Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Morfologiczna i czynnościowa ocena układu krążenia u młodzieży 13-letniej rozpoczynającej naukę w gimnazjum sportowym

Autor:
Zbigniew Krenc, Magdalena Wiszniewska, Wojciech Mazurowski, Marzenna Wosik-Erenbek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
2
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
68
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
EKG, echokardiografia, próba wysiłkowa, młodzież, sportowcy
Czytaj

Wprowadzenie: Systematyczna ocena układu krążenia u młodych sportowców służy z jednej strony monitorowaniu zmian adaptacyjnych zachodzących pod wpływem długotrwałego treningu sportowego, z drugiej zaś ? identyfikacji sportowców z chorobą serca, którzy wymagają pogłębionej diagnostyki kardiologicznej. Cel pracy: Celem pracy była ocena wybranych wskaźników morfologicznych i czynnościowych układu krążenia u młodzieży 13-letniej rozpoczynającej edukację w gimnazjum sportowym. Materiał i metody: Badaniem objęto 32 uczniów (w tym 17 chłopców i 15 dziewcząt) w wieku 13 lat rozpoczynających edukację w gimnazjum sportowym o profilu lekkoatletycznym w Aleksandrowie Łódzkim. Diagnostyka kardiologiczna obejmowała rejestrację spoczynkowego elektrokardiogramu, badanie echokardiograficzne wraz z oceną funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, a także próbę wysiłkową na cykloergometrze rowerowym. Wyniki: W spoczynkowych elektrokardiogramach dominowało pośrednie ustawienie osi elektrycznej, rytm zatokowy o prawidłowej częstości z cechami niemiarowości oddechowej. U 9 osób elektrokardiogram spełniał klasyczne kryteria przerostu lewej komory według Sokolowa-Lyona, a u 10 ? przerostu prawej komory. U 17 badanych obserwowano ukształtowanie zespołu ST-T o typie zespołu wczesnej repolaryzacji, zwykle w odprowadzeniach znad ściany bocznej. Nie obserwowano istotnych zmian w zakresie morfologii i czynności serca podczas badania echokardiograficznego. Wyniki badania doplerowskiego wykazały łagodne niedomykalności zastawek pnia płucnego (90,6%) i zastawki trójdzielnej (87,5%), sporadycznie ? niedomykalności zastawki mitralnej (12,5%). U 18 badanych (56,3%) obserwowano restrykcyjny profil napełniania lewej komory (E/A >2,0). Na podstawie wartości parametru PWC170 u większości badanych dzieci stwierdzono ponadprzeciętną (powyżej 75 centyla) wydolność fizyczną. Wnioski: Zmiany w spoczynkowym elektrokardiogramie mają charakter czynnościowy, wskazujący na fizjologiczny przebieg procesów adaptacyjnych układu krążenia. Wynik badania echokardiograficznego wykazał powszechne występowanie małych niedomykalności zastawek pnia płucnego i zastawki trójdzielnej. Wysokie wartości parametru PWC170 u większości badanych świadczą o dobrym przygotowaniu fizycznym do rozpoczęcia edukacji w szkole sportowej.