Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena prognostycznej przydatności 6-minutowej próby marszowej u chorych po zawale mięśnia serca

Autor:
Waldemar Smoleń, Aleksandra Rojek, Anna Kamila Woźnicka, Monika Przewłocka-Kosmala, Andrzej Mysiak, Wojciech Kosmala
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
96
Strona końcowa:
140
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
test 6-minutowego marszu, zawał mięśnia serca, rehabilitacja, wydolność wysiłkowa
Czytaj

Wprowadzenie: Ocena rokowania po zawale serca (myocardial infarction ? MI) stanowi bardzo istotny element planowania dalszej opieki medycznej. Pozawałowe upośledzenie tolerancji wysiłku jest negatywnym czynnikiem rokowniczym związanym m.in ze zwiększoną częstością zgonów i zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wcześniejsze badania wskazują na bezpieczeństwo 6-minutowego testu marszowego (six-minute walk test ? 6MWT) w ocenie wydolności u pacjentów we wczesnym okresie pozawałowym, którego obciążenie odpowiada submaksymalnej próbie wysiłkowej. Cel pracy: Ocena wartości predykcyjnej 6-minutowej próby marszowej wykonanej we wczesnym okresie pozawałowym w odniesieniu do wydolności fizycznej w trakcie 6-miesięcznej obserwacji po zawale mięśnia serca. Materiał i metody: Badaniem prospektywnym objęto 106 chorych, w tym 26 kobiet i 80 mężczyzn, w wieku 58,5?8,1 roku z rozpoznaniem świeżego zawału serca. U wszystkich chorych 2-krotnie ? w 7 dobie po zawale oraz po okresie 6-miesięcznej obserwacji ? wykonywano badanie echokardiograficzne oraz przeprowadzano test 6-minutowego marszu. Pacjenci byli poddani wczesnej rehabilitacji wewnątrzszpitalnej oraz zalecono im udział w programach rehabilitacji poszpitalnej. Wyniki: Jedynie w grupie chorych ze skróconym wyjściowo dystansem 6MWT, wdrożona poszpitalna rehabilitacja kardiologiczna wiązała się z istotną poprawą dystansu 6MWT po 6 miesiącach od MI (437?71 vs. 538?103 m; p<0,001). Oprócz rehabilitacji poszpitalnej, niezależnymi czynnikami determinującymi wydłużenie dystansu 6-minutowej próby marszowej w trakcie 6-miesięcznej obserwacji były: młodszy wiek, płeć męska, niższa glikemia okołozawałowa oraz ? u chorych z mniejszą wyjściową wydolnością fizyczną ? polepszenie globalnej funkcji lewej komory serca. Długość dystansu pokonanego w trakcie wczesnego 6MWT <545 m charakteryzowała się 74% czułością, 74% specyficznością, 74% dokładnością, 84% dodatnią wartością predykcyjną i 61% ujemną wartością predykcyjną w przewidywaniu późniejszej poprawy tolerancji wysiłku wyrażonej 10% wzrostem dystansu 6MWT po 6 miesiącach od zawału mięśnia serca Podsumowanie: Test 6-minutowego marszu wykonany we wczesnym okresie pozawałowym, jest wartościowym badaniem w prognozowaniu poprawy tolerancji wysiłku oraz cennym narzędziem diagnostycznym przydatnym do selekcji chorych, którzy odniosą największą korzyść z poszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej.