Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualne trendy w postępowaniu w chorobie pnia lewej tętnicy wieńcowej

Autor:
Grzegorz Mencel, Jacek Kowalczyk, Tomasz Kurek, Tomasz Wąs, Beata Średniawa, Zbigniew Kalarus
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
190
Strona końcowa:
194
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
plastyka naczyniowa,  pomostowanie aortalno-wieńcowe,  choroba wieńcowa
Czytaj

Choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej (LM) jest związana z gorszym rokowaniem w obserwacji odległej. Obecnie obowiązujące wytyczne dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego opierają się w głównej mierze na randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu SYNTAX i wskazują pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) jako optymalną formę leczenia pacjentów z chorobą LM (klasa zaleceń I, poziom wiarygodności A). Pozostaje jednak ściśle określona ? wyodrębniona dzięki skali SYNTAX score ? grupa chorych małego i umiarkowanego ryzyka, która odnosi korzyści z zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI). U takich pacjentów zabieg PCI powinien zostać rozważony jako alternatywna dla CABG opcja terapeutyczna (klasa zaleceń IIa, poziom wiarygodności B). Wyniki wielu metaanaliz oraz badań obejmujących pacjentów z chorobą LM wykazały statystycznie istotną przewagę stentów powlekanych lekiem (DES) nad stentami metalowymi (BMS), a także wskazały na konieczność stosowania nowoczesnych metod obrazowych takich jak ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS) oraz ocena cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) w celu kwalifikacji oraz oceny efektów angioplastyki LM. Zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną zabieg angioplastyki wieńcowej w obrębie LM wydaje się optymalną formą leczenia głównie u chorych z izolowaną zmianą w proksymalnym lub medialnym odcinku LM lub z towarzyszącą chorobą jednonaczyniową, w przypadku których zabieg PCI związany jest z podobnym bezpieczeństwem przy mniejszym ryzyku powikłań mózgowo-naczyniowych. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy i zaleceń dotyczących postępowania w chorobie pnia lewej tętnicy wieńcowej.