Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ablacje podłoża migotania przedsionków z użyciem systemu 3D i przepływowej wielopunktowej okrężnej elektrody ablacyjnej - doniesienie wstępne

Autor:
Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska, Marek Kiliszek, Piotr Lodziński, Paweł Balsam, Dariusz Rodkiewicz, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski, Małgorzata Żukowska, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
74
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, ablacja RF, żyły płucne, przepływowa wielopunktowa okrężna elektroda ablacyjna.
Czytaj

Wprowadzenie: Elektroda nMarq jest pierwszą okrężną ablacyjną elektrodą przepływową, która jest jednocześnie w pełni kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D. Aplikacje można wykonywać prądem jedno- lub dwubiegunowym. Podczas aplikacji widoczne są potencjały, co pozwala monitorować ich skuteczność. O pełnościennym uszkodzeniu informuje również wyświetlany spadek impedancji. O dobrym przyleganiu przed aplikacją informuje kształt pętli elektrody, a podczas aplikacji adekwatny wzrost temperatury. Cel pracy: Prezentacja pierwszych zabiegów wykonanych przy użyciu elektrody nMarq z oceną bezpieczeństwa metody i istotnych parametrów samego zabiegu. Materiał i metoda: 27 pacjentów (17 M, wiek 57 + 10lat), u których wykonano ablację podłoża migotania przedsionków (atrial fibrillation ? AF) z użyciem elektrody nMarq: 20 z napadowym AF, 4 z przetrwałym, 3 z długotrwałym przetrwałym AF. 8 zabiegów wykonano przez przetrwały otwór owalny, a 19 przy wykorzystaniu punkcji transseptalnej. Elektrodą nMarq wykonano szybką mapę lewego przedsionka (left atrium ? LA) i żył płucnych (pulmonary veins ? PV), następnie wykonano nią izolację PV. Decyzja o wykonywaniu ewentualnych linii pozostawała w gestii operatora. U 15 pacjentów wykonano ablację 4 typowych żył płucnych, u 11 występował wspólny pień po stronie lewej (u jednego również po stronie prawej), u jednego ablacji poddano 5 żył płucnych (3 prawe). U 7 pacjentów wykonano dodatkowo linie w lewym przedsionku. Jako metody referencyjne przyjęto ablacje z użyciem okrężnej wielofazowej elektrody PVAC (n = 60) oraz wykonane w ostatnich 5 miesiącach ablacje z użyciem systemu CARTO 3, elektrody diagnostycznej Lasso i punktowej elektrody ablacyjnej (n = 46). Wyniki: Wykonano pełną izolację 95 z 97 żył płucnych (98%). U 4 pacjentów uzyskano również pełną izolację segmentu tylnego. Czas zabiegu wynosił 115 ? 26 min (CARTO 3 z elektrodą punktową średnio 159 min, PVAC średnio 120 min). Czas fluoroskopii 11,43 ? 5,11 min (ablacja punktowa średnio 12,46, a PVAC 17,00 min). Czas aplikacji wynosił 25,9 ? 7,7 min (ablacja punktowa 38,7 min, PVAC 39 min). U jednej pacjentki wystąpiła tamponada serca wymagająca leczenia operacyjnego. Nie obserwowano innych istotnych powikłań. Wnioski: Przepływowa wielopunktowa okrężna elektroda ablacyjna nMarq pozwala na bezpieczne wykonanie zabiegu ablacji podłoża migotania przedsionków. Podstawową zaletą prezentowanej elektrody jest skrócenie czasu zabiegu i ekspozycji na fluoroskopię. Ocena skuteczności zabiegów ablacji wykonanych tą elektrodą wymaga obserwacji odległej.