruchowej i zdolności do komunikowania się także po 10 r.ż. Najczęstszym poważnym schorzeniem towarzyszącym była padaczka. Można oczekiwać stabilizacji lub zmniejszenia ilości napadów powyżej 15 r.ż. Największe szanse na zdobycie średniego lub wyższego wykształcenia mieli chorzy z niedowładem połowiczym lub niedowładem kończyn dolnych. Większość badanych mieszka z rodzicami i nie jest samodzielna finansowo. Wnioski: Funkcjonowanie zdrowotne osób z mózgowym porażeniem dziecięcym zależy od postaci i ciężkości uszkodzenia oun, ale także od utrzymywania się napadów padaczkowych i innych zaburzeń przewlekłych. Istnieje możliwość poprawy funkcjonowania osób z MPDz również w drugiej dekadzie życia (poprawa ruchowa i mowy). Indywidualne osiągnięcia chorego z MPDz zależą od czynników zdrowotnych, ale także od systematycznego wsparcia rodziny, systemu oświaty i możliwości zatrudnienia.