Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena radykalności zabiegu chirurgicznego zwojaka zarodkowego współczulnego u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej oraz Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2001-2011

Autor:
Aleksandra Gawłowska-Marciniak, Anna Sitkiewicz, Małgorzata Zubowska, Anna Wysocka, Magdalena Lewandowska, Ewa Andrzejewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2013
Tom:
43
Numer:
2
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
73
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zwojak zarodkowy współczulny, chirurgia, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Zwojak zarodkowy współczulny jest najczęściej występującym guzem litym w lokalizacji pozaczaszkowej u dzieci. Zwykle rozwija się u pacjentów poniżej 5 r.ż. Ma agresywny i nieprzewidywalny przebieg kliniczny i wymaga leczenia skojarzonego. Zabieg chirurgiczny z reguły poprzedza chemioterapia, ale jest on ważną częścią procesu terapeutycznego, a jego radykalność może poprawić wyniki leczenia. Cel pracy: Celem pracy była ocena radykalności leczenia chirurgicznego zwojaka zarodkowego współczulnego i jej ewentualnego wpływu na przeżycie pacjentów. Materiał i metody: W latach 2001-2011 leczono 41 dzieci ze zwojakiem zarodkowym współczulnym w wieku od 2 tygodni do 12,5 r., w tym 12 dzieci poniżej 1 r.ż. W chwili postawienia diagnozy u 4 pacjentów rozpoznano I stopień zaawansowania choroby, u 3 ? II stopień, u 16 ? III stopień i u 18 ? IV stopień. Leczenie chirurgiczne odbywało się w czasie zgodnym z zaleceniami odpowiednich protokołów leczniczych. Przeprowadzono analizę retrospektywną dokumentacji szpitalnej pacjentów. Radykalność zabiegu oceniano na podstawie protokołów operacyjnych, badań histopatologicznych oraz pooperacyjnych badań obrazowych. Wyniki: U 10 dzieci wykonano pierwotną resekcję guza, u pozostałych pierwotny zabieg chirurgiczny nie był możliwy i leczenie chirurgiczne wdrożono po zakończeniu chemioterapii indukcyjnej. U 8 pacjentów spośród 41 operowanych zabieg okazał się nieradykalny. Spośród 41 pacjentów zmarło 10 (24,4%) (9 w IV stopniu zaawansowania choroby i 1 w III stopniu). U 3 z nich resekcja ogniska pierwotnego była niecałkowita. Wśród 31 żyjących pacjentów u 5 dzieci pierwotny zabieg operacyjny okazał się nieradykalny. Po zakończeniu chemioterapii pooperacyjnej zostały one zakwalifikowane do ponownego zabiegu operacyjnego. Aktualnie pozostają w remisji. Wnioski: Brak radykalności zabiegu chirurgicznego u pacjentów ze zwojakiem zarodkowym współczulnym nie przekreśla możliwości pełnego wyleczenia pacjenta. Po zastosowaniu intensywnej chemioterapii wielolekowej pacjenci ci są kwalifikowani do radykalnego zabiegu typu ?second look?.