Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czas utrzymania pierwotnej gastrostomii i rodzaj stosowanych zestawów wymiennych u polskich dzieci - wyniki wieloośrodkowej analizy retrospektywnej okresu dziesięciu lat (2000-2010)

Autor:
Marta Sibilska, Katarzyna Popińska, Aleksandra Żyła, Jarosław Kierkuś, Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Urszula Chlebowczyk-Grzybowska, Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Anna Borkowska, Anna Wiernicka, Sabina Więcek, Ewa Hapyn, Janusz Książyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
8
Strona końcowa:
12
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
gastrostomia pierwotna, gastrostomia niskoprofilowa, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Żywienie przez gastrostomię jest uznaną metodą leczenia żywieniowego, gdy planowana jest długotrwała interwencja żywieniowa. Cel pracy: Celem pracy była analiza retrospektywna czasu utrzymania pierwotnej gastrostomii i rodzaju stosowanych zestawów wymiennych u dzieci. W badaniu wzięło udział sześć ośrodków medycznych prowadzących domowe żywienie dojelitowe dzieci. Materiał i metody: Przeprowadzono wieloośrodkowa analiza retrospektywna danych medycznych pacjentów pediatrycznych realizujących programy domowego żywienia enteralnego, u których pierwszą gastrostomię założono pomiędzy rokiem 2000 i 2010. Wyniki: Przeanalizowano dane 249 pacjentów, u których pierwsza gastrostomia zakładana była średnio w wieku 5,9 roku. W momencie badania 114 dzieci (45,8%) miało nadal założoną gastrostomię pierwszorazową. W całej analizowanej grupie (249 pacjentów) jako pierwszorazową najczęściej zakładano gastrostomię firmy Nutricia (u 172 dzieci, tj. 69%), rzadziej firmy Covidien (u 34, tj. 13,6%), najrzadziej firmy Bard (u 6 dzieci, tj. 2,4%). W pozostałych 37 przypadkach jako pierwszorazową założono inny rodzaj gastrostomii (14,8%). U pozostałych 135 dzieci gastrostomię pierwszorazową wymieniono. Średni czas od czasu założenia pierwszorazowej gastrostomii do jej wymiany wynosił 436,6 dnia. Najczęściej gastrostomię wymieniano planowo (51,8%), rzadziej przyczyną wymiany były powikłania, takie jak zakażenie (14,8% wszystkich wymian), uszkodzenie mechaniczne (14%), wypadnięcie (11%) czy zatkanie gastrostomii (8%). Jako pierwszą następną gastrostomię najczęściej, bo aż w 46 przypadkach (tj. 34%), zakładano gastrostomię typu Nutricia G-Tube, następnie gastrostomię niskoprofilową firmy Bard (12,6%), kolejno firmy Covidien typu parasolka (11,8%) oraz typu balon (7,4%). W pozostałych 46 przypadkach założono inną gastrostomię. W grupie badanej 44 dzieci w momencie badania miało założony pierwszy zestaw wymienny, u pozostałych 91 pacjentów był on wymieniany. Wnioski: U polskich pacjentów pediatrycznych najczęściej jako pierwszą zakładano gastrostomię wymagającą usunięcia endoskopowego (Nutricia). Gastrostomia pierwotna utrzymywana była średnio około 15 miesięcy. Najczęściej gastrostomię pierwotną, jak również pierwszą gastrostomię wymienną wymieniano planowo. Zaobserwowano zwiększenie liczby używanych niskoprofilowych gastrostomii balonowych.