Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przebyty udar mózgu a nie obecność klinicznie objawowej miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST pogarsza rokowanie odległe

Autor:
Zbigniew Siudak, Stanisław Bartuś, Joanna Rutka, Artur Dziewierz, Tomasz Rakowski, Jacek S. Dubiel, Dariusz Dudek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
87
Strona końcowa:
91
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
angioplastyka, zawał serca, miażdżyca, udar
Czytaj

Wprowadzenie: Obecność miażdżycy w lokalizacjach pozasercowych u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Miażdżyca obwodowa ujawnia się zwykle klinicznie w formie niedokrwiennego udaru mózgu oraz miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych. Oba stany istotnie pogarszają rokowanie i możliwości rehabilitacji oraz mogą wpływać na niedostępność pewnych opcji leczenia chorych z zawałem serca. Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu obecności przebytego udaru mózgu oraz objawowej miażdżycy tętnic kończyn dolnych na rokowanie odległe chorych ze STEMI. Materiał i metodyka: Do rejestru EUROTRANSFER włączono 1650 pacjentów leczonych pierwotną przezskórną angioplastyką wieńcową (PPCI). Chorych podzielono na trzy grupy: grupę PAD, którą stanowili pacjenci z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych (badania obrazowe), z chromaniem przestankowym lub przebytym zabiegiem PTA (peripheral transluminal angioplasty) albo chirurgicznym, grupę STROKE, do której należały osoby po przebytym udarze mózgu, oraz grupę non-PAD. Wyniki: Chorzy z grupy PAD byli starsi i mieli bardziej obciążający wywiad chorobowy (przebyty zawał serca, zabiegi rewaskularyzacyjne, przewlekła choroba nerek) niż osoby z grupy non-PAD. Obecność negatywnych czynników wpływających na rokowanie była słabiej zaznaczona w grupie chorych po przebytym udarze mózgu. Krwiak w miejscu wkłucia istotnie częściej wystąpił u chorych z PAD lub udarem mózgu (12% i 14,5%) w porównaniu z osobami należącymi do grupy non-PAD (5,6%). Roczna śmiertelność była wyższa u chorych z grupy STROKE niż u chorych z grupy PAD i non-PAD (16,4 vs. 8.0 vs. 7,1%; p=0,035). Wnioski: Przebyty udar mózgu jest odpowiedzialny za gorsze rokowanie u chorych z zawałem serca STEMI. Mimo dużo bardziej obciążającego wywiadu chorobowego pacjenci z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych mieli podobne rokowanie odległe jak chorzy bez klinicznie objawowej miażdżycy.