Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stanu klinicznego i częstości występowania kwasicy ketonowej u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Autor:
Miron Chumięcki, Zofia Prokopowicz, Rafał Deja, Przemysława Jarosz-Chobot
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2013
Tom:
19
Numer:
4
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
147
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, kwasica ketonowa, ostre powikłania cukrzycy, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Kwasica ketonowa (diabetic ketoacidosis - DKA) w przebiegu cukrzycy jest ciężkim, ostrym powikłaniem, prowadzącym do stanu zagrożenia życia, wymagającym intensywnego leczenia dziecka. DKA najczęściej występuje w cukrzycy typu 1. Cel pracy: Ocena częstości występowania kwasicy ketonowej i charakterystyka obrazu klinicznego u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Przeprowadzono analizę retrospektywną dokumentacji medycznej 535 dzieci, w tym 261 (48%) dziewczynek i 274 (52%) chłopców w wieku od 9 miesięcy do 17 r.ż. (średni wiek wynosił 9,96?4,41 roku), hospitalizowanych w latach 2006-2009 z powodu ujawnienia cukrzycy typu 1. DKA rozpoznawano u dzieci z pH <7,3; glikemią >11 mmol/L (>200 mg/dL) i/lub stężeniem wodorowęglanów we krwi <15 mmol/L przy obecnej ketonurii (wg ISPAD), a umiarkowaną i ciężką postać DKA rozpoznawano u dzieci z pH <7,2. Wyniki: DKA, w momencie rozpoznania cukrzycy typu 1, stwierdzono u 123 badanych (23%): 63 dziewczynek (51%) i 60 chłopców (49%). Średni wiek dzieci z DKA był istotnie niższy od wieku dzieci bez DKA (9,05?4,45 vs. 9,48?4,39 roku, p<0,001). Średnia wartość pH u pacjentów z DKA wynosiła 7,21?1,03 (min. 6,82; max. 7,30). U 32,5% dzieci z DKA obserwowano ciężką postać kwasicy (pH?7,2). Odnotowano częstsze występowanie kwasicy u dzieci w grupie 0-4 r.ż. w porównaniu z grupą dzieci powyżej 4 lat (28 vs. 22%, p<0,001). Płeć i czas trwania objawów nie wiązały się z wystąpieniem DKA. Najczęściej zgłaszanymi przez pacjentów objawami były: poliuria (95%), polidypsja (95%), utrata masy ciała (85%) i ból brzucha (50%). Wnioski: Kwasica ketonowa pozostaje nadal częstym powikłaniem świeżo ujawnionej cukrzycy typu 1 u dzieci (towarzyszy około 1/4 nowych ujawnień). Młodszy wiek dziecka jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju kwasicy przy rozpoznaniu cukrzycy.