Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat grzybicy

Autor:
Beata Penar-Zadarko, Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
31
Strona końcowa:
37
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
pacjent, grzybica, edukacja
Czytaj

Wstęp: Wraz z gwałtownym rozwojem mikologii coraz częściej w środkach masowego przekazu poruszane są problemy związane z infekcjami grzybiczymi. Dzięki temu oświata zdrowotna dociera do większego kręgu ludzi i prowadzi do wzrostu świadomości społeczeństwa. Cel pracy: Celem pracy było zebranie informacji określających wiedzę pacjentów na temat grzybicy oraz ustalenie ich opinii dotyczących działalności edukacyjnej pielęgniarki z zakresu grzybic. Materiał i metody: Badaniem objęto 1013 pacjentów diagnozowanych lub leczonych w różnych placówkach służby zdrowia. Materiał zebrano drogą anonimowej ankiety, której kwestionariusz został specjalnie skonstruowany na potrzeby prowadzonych badań. Ankieta złożona była z 5 otwartych pytań metryczkowych oraz 12 zasadniczych z możliwością udzielenia kilku odpowiedzi na każde pytanie. Wnioski: Wykazano, że: 1) wiedza pacjentów na temat grzybicy nie jest wystarczająca, 2) pacjenci chcieliby uzyskiwać informacje na temat grzybicy i w roli edukatora widzą przede wszystkim lekarza i pielęgniarkę, 3) wydaje się celowe powołanie zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się problemem edukacji w mikologii.