Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie ruchu pierścienia mitralnego w ocenie funkcji rozkurczowej lewej komory serca u chorych z przewlekłą chorobą nerek

Autor:
Leszek Gromadziński, Piotr Pruszczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
116
Strona końcowa:
121
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, dysfunkcja rozkurczowa, echokardiografia, ruch pierścienia mitralnego, przewlekła choroba nerek.
Czytaj

Wstęp: Przewlekła niewydolność serca (congestive heart failure ? CHF) z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (preserved left ventricular ejection fraction ? PLVEF) jest dominującą postacią u chorych z przewlekłą chorobą nerek (chronic kidney disease ? CKD). Według obecnych standardów echokardiograficznych do oceny funkcji rozkurczowej lewej komory (left ventricular ? LV) służą parametry oceniane w badaniu Dopplerem tkankowym (tissue Doppler imaging ? TDI). Cel: W naszej pracy oceniliśmy przydatność ruchu pierścienia mitralnego w ocenie funkcji rozkurczowej LV u chorych z CKD. Metody: Do badania włączono 67 chorych z CKD w stadium 1-5. Przy użyciu TDI oceniono prędkości skurczowe i rozkurczowe LV w bocznej części pierścienia mitralnego. Dysfunkcję rozkurczową LV zdefiniowano gdy szczytowa prędkość wczesnego rozkurczu LV (EmLV) wynosiła < 8 cm/s. Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od wartości EmLV. Grupa 1 liczyła 28 chorych z upośledzoną funkcją rozkurczową LV ? EmLV < 8 cm/s, grupa 2 liczyła 39 chorych z prawidłową funkcją rozkurczową LV gdy EmLV ? 8 cm/s. W projekcji 4-jamowej określono rozkurczowy ruch pierścienia mitralnego (mitral annular plane diastolic excursion ? MAPDE). Oceniono stosunek rozkurczowego ruchu pierścienia mitralnego w czasie skurczu lewego przedsionka (Atrial MAPDE) do maksymalnego ruchu pierścienia mitralnego w czasie rozkurczu (Total MAPDE) czyli (Atrial/Total MAPDE) i porównano ten parametr z parametrami doplera tkankowego określającymi dysfunkcję rozkurczową LV. Wyniki: Atrial/Total MAPDE był większy w grupie 1 niż w grupie 2 (51 ? 7.4% vs. 45 ? 5.7%, p = 0.001). Optymalna wartość odcięcia a analizie ROC dla parametru Atrial/Total MAPDE wynosiła 44%. Pole powierzchni pod krzywą ROC dla tej wartości wynosiło 0.706, 95%CI (0.582-0.811), p = 0.001. Przy tej wartości czułość rozpoznania dysfunkcji rozkurczowej LV wynosiła 85.7% i swoistość 43.6%. Parametr ten uzyskał negatywną korelację z: E/A (r = -0.379, p = 0.002), EmLV (r = -0.348, p = 0.004), Em/AmLV (r = -0.376, p = 0.002). W wieloczynnikowej analizie regresji logistycznej Atrial/Total MAPDE był niezależnym czynnikiem dysfunkcji rozkurczowej LV zdefiniowanej jako EmLV < 8 cm/s z OR = 1.14, 95%CI (1.03-1.27), p = 0.010. Wnioski: Stosunek Atrial/Total MAPDE > 44% wydaje się dobrym wskaźnikiem dysfunkcji rozkurczowej LV u chorych z CKD.