Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ biernej pionizacji na całkowity opór obwodowy u chorych z prawidłowym i obniżonym wskaźnikiem sercowym

Autor:
Wojciech Balak, Wojciech Gilewski, Danuta Karasek, Robert Bujak, Małgorzata Dobosiewicz, Władysław Sinkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
110
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
opór obwodowy, niewydolność serca, kardiografia impedancyjna
Czytaj

Wprowadzenie: U części chorych z niewydolnością serca spadek napływu krwi do prawej komory może powodować paradoksalną wazodylatację obwodową w wyniku nieprawidłowej reakcji baroreceptorów. Podobne reakcje obserwowano w grupie osób z nadciśnieniem tętniczym i prawidłową czynnością skurczową lewej komory. Cel pracy: Celem prezentowanej pracy było określenie zależności między wartością wskaźnika sercowego (CI) a zmianą wskaźnika oporu obwodowego (TPRI) podczas biernej pionizacji. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 50 osób. Grupę badaną stanowiło 30 chorych (27 mężczyzn i 3 kobiety w wieku 53?6 lat) ze skurczową niewydolnością serca (LVEF: 23?6%), w tym 13 pacjentów z niewydolnością serca na tle niedokrwiennym. Na podstawie objawów podmiotowych 13 pacjentów z grupy badanej zakwalifikowano do II klasy według NYHA, 6 ? do III klasy według NYHA, a 11 wykazywało objawy pośrednie II i III klasy NYHA. Grupę kontrolną stanowiło 20 osób bez objawów niewydolności serca (w tym 15 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym) i z prawidłową frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF: 64?7%), którzy zostali dobrani pod względem płci i wieku. Obie grupy poddano biernej pionizacji do kąta 60°. W trakcie badania przy użyciu Task Force Monitor (CNSystems) w sposób ciągły monitorowano zapis EKG, ciśnienie tętnicze ?beat-to-beat? metodą fotopletyzmografii oraz parametry hemodynamiczne metodą kardioimpedancji. Grupę badaną i kontrolną podzielono na dwie podgrupy: z prawidłową (?2,5 l/min/m) oraz z obniżoną (<2,5 l/min/m) wartością CI. Przeanalizowano procentową zmianę TPRI w ciągu pierwszych 5 minut pionizacji. Wyniki: U 21 chorych z grupy badanej oraz u 7 pacjentów z grupy kontrolnej stwierdzono obniżony CI. Zarówno u chorych ze skurczową niewydolnością serca, jak i u osób z prawidłową LVEF obserwowano spadek wartości TPRI w trakcie pionizacji u osób z obniżonym CI (o 3,7% i 7,1%) oraz wzrost wartości TPRI u osób z prawidłowym CI (o 20,2% i 36,8%). Różnice przyrostu TPRI między osobami z prawidłowym i obniżonym CI, zarówno w grupie badanej, jak i kontrolnej, osiągnęły wysoką znamienność statystyczną (p<0,001). Wnioski: 1. U pacjentów z obniżonym wskaźnikiem sercowym mierzonym metodą kardioimpedancji występuje nieprawidłowa reakcja na pionizację, objawiająca się spadkiem obwodowego oporu naczyniowego. 2. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i obniżonym wskaźnikiem sercowym obserwuje się analogiczną reakcję jak u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca i obniżonym wskaźnikiem sercowym.