Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównanie aktywności in vitro amfoterycyny B i nowych azoli wobec szczepów Candida i Aspergillus

Autor:
Beata Sulik-Tyszka, Justyna Cieślik, Ewa Swoboda-Kopeć
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2013
Tom:
20
Numer:
3
Strona początkowa:
100
Strona końcowa:
105
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
amfoterycyna B, worykonazol, pozakonazol, minimalne stężenie hamujące (MIC)
Czytaj

Wprowadzenie: W ciągu ostatnich lat odnotowano znaczący postęp w zakresie terapii inwazyjnych zakażeń grzybiczych, co wiąże się z opracowaniem nowych leków przeciwgrzybiczych wykazujących mniejszą toksyczność, zwłaszcza nefrotoksyczność. W terapii dostępne są: polieny, azole, analogi nukleozydowe, kandyny. Cel pracy: Porównanie skuteczności in vitro amfoterycyny B, worykonazolu i pozakonazolu wobec szczepów Candida i Aspergillus na podstawie oceny wartości MIC (minimal inhibitory concentration). Materiał i metody: Materiał do badania stanowiły szczepy grzybów Candida i Aspergillus będące czyn­nikami etiologicznymi inwazyjnych zakażeń grzybiczych zdiagnozowanych u pacjentów hospitalizo­wanych w SP CSK w okresie 1.01.-31.12.2011 r. Materiał posiewano na agar Sabourauda z antybiotykami: chloramfenikolem i gentamycyną (bioMérieux). Inkubacja prowadzona była w warunkach tlenowych w temperaturze 30?C przez 10 dni. Wstępną identyfikację wyhodowanych szczepów Candida z materiałów klinicznych prowadzono przy użyciu podłoża chromogennego CHROMagar Candida (Becton Dickinson). Biochemiczną identyfikację grzybów drożdżopodobnych przeprowadzono przy użyciu testu API ID 32 C (bioMérieux). Grzyby pleśniowe identyfikowano na podstawie cech morfologicznych kolonii na podłożu Czapka-Doxa i przyżyciowych preparatów mikroskopowych. Oznaczenie wartości MIC leków przeciwgrzybiczych wykonano metodą E-test (bioMérieux) z wykorzystaniem podłoża RPMI-agar (Biomed). Wyniki: W wyniku przeprowadzonych badań mikologicznych wśród pacjentów hospitalizowanych w SP CSK w okresie 1.01.-31.12.2011 r. stwierdzono 118 przypadków inwazyjnych zakażeń grzybiczych, których terapia wymagała zastosowania amfoterycyny B, worykonazolu lub pozakonazolu. Wnioski: Na podstawie oceny in vitro amfoterycyna B wykazuje najwyższą aktywność in vitro wobec szczepów Candida i Aspergillus. Nie stwierdzono szczepów C. albicans, C. parapsilosis, C. inconspicua, C. tropicalis, C. krusei, C. kefyr, A. fumigatus, A. flavus, A. niger opornych na worykonazol i pozakonazol. Pozakonazol w porównaniu z worykonazolem wykazywał mniejszą aktywność in vitro wobec szczepów C. glabrata.