Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stopień wyedukowania zdrowotnego dzieci z cukrzycą typu 1 wpływa na wyrównanie metaboliczne tylko u pacjentów z optymalnym lub suboptymalnym poziomem HbA1c

Autor:
Beata Brosowska, Milena Brzozowska, Agnieszka Szadkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
2
Strona początkowa:
64
Strona końcowa:
69
ISSN:
2083-8441
Słowa kluczowe:
edukacja zdrowotna, cukrzyca typu 1, wyrównanie metaboliczne, powikłania ostre
Czytaj

Wprowadzenie: Celem leczenia cukrzycy typu 1 jest osiągnięcie dobrej kontroli metabolicznej, zmniejszającej ryzyko ostrych i przewlekłych powikłań. Jednym z elementów terapii jest edukacja pacjentów w zakresie samokontroli cukrzycy. Cel pracy: Celem badania była analiza wpływu stopnia wyedukowania dzieci z cukrzycą typu 1 na wyrównanie metaboliczne i występowanie ostrych powikłań choroby. Materiały i metody: Badaniami objęto 100 pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 w wieku 12-18 lat. W pracy oceniono wiedzę teoretyczną, posługując się testem własnego opracowania, a następnie oceniono umiejętności praktyczne na podstawie zadań. Wyrównanie metaboliczne oceniano w oparciu o analizę dokumentacji medycznej pacjentów na podstawie wartości HbA1c, częstości występowania ostrych powikłań choroby oraz częstości i przyczyn hospitalizacji w roku poprzedzającym wykonanie badania. Wyniki: Na maksymalną liczbę 34 punktów z testu wiedzy i umiejętności pacjenci uzyskali od 12 do 33 (śr. ? SD: 23,1?4,9 pkt; 66?14% prawidłowych odpowiedzi). Średni poziom HbA1c wynosił 8,13?1,75%. Ciężkie hipoglikemie wystąpiły u 12 dzieci, kwasice ketonowe u ? 7, hospitalizowano 30 badanych. Nie stwierdzono istotnej zależności między stopniem wyedukowania chorych a poziomem HbA1c (p=0,625). Po wykluczeniu pacjentów ze źle wyrównaną cukrzycą (HbA1c ?9,0%) odnotowano wpływ zależności HbA1c od posiadanej wiedzy (r = -0,26; p=0,022). Nie stwierdzono różnicy w wyedukowaniu pacjentów z i bez ostrych powikłań cukrzycy oraz między pacjentami, którzy byli i nie byli hospitalizowani. W grupie pacjentów z HbA1c <9,0 wykazano lepszy poziom wiedzy u chorych niehospitalizowanych z powodu zaburzeń metabolicznych cukrzycy w porównaniu z osobami wymagającymi hospitalizacji (23,3?4,9 vs. 20,0?4,2; p=0,038). Wnioski: Zakres posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych miał wpływ na wyrównanie metaboliczne choroby jedynie u dzieci z dobrym lub średnim poziomem HbA1c. Należy położyć szczególny nacisk na dodatkowe oddziaływania u chorych źle wyrównanych metabolicznie.