Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Mykafungina - aktywność in vitro wobec szczepów Candida i Aspergillus

Autor:
Beata Sulik-Tyszka, Justyna Cieślik, Ewa Swoboda-Kopeć
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
2
Strona początkowa:
53
Strona końcowa:
56
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
mykafungina, minimalne stężenie hamujące (MIC)
Czytaj

Wprowadzenie: Czynnikami warunkującymi rozwój inwazyjnej grzybicy są m.in. ekspozycja na zakażenie, stopień wirulencji grzyba, dawka zakażająca oraz wcześniej przebyte zakażenie grzybicze. W ciągu ostatnich lat, jak wynika z różnych doniesień literaturowych, liczba zakażeń grzybiczych stale wzrasta, pojawiają się szczepy lekooporne, co stanowi duży problem kliniczny. Cel pracy: Ocena in vitro aktywności mykafunginy wobec szczepów Candida i Aspergillus na podstawie wartości MIC. Materiał i metody: Materiał do badania stanowiły szczepy grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida i szczepy grzybów pleśniowych z rodzaju Aspergillus będące czynnikami etiologicznymi inwazyjnych zakażeń grzybiczych zdiagnozowanych u pacjentów hospitalizowanych w SP CSK od 1.01.2011 do 30.06.2012 r. Identyfikację szczepów Candida z materiałów klinicznych prowadzono przy użyciu podłoża chromogennego CHROMagar Candida (Becton Dickinson) i przy użyciu testu API ID 32 C (bioMérieux). Grzyby pleśniowe identyfikowano na podstawie przyżyciowych preparatów mikroskopowych. Oznaczenie wartości MIC leków przeciwgrzybiczych wykonano metodą E-test (bioMérieux) z wykorzystaniem podłoża RPMI-agar (Biomed). Wyniki: Stwierdzono 197 przypadków inwazyjnych zakażeń grzybiczych, których terapia wymagała zastosowania echinokandyn. Najczęściej izolowanym szczepem spośród grzybów drożdżopodobnych była Candida glabrata, a wśród grzybów pleśniowych Aspergillus fumigatus. Wnioski: Mykafungina charakteryzuje się wysoką aktywnością wobec grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida i grzybów pleśniowych z rodzaju Aspergillus. Nie stwierdzono oporności szczepów Candida i Aspergillus na mykafunginę. Mykafungina może być opcją terapeutyczną skuteczną w leczeniu zakażeń o etiologii C. glabrata i C. krusei.