Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stan dziecięcej endoskopii w Polsce w 2012 r.

Autor:
Marek Woynarowski, Elżbieta Czkwianianc, Edward Respekta, Piotr Landowski, Anna Szaflarska-Popławska, Grażyna Czaja-Bulsa, Piotr Albrecht, Ewa Hapyn, Bartosz Korczowski, Stanisław Pieczarkowski, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Elżbieta Krzesiek, Małgorzata Mokrzycka, Jolanta Porębska, Adam Daukszewicz, Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, Anna Maliszewska, Jan Józefczuk, Grażyna Mierzwa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
47
Strona końcowa:
54
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
endoskopia dziecięca, organizacja ochrony zdrowia, gastroenterologia

Wprowadzenie: W 2007 r. Sekcja Endoskopowa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci przeprowadziła badanie ankietowe, charakteryzujące polskie ośrodki endoskopii dziecięcej. Badanie to powtórzono w 2012 r. Cel pracy: Celem pracy było scharakteryzowanie systemu szkolenia, rodzaju i liczby wykonywanych badań oraz wyposażenia i organizacji dziecięcych pracowni endoskopowych w Polsce w 2012 r. i określenie zmian, jakie dokonały się na przestrzeni 5 lat. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono metodą ankietową. Udział w badaniu wzięło 21 pracowni endoskopowych, w tym 15 uczestniczyło w obydwu badaniach. Wyniki: 7 pracowni to samodzielne pracownie endoskopowe, a 14 działa w ramach oddziałów gastroenterologii dziecięcej (2 na bazie instytutów, 10 w uniwersytetach medycznych), które łącznie dysponują 506 łóżkami (w 2007 r. - 450). Pracownie endoskopowe zatrudniają ogółem 75 lekarzy, w tym 50 ze specjalizacją gastroenterolog-pediatra (w 2007 r. - odpowiednio 59 i 32). Staż pracy lekarzy w pracowni endoskopowej waha się od 1 do 33 lat, średnio około 14 lat (w 2007 r. - 13 lat). Liczba badań wykonanych w pracowniach w 2012 r. wahała się od 34 do 2477 (w 2007 r. od 140 do 1900). W porównaniu z rokiem 2007 w 2012 r. w dziecięcych pracowniach endoskopowych stwierdzono wzrost liczby wszystkich badań endoskopowych o 16% (15 268 vs 17 720), gastroskopii diagnostycznych o 7% (11 428 vs 12 198) i kolonoskopii diagnostycznych o 36% (2651 vs 3601). Podobnie jak w 2007 r. wśród zabiegów terapeutycznych dominowały zabiegi usunięcia ciał obcych (454, wzrost o 53%), założenie przezskórnej gastrostomii endoskopowej (PEG) (315, wzrost o 61%) i poszerzanie zwężeń (300, spadek o 23%). Około 40% badań górnego odcinka i 80% dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywanych jest w znieczuleniu ogólnym (w 2007 r. odpowiednio 30% i 89%). Sedacja jest używana odpowiednio w 11 i 17% (w 2007 r. - 14 i 8%). W 2012 r., podobnie jak w 2007 r., obserwuje się znaczne różnice między ośrodkami w odsetkach badań wykonywanych w znieczuleniu lub sedacji. W porównaniu z 2007 r. w 2012 r. wzrósł odsetek pracowni wyposażonych w więcej niż jedno stanowisko endoskopowe (27 vs 52%). W 2012 r. wszystkie pracownie miały wydzieloną część przeznaczoną na dezynfekcję endoskopów i miały wyposażone w myjnie automatyczne. Liczba widegastroskopów była większa o 21% a wideokolonoskopów o 16% niż w roku 2007. Większość pracowni zgłasza potrzeby inwestycyjne (łącznie: wideogastroskopy - 28, wideokolonoskopy - 20, tory wizyjne - 8, myjnie endoskopowe - 10, myjnie ultradźwiękowe - 8, system archiwizacyjny badań - 6, diatermia - 4 i aparaty RTG - 3). Wnioski: W ciągu ostatnich 5 lat w Polsce powstały nowe pracownie endoskopii dziecięcej, zwiększyła się liczba i doświadczenie lekarzy endoskopistów oraz wykonywanych badań i zabiegów endoskopowych. Większość pracowni widzi potrzeby inwestycji pozwalających na odnowienie lub rozszerzenie posiadanego wyposażenia.