Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kliniczne i mikologiczne aspekty nawrotowej grzybicy paznokci

Autor:
Violetta Ratajczak-Stefańska, Romuald Maleszka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
91
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
nawrotowa grzybica paznokci, terbinafiną, itrakonazol, amorolfina, pentoksyfilina
Czytaj

Wstęp: Duża liczba występujących nadal przypadków z nawrotową grzybicą paznokci skłania do poszukiwania nowych skuteczniejszych metod leczenia oraz podejmowania badań nad czynnikami warunkującymi niepowodzenie zastosowanego leczenia. Cel pracy: Ocena cech klinicznych wyróżniających chorych z nawrotową grzybicą paznokci oraz badania nad czynnikami mikologicznymi sprzyjającymi przetrwaniu zakażenia dermatofitowego w paznokciach, mimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia zachowawczego. Materiał i metody: Badaniem objęto 155 chorych z nawrotową grzybicą dermatofitową paznokci, u których wcześniejsze leczenie terbinafiną i itrakona-zolem zakończyło się niepowodzeniem. W badanej grupie najczęściej były osoby między 51 a 70 r.ż., z grzybicą paznokci stóp lub występującą jednocześnie w obrębie paznokci rąk i stóp. W przedstawianej grupie 155 chorych przeprowadzono ponowne leczenie różnymi metodami zachowawczymi i metodą zabiegową. W celu wyjaśnienia przyczyn niepowodzeń leczniczych, mogących wynikać z właściwości zakażających grzybów, wykonano badania enzymatyczne u części wyhodowanych dermatofitów. Badania enzymatyczne przeprowadzono u 43 szczepów dermatofitów wyizolowanych od 43 chorych z nawrotową grzybicą paznokci, a grupę kontrolną stanowiły hodowle uzyskane od pacjentów, u których leczenie zakończyło się sukcesem. Wyniki: Uwagę zwraca bardzo niewielka skuteczność zastosowania w nawrotowej grzybicy paznokci ponownej monoterapii terbinafiną lub/i itrakonazo-lem (odpowiednio 30,8% i 20,0% wyleczeń). Poprawę skuteczności leczenia dało łączenie doustnie podawanej pentoksyfiliny z itrakonazolem (68,1% wyleczeń). Podobnie dobre wyniki (75,0% wyleczeń) uzyskano w grupie chorych, u których doustne podawanie itrakonazolu skojarzono z zewnętrznym aplikowaniem na płytki paznokciowe amorolfiny w lakierze. Bardzo skuteczną, choć kosztowną i uciążliwą metodą leczenia grzybicy nawrotowej paznokci było leczenie zabiegowe, połączone z podawaniem doustnym terbinafiny przez 4 tygodnie i starannym leczeniem zewnętrznym po zabiegu. Na 89 chorych leczonych metodą zabiegową tylko w jednym przypadku postępowanie to zakończyło się niepowodzeniem. Na podstawie przeprowadzonych badań enzymatycznych stwierdzono również, że szczepy dermatofitów wyhodowane z materiału pobranego z paznokci od chorych z nawrotową grzybicą paznokci wykazywały wyraźnie wyższą aktywność enzymatyczną od szczepów z grupy kontrolnej. Wykryto wysoce istotną statystycznie różnicę w odniesieniu do B-glukozydazy oraz istotne statystycznie różnice w aktywności lipazy, arylamidazy walinowej i N-acetylo-B-glukozaminidazy. Wnioski: Stwierdzono, że głównymi czynnikami klinicznymi wyróżniającymi chorych, u których prawidłowo przeprowadzono przeciwgrzybicze leczenie zachowawcze doustnie podawaną terbinafiną lub itrakonazolem zakończyło się niepowodzeniem, są lokalizacja i rozległość zakażenia dermatofitowego w paznokciach oraz wiek leczonych. Bardzo ważnym czynnikiem mikologicznym, mogącym decydować o przetrwaniu zakażenia grzybiczego w paznokciach, jest natomiast wysoka aktywność enzymatyczna zakażającego dermatofitu.