Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Polskie badanie skuteczności leczenia hipercholesterolemii - analiza wyników badania CEPHEUS

Autor:
Marcin Wełnicki, Andrzej Folga, Krzysztof Sudoł, Artur Mamcarz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
11
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dyslipidemia, choroby sercowo-naczyniowe, cele terapeutyczne
Czytaj

Wstęp: Choroby sercowo-naczyniowe (cardiovascular disease ? CVD) stanowią główny powód śmiertelności wśród osób dorosłych w średnim wieku i starszych w większości krajów europejskich. Jednym z podstawowych czynników ryzyka CVD jest hipercholesterolemia, a przede wszystkim wysokie stężenie lipoprotein o niskiej gęstości (low-density lipoproteins ? LDL). Dane epidemiologiczne wskazujące na niepokojąco niski odsetek pacjentów osiągających docelowe stężenie cholesterolu LDL na całym świecie przyczyniły się do intensywnej edukacji środowisk medycznych i pacjentów. Badanie CEPHEUS (Centralized Pan-European Survey on the Undertreatment of Hypercholesterolemia) ? Polska miało na celu ocenę aktualnej skuteczności leczenia dyslipidemii w Polsce w kontekście wytycznych Czwartej Wspólnej Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology ? ESC) z 2008 r. Metoda: CEPHEUS (NCT01243255) jest to wieloośrodkowe, przekrojowe badanie z udziałem polskich lekarzy oraz pacjentów powyżej 18. rż., leczonych z powodu hipercholesterolemii przez co najmniej 3 miesiące (bez zmiany dawki leku w ciągu ostatnich 6 tygodni). Pacjenci i lekarze włączeni do badania wypełniali formularze oceniające stan ich wiedzy na temat leczenia hipercholesterolemii. Skuteczność farmakoterapii w kontekście osiągania docelowego stężenia cholesterolu LDL oceniano na podstawie wyników kontrolnego lipidogramu wykonanego w dniu włączenia do badania albo w ciągu poprzedzających lub kolejnych 10 dni od włączenia. Wyniki: Od grudniu 2010 r. do czerwca 2011 r. w badaniu wzięło udział 131 lekarzy oraz 1272 pacjentów, z czego 1257 uwzględniono w końcowej analizie. Średni wiek badanych wynosił 61,9 lat, 54,5% pacjentów stanowiły kobiety, średni czas leczenia przed włączeniem do badania wynosił 4,3 lata. Statyny w monoterapii otrzymywało91% pacjentów. Ogólnie 51,6% pacjentów osiągnęło docelowe stężenia cholesterolu LDL (główny punkt końcowy badania) zdefiniowane przez Czwartą Wspólną Grupę Roboczą ESC. W przypadku prewencji pierwotnej 54,1% pacjentów osiągnęło docelowe stężenie cholesterolu LDL, a w przypadku prewencji wtórnej 48,5%. Czynnikiem zwiększające szansę uzyskania docelowego stężenia cholesterolu LDL w ramach prewencji pierwotnej był jedynie negatywny wywiad rodzinny w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego (RR 1,24; 95% CI 1,05-1,47). Lepsze wyniki uzyskiwano również u pacjentów bez nałogu nikotynowego (RR 1,11; 95% CI 0,90-1,36) i zespołu metabolicznego (RR 1,09, 95% CI 0,92-1,28) ? różnice nie były jednak istotne statystycznie. W przypadku prewencji wtórnej trend (bez istotności statystycznej) w kierunku lepszej skuteczności w osiąganiu celów leczenia hipolipemizującego obserwowano u pacjentów bez nałogu nikotynowego (RR 1,33; 95% CI 0,96-1,86), nadciśnienia tętniczego (RR 1,17; 95% CI 0,88-1,57) i zespołu metabolicznego (RR 1,16; 95% CI 0,96-1,39). Ograniczenia: W badaniu nie uwzględniono najnowszych wytycznych ESC dotyczących postępowania w dyslipidemii, opublikowanych w 2011 r. po zakończeniu badania CEPHEUS. Dodatkowym ograniczeniem była mała liczba pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią (n = 31). Wnioski: Ponad 90% polskich pacjentów w ramach leczenia hipolipemizującego otrzymuje statyny w monoterapii. Tylko 51,6% polskich pacjentów leczonych z powodu dyslipidemii uzyskuje stężenia LDL przewidziane przez Czwartą Wspólną Grupę Roboczą ESC. Cel terapeutyczny, czyli określone stężenie cholesterolu LDL, w ramach prewencji pierwotnej jest osiągany u około 54,1% chorych. Osiągnięcie go jest istotnie statystycznie wyższe w przypadku osób z negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego. W prewencji wtórnej docelowe stężenie cholesterolu LDL uzyskuje 48,5% pacjentów. Żadna z analizowanych zmiennych nie wpływa w istotny statystycznie sposób na wyniki leczenia w tej grupie.