Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ziarniniak grzybiasty ? analiza retrospektywna 21 przypadków

Autor:
Katarzyna Doborzyńska, Katarzyna Piwowar, Agnieszka Furmanik, Anna Baran, Hanna Myśliwiec, Iwona Flisiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
155
Strona końcowa:
158
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pierwotne chłoniaki skóry, ziarniniak grzybiasty, świąd, limfadenopatia
Czytaj

Wprowadzenie: Pierwotne chłoniaki skóry występują rzadko i stanowią niejednorodną grupę rozrostów limfoproliferacyjnych, wśród których ok. 75% wywodzi się z komórek T. Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides) obejmuje ok. 55% wszystkich pierwotnych chłoniaków skóry. Cel pracy: Celem pracy była retrospektywna analiza dokumentacji medycznej pacjentów z ziarniniakiem grzybiastym. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano chorych hospitalizowanych z powodu ziarniniaka grzybiastego w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku w latach 2007-2011. Wyniki: W latach 2007-2011 leczonych z powodu ziarniniaka grzybiastego było 21 pacjentów, co stanowiło 0,4% ogółu chorych hospitalizowanych w tym okresie. W grupie 21 pacjentów 71% stanowili mężczyźni, zaś 29% kobiety. Wiek chorych wynosił od 27 lat do 87 lat, średnio 61,5 roku. Ogniska chorobowe najczęściej zlokalizowane były na tułowiu (25,68%), na kończynach dolnych (23,08%) i górnych (20,5%) oraz twarzy (15,38%). Przebieg choroby był typowy, najczęściej występowały zmiany o charakterze rumieniowym (56,5%) oraz rumieniowo-złuszczającym (21,8%). Wśród objawów podmiotowych dominował świąd skóry nasilający się wraz z czasem trwania choroby. Zgłaszany był przez prawie połowę pacjentów (47,6%), W badaniu przedmiotowym z odchyleń od normy stwierdzono powiększenie węzłów chłonnych u 28,6% chorych. Najczęściej powiększone były węzły chłonne pachowe (33,3%) i karkowe (25%). Ponadto uogólnioną limfadenopatię odnotowano u 8,3% pacjentów. W badaniach dodatkowych z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono m.in. podwyższone stężenie CRP u 57,14% pacjentów, eozynofilię u 33,3%, podwyższoną aktywność transaminaz u 28,6%, leukocytozę u 19% oraz leukopenię u 9,5%. W wynikach badań immunohistochemicznych wśród markerów powierzchniowych najczęściej obecny był antygen CD3+ (85,7%), następnie CD4+ (38,1%), CD8+ (28,6%), CD20+ (19%) i CD5+ (19%). Wnioski: Z przeprowadzonej analizy wynika, że mężczyźni chorują 2,5 razy częściej niż kobiety. Świąd skóry, nasilający się wraz z czasem trwania choroby, jest dominującym objawem podmiotowym wystę­pującym u prawie połowy pacjentów. Wykazano powiązania choroby ze wskaźnikami ogólnoustrojo- wego odczynu zapalnego.