Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ IL-2, IL-12 oraz IL-15 na funkcję komórek NK w cukrzycy typu 1 u dzieci chorych na cukrzycę typu 1

Autor:
Sławomir Chrul, Ewa Polakowska, Marcin Mycko, Wojciech Fendler, Rafał Zwiech, Agnieszka Szadkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
3
Strona początkowa:
91
Strona końcowa:
95
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, cytokiny, komórki NK
Czytaj

Wprowadzenie: Immunologiczna reakcja destrukcji komórek ? wysp trzustkowych prowadzi do wystąpienia cukrzycy typu 1 (T1D). Krytyczną rolę pełnią autoreaktywne limfocyty. Mechanizmy decydujące o powstaniu nacieku z tych komórek w wyspach trzustkowych pozostają niejasne, w warunkach doświadczalnych wywołano na przykład lizę komórek wyspowych trzustki przez limfocyty natural killer (NK). Wiele obserwacji wskazuje, że komórki NK mogą brać udział w procesie autoagresji. Celem pracy było zbadanie, czy stymulowane cytokinami: IL-2, IL-12 oraz IL-15 komórki NK z krwi obwodowej u dzieci chorych na cukrzycę typu 1 mogą wykazywać nieprawidłowości w odniesieniu do grupy kontrolnej osób zdrowych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 15 dzieci chorych na cukrzycę typu 1 i u 10-osobowej grupy zdrowych dorosłych. Do uzyskania jednolitej populacji komórek NK zastosowano metodę immunomagnetycznej izolacji negatywnej przy użyciu zestawi NK isolation Kit (MACS). Następnie w trakcie 24-godzinnej hodowli komórek NK stymulowano je IL-2, IL-12 i IL-15. Po hodowli za pomocą komercyjnych zestawów ELISA oceniano stężenie w supernatancie IFN-? oraz IL-10. Cytometrycznie, przy wykorzystaniu cytometru przepływowego LSR II, oceniano obecność powierzchniowych antygenów CD16, CD56, NKG2D i CD137. Wyniki: W grupie dzieci chorych na cukrzycę mediana (rozstęp kwartylny) stężenia IFN-? w supernatancie wyniosła 16,831 ng/ml (5,566-25,509) i nie różniła się zamiennie statystycznie od stężenia tej cytokiny w grupie kontrolnej (14.810 ng/ml (7,022-18,785); p=0,76). W grupie chorych stwierdzono natomiast znamiennie wyższe stężenie IL-10 7,87 pg/ml (1,32-11,37) vs 1,41 pg/ml (1,05-4,81); p=0,01. Obecność antygenu NKG2D wykryto na 0,42% (0,28-0,76) komórek NK dzieci chorych na cukrzycę i na 0,72% (0,53-1,08) komórek NK w grupie kontrolnej (p=0.05). Nie obserwowano znamiennej różnicy w prezentacji na powierzchni komórek NK antygenów CD137: 6,58% (3,38-12,4) w grupie dzieci chorych na cukrzycę vs 6.85% (2,94-10,8); w grupie kontrolnej (p=0,8). Wnioski: Obserwowana aktywność komórek NK pod wpływem stymulacji in vitro cytokinami IL-2, IL-12 and IL15 u dzieci chorych na T1D sugeruje tendencję tych komórek do wspomagania procesów hamowania reakcji autoimmunologicznej, co wyraża się zwiększeniem syntezy IL-10 oraz zwiększeniem liczby komórek NK posiadających na powierzchni receptory NKG2D.