Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ sposobów radzenia sobie ze stresem na jakość życia u chorych na łuszczycę

Autor:
Katarzyna Kłosińska, Anna Bogaczewicz, Tomasz Sobów, Jarosław Bogaczewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
151
Strona końcowa:
154
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, jakość życia, radzenie sobie ze stresem
Czytaj

Wprowadzenie: Badanie jakości życia warunkuje optymalną ocenę sytuacji pacjenta i może stanowić wsparcie przy wdrażaniu odpowiednich procedur leczniczych. Jakość życia jest determinowana przez zmienne psychologiczne, wśród których szczególne miejsce zajmuje umiejętność radzenia sobie ze stresem. Cel pracy: Celem pracy było wykrycie korelacji między sposobami radzenia sobie ze stresem a poczuciem jakości życia u chorych na łuszczycę. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 32 chorych na łuszczycę zwyczajną, w tym 22 kobiety i 10 mężczyzn, którzy wypełnili kwestionariusze SKINDEX, CISS oraz Arkusz danych osobowych. Wyniki: Otrzymane w kwestionariuszu SKINDEX wyniki wskazują na negatywny wpływ łuszczycy na jakość życia chorych. Średni wynik wyniósł 83,72?29,31. Wyniki kwestionariusza CISS dla osób chorych na łuszczycę były zbliżone do wartości osiąganych w populacji ogólnej. U chorych stwierdzono istotną dodatnią korelację między wynikiem wskaźnika stylu skoncentrowanego na emocjach (SSE) a jakością życia wyrażoną wynikiem SKINDEX (r=0,5; p=0,003). Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji między wynikiem wskaźnika stylu skoncentrowanego na zadaniu (SSZ) oraz stylu skoncentrowanego na unikaniu (SSU) a jakością życia wyrażoną wynikiem SKINDEX. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę kształtowania umiejętności radzenia sobie ze stresem u chorych na łuszczycę. Objęcie tej grupy chorych oddziaływaniami psychologicznymi może korzystnie wpływać na proces leczenia, a w konsekwencji podnosić jakość życia pacjentów z łuszczycą.