Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Determinanty tolerancji wysiłku fizycznego i jakości życia u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca w podeszłym wieku - podobne czy odmienne w stosunku do młodszych?

Autor:
Barbara Stanula, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
75
Strona końcowa:
82
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
podeszły wiek, wysiłek fizyczny, niewydolność serca, echokardiografia, jakość życia.
Czytaj

Wprowadzenie: U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca powyżej 75. rż. trudno określić główne czynniki determinujące tolerancję wysiłku fizycznego oraz jakość życia z powodu mnogości objawów związanych z samym procesem starzenia się oraz obecnością chorób towarzyszących. Ocena obiektywnych wyznaczników tolerancji wysiłku fizycznego oraz jakości życia u osób starszych jest ważnym elementem ambulatoryjnej opieki kardiologicznej i ściśle wiąże się z procesem diagnostyczno-terapeutycznym. Cel pracy: Celem pracy była ocena czynników wydolności fizycznej oraz jakości życia u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca w wieku podeszłym. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 73 pacjentów (38 kobiet, 35 mężczyzn) z rozpoznaną ustabilizowaną, optymalnie leczoną przewlekłą niewydolnością serca. Pacjentów podzielono na grupę starszą ? powyżej 75. rż. (n = 38) oraz młodszą ? od 60. do 74. rż. (n = 35). Średnia wieku w całej grupie wynosiła 73 lata (? 6,16). Całą grupę zbadano przedmiotowo i podmiotowo, wykonano badanie echokardiograficzne oraz oznaczenia laboratoryjne: stężenia mózgowego peptydu natriuretycznego typu B (B-type natriuretic peptide ? BNP), kreatyniny, estymowanego wskaźnika filtracji kłębuszkowej (estimated glomerular filtration rate ? eGFR), cystatyny C oraz morfologię krwi i białko C-reaktywne (C reactive protein ? CRP). Przy włączeniu do badania i ponownie po 12-miesięcznym okresie obserwacji oceniano dystans sześciominutowego marszu (6-minute walk test ? 6MWT) i wypełniano kwestionariusz oceny jakości życia z wizualną skalą analogową (EQ-5D-3L). 6-minute walk test distance Wyniki: W podgrupach wiekowych badanej populacji stwierdzono odmienne determinanty tolerancji wysiłku fizycznego u osób starszych z przewlekłą niewydolnością serca. W grupie starszej ? powyżej 75. rż. jedynym czynnikiem determinującym wyższą wartość testu sześciominutowego marszu (6MWT) była płeć męska (p = 0,047; r = 0,20). W przedziale wiekowym od 60. do 74. rż. jedynym czynnikiem determinującym wyższą wartość wyniku testu sześciominutowego marszu (6MWT) był niższy wskaźnik masy ciała (body mass index ? BMI) (p = 0,032; r = -0,38). Stwierdzono również inne determinanty jakości życia u starszych mierzone kwestionariuszem jakości życia EQ-5D-3L z wizualną skalą analogową. W grupie starszej wykazano rolę następujących parametrów korelujących z lepszą jakością życia: wyższy wskaźnik BMI (p = 0,011; r = 0,27), wyższa wartość zmiany pola powierzchni prawej komory (right ventricular fractional area change ? RVFAC) (p = 0,005; r = 0,41), większy wymiar lewego przedsionka (left atrium ? LA) (p = 0,004; r = 0,32), niższe stężenie cystatyny C (p = 0,042; r = -0,21) i kreatyniny (p = 0,043; r = -0,20). W grupie młodszej wykazano odwrotny związek jakości życia ocenianej na wizualnej skali analogowej ze wskaźnikiem objętości lewego przedsionka (left atrium volume index ? LAVI) (p = 0,049; r = -0,38). Wnioski: Identyfikacja czynników związanych z nietolerancją wysiłku i jakością życia u osób w wieku powyżej 75. rż. z przewlekłą niewydolnością serca jest trudna. Istotną rolę w tej grupie mogą odgrywać płeć, BMI, wskaźniki funkcji nerek i rozszerzone parametry echokardiograficzne (np. RVFAC, TAPSE lub LAVI).