Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Modele kliniczno-anatomiczne ablacji podłoża migotania przedsionków u pacjentów ze wspólnym pniem żył płucnych - doniesienie wstępne

Autor:
Edward Koźluk, Dorota Zyśko, Agnieszka Piątkowska, Piotr Lodziński, Marek Kiliszek, Sylwia Małkowska, Paweł Balsam, Dariusz Rodkiewicz, Małgorzata Żukowska, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
241
Strona końcowa:
249
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, ablacja, żyły płucne, wspólny pień
Czytaj

Wprowadzenie: Niektóre układy anatomii żył płucnych mogą wpływać na skuteczność zabiegu ablacji migotania przedsionków. Nie jest znane ich znaczenie w powiązaniu z innymi uznanymi czynnikami klinicznymi nawrotu migotania przedsionków. Cel pracy: Celem pracy było poszukiwanie modeli anatomiczno-klinicznych długoterminowej skuteczności zabiegu ablacji migotania przedsionków u pacjentów ze wspólnym pniem żył płucnych. Materiał i metodyka: Spośród 946 pacjentów, u których wykonano 1208 zabiegów ablacji podłoża migotania przedsionków, wyodrębniono 86 pacjentów ? 28 kobiet, 58 mężczyzn w wieku 53,1?10,7 roku z jednostronnym lub obustronnym wspólnym ujściem żył płucnych do lewego przedsionka. U każdego pacjenta odnotowywano: dane demograficzne, charakter migotania przedsionków (napadowe, przetrwałe), czas występowania migotania przedsionków przed zabiegiem, a w przypadku przetrwałego migotania przedsionków ? czas jego utrzymywania się, przebycie zabiegu kardiowersji elektrycznej, występowanie chorób współistniejących, takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby tarczycy, POChP/astma oskrzelowa, przebycie udaru mózgu, występowanie frakcji wyrzutowej poniżej 50%. Podczas zabiegu ablacji u pacjentów oceniano czynniki anatomiczne, takie jak obecność przetrwałego otworu owalnego oraz lokalizację prawostronną lub lewostronną wspólnego pnia żył płucnych. Metodą analizy drzew klasyfikacyjnych stworzono modele, mające na celu ocenę wpływu wybranych czynników anatomicznych i klinicznych na odległą skuteczność zabiegu ablacji. Wyniki: U 86 pacjentów wykonano łącznie 114 zabiegów. W czasie obserwacji trwającej średnio 51?23 miesiące stwierdzono całkowitą skuteczność po 35 zabiegach (30%). Z czynników anatomicznych najsilniej powiązana z mniejszą skutecznością zabiegów była obecność wspólnego pnia po stronie prawej. U pacjentów ze wspólnym pniem po stronie lewej niższą skuteczność odległą odnotowano u pacjentów z przetrwałym otworem owalnym. W modelu całościowym największe znaczenie miało występowanie w wywiadzie chorób tarczycy, następnie nadciśnienia tętniczego. Mniejsze znaczenie miała obecność wspólnego pnia po stronie prawej. U pacjentów bez wymienionych obciążeń niekorzystnym rokowniczo czynnikiem był wiek >65 lat. Stwierdzono, że występowanie więcej niż 2 spośród 9 ocenianych czynników predysponujących do nawrotu migotania przedsionków, prawostronna lub obustronna lokalizacja wspólnego pnia, obecność przetrwałego otworu owalnego, frakcja wyrzutowa <50%, obecność nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, chorób tarczycy, przetrwałego charakteru migotania przedsionków, przebycia kardiowersji elektrycznej oraz wiek >65 lat były istotnie powiązane z wystąpieniem nawrotu migotania przedsionków (p<0,01). Wnioski: 1. Wywiad w kierunku chorób tarczycy, nadciśnienia tętniczego, obecność wspólnego pnia żylnego po stronie prawej i wiek >65 lat stanowią istotne czynniki predykcyjne nawrotu migotania przedsionków u pacjentów po ablacji migotania przedsionków ze wspólnym ujściem żył płucnych. 2. Występowanie więcej niż 2 czynników ryzyka nawrotu arytmii istotnie zmniejsza skuteczność zabiegu ablacji u chorych ze wspólnym pniem żylnym.