Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena zależności między obecnością autoprzeciwciał, parametrami odporności swoistej i nieswoistej, obecnością markerów nowotworowych, nosicielstwem wybranych czynników infekcyjnych nieswoiście stymulujących odpowiedź immunologiczną

Autor:
Mariola Kunicka, Mariusz Skiba, Bożena Suwała-Jurczyk, Zenon P. Czuba, Wojciech Król
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
159
Strona końcowa:
165
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
klerodermia układowa, układowy toczeń rumieniowaty, zespół Sjögrena, przeciwciała przeciwjądrowe, CEA, Ca125, IgG, IgM, C3, C4, MRSA
Czytaj

Wprowadzenie: Układowe choroby tkanki łącznej są bardzo złożonymi, o zróżnicowanej etiopatogenezie chorobami, prowadzącymi do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Choroby te charakteryzują liczne zaburzenia immunologiczne, które prowadzą do produkcji autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom jądrowym własnych tkanek Cel pracy: Celem pracy było wykazanie zależności między występowaniem przeciwciał przeciwjądrowych ANA, wybranych markerów nowotworowych Ca 125 i CEA, poziomem rozpuszczalnego receptora IL-2R? w surowicy, poziomem IgG, IgM, C3 i C4, występowaniem nosicielstwa MRSA a zmianami w narządach wewnętrznych u pacjentek z wybranymi, układowymi chorobami tkanki łącznej. Materiał i metody: Badaniami objęto 48 kobiet (średnia wieku 56 lat), u których występowały: SLE, SCLE, Scleroderma systemica, Sjögren syndroma oraz obecność przeciwciał przeciwjądrowych ANA. Oznaczanie poziomu ANA, CEA i Ca125 oraz rozpuszczalnego receptora IL-2R? wykonane zostało przy użyciu metody ELISA. Wykrywano autoprzeciwciała klasy IgG (SS-A/Ro, SS-B/La, Sm, Sm/RNP, Jo-1, Scl-70). Poziomy IgG, IgM, C3 i C4w surowicy oznaczono metodą pojedynczej immunodyfuzji. Oznaczenia i identyfikacja szczepów gronkowców złocistych metycylinoopornych (MRSA) wykonano opierając się na obowiązu­jących standardach mikrobiologicznych. Badania uzyskały pozytywną opinię Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wyniki: W grupie chorych ze sklerodermią układową (26 badanych) Scl-70 występowały u 22 (84,6%) badanych, u 4 (15,4%) nie zostały wykryte. U 16 (61,6%) przeciwciało Scl-70 było jedynym przeciwciałem, u 4 (15,4%) towarzyszyło Sm\RNP, u 2 (3,8%) towarzyszyło SS-A/Ro i SS-B/La. U 2 (3,8%) kobiet jedynym przeciwciałem było SS-B/La. U 8 (30,8%) stwierdzono podwyższony poziom IL-2R?. W 5 (17,3%) przypadkach podwyższonej wartości IL-2R? towarzyszyło występowanie w surowicy jako jedynego przeciwciała Scl-70, w 3 (5,7%) przypadkach Scl-70 i Sm\RNP. W tej grupie badanych każdorazowo wysokim mianom ANA towarzyszyła podwyższona wartość Ca 125 oraz w prawie połowie przypadków odchylenia w zakresie poziomu IgG. W tej grupie wykazano występowanie szczepów MRSA w przedsionku nosa u 5 (19,2%) pacjentek. W grupie 18 (37,5%) badanych ze stwierdzonym SLE i/lub SCLE występowały charakterystyczne zmiany skórne i na błonach śluzowych, bóle stawowe i dodatnie próby świetlne. U 14 (77,7%) kobiet występowały odchylenia w morfologii, u 10 (55,8%) odchylenia w badaniu moczu, a u 8 (44,4%) stwierdzono zmiany w płucach. W grupie osób, u których w surowicy wykazano podwyższony poziom IL-2R? oraz obecność przeciwciał Sm i Sm/RNP, stwierdzono we wszystkich przypadkach występowanie: wzrostu OB., zmian w morfologii, charakterystycznych zmian skórnych i na błonach śluzowych, bólów stawowych, zmian w moczu, odchyleń w badaniu neurologicznym, zwłóknień w płucach oraz dodatnich prób świetlnych. U wszystkich badanych ze sklerodermią układową występowały charakterystyczne dla SSc zmiany skórne, podwyższone wartości CPK oraz hipergammaglobulinemia. U 7 (22,6%) badanych, w surowicy których wykryto Scl-70, występowały wszystkie zmiany przyjęte jako kryteria SSc. U 4 (15,4%) badanych, u których nie stwierdzono Scl-70, występowały zmiany w kapilaroskopii, charakterystyczne zmiany skórne i hipergammaglobulinemia. Przeciwciało Scl-70 było obecne w surowicy krwi pacjentek, u których stwierdzono zmiany w przełyku, płucach, kościach dłoni i OUN. U kobiet, w surowicy których stwierdzono obecność Sm i Sm/RNP, występowały odchylenia dotyczące badania moczu, odchylenia w morfologii, odchylenia w badaniu neurologicznym, zmiany w płucach oraz odchylenia w zakresie poziomu IgG: u 1 (5,5%) obniżenie, u 7 (38,8%) podwyższenie. Odchylenia dotyczyły poziomu IgM u 3 (16,6%) pacjentek, obniżenia poziomu C3 ? u 3 (16,6%), a u 1 (5,5%) ? obniżenia poziomu składowej C4. Oznaczając poziom markerów nowotworowych we wszystkich przypadkach uzyskano wynik ujemny dla Ca125, w 2 przypadkach (11,0%) dodatni dla CEA. W uzyskanych wynikach badań bakteriologicznych nie wyizolowano szczepów MRSA. Występowanie SS-A/Ro i SS-B/La w 100% wiązało się z obecnością suchości błon śluzowych. W badanych surowicach występowały odchylenia w zakresie poziomu IgG: u 1 (25,0%) podwyższenie wartości i u 1 (25,0%) obniżenie poziomu IgM, u 4 (100,0%) odchylenia dotyczyły obniżenia poziomu C3, a u 2 (50,0%) obniżenia poziomu składowej C4. W żadnym przypadku nie stwierdzono występowania szczepów MRSA (100%). Wnioski: Występowanie SS-A/Ro i SS-B/La wiąże się z obecnością suchości błon śluzowych (zespół Sjögrena) oraz obniżonych poziomów Ig M. W tej grupie nie stwierdzono podwyższonego poziomu IL-2R? w surowicach. Występowanie przeciwciał Sm i Sm/RNP w SLE i SCLE związane jest z zajęciem najważniejszych narządów: nerek, oun, płuc, i zmianami hematologicznymi. Podwyższonej wartości poziomu IL-2R? często towarzyszy występowanie w surowicy przeciwciał Scl-70 i Sm\RNP. W grupie chorych ze sklerodermią układową każdorazowo wysokim mianom autoprzeciwciał towarzyszyła podwyższona wartość Ca 125. Obecność przeciwciał ANA oraz występowanie obniżonych wartości wybranych parametrów układu odpornościowego nie ma związku z nosicielstwem MRSA.