Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Symetria i asymetria szybkości reakcji i składu tkankowego kończyn górnych młodych koszykarek

Autor:
Tatiana Poliszczuk, Maja Mańkowska, Dmytro Poliszczuk, Andrzej Wiśniewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
4
Strona początkowa:
132
Strona końcowa:
136
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
asymetria, skład ciała, postrzeganie peryferyjne, Wiedeński System Testów, koszykówka
Czytaj

Wprowadzenie: Coraz częściej podkreśla się rolę psychomotorycznych zdolności oraz ich związek z morfofunkcjonalną charakterystyką zawodników, szczególnie w dyscyplinach, w których sportowcy muszą odbierać i reagować na sygnały płynące z bardzo dynamicznie zmieniających się warunków. Jednocześnie symetryczne zarządzanie umiejętnościami podnosi skuteczność zawodnika i  obniża ryzyko wystąpienia kontuzji poprzez jednostronne obciążenie. Cel pracy: Ocena stopnia symetrii oraz asymetrii szybkości reakcji na bodziec pojawiający się w centralnym i peryferyjnym polu widzenia oraz składu ciała w obrębie kończyn górnych młodych koszykarek. Materiał i metody: Badaniom poddano grupę 17 dziewcząt trenujących koszykówkę. Średni wiek badanych wynosił 18,11?0,8 roku, a staż treningowy 6,83?1,75 roku. Pomiary tkankowego składu ciała w obrębie kończyn górnych dokonano za pomocą metody bioimpedancji elektrycznej. Stopień symetrii i asymetrii czasu reakcji na bodziec pojawiający się w centralnym i peryferyjnym polu widzenia sprawdzono Testem Szybkości Reakcji (RT-S1) i zmodyfikowanym Testem Postrzegania Peryferyjnego (PP), wchodzącymi w skład Wiedeńskiego Systemu Testów. Wyniki: Analiza składu tkankowego prawej i lewej kończyny górnej wykazała asymetrię (p<0.01 i p<0.05) w przypadku FAT [%], FAT MASS [kg], FFM [kg]. Większe wartości wymienionych składników zaobserwowano w ręce niedominującej. Nie zauważono istotnych różnic w wynikach czasu reakcji oraz czasu ruchu prostego ręki dominującej i niedominującej. Wykryto korelacje między zawartością FFM [kg] (r=-0,62; p<0,05) i PMM [kg] (r=-0,63; p<0,05), a czasem ruchu prostego. Wnioski: Stwierdzono istotną asymetrię w składzie tkankowym kończyn górnych. Asymetrię czasu reakcji zaobserwowano tylko w przypadku pojawienia się bodźca w peryferyjnym polu widzenia.