Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Biotypy enzymatyczne grzybów z rodzaju Candida albicans wyizolowanych od corych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)

Autor:
Halina Batura-Gabryel, Beata Brajer, Barbara Kuźnar-Kamińska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
243
Strona końcowa:
248
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
biotypy, Candida albicans, POChP
Czytaj

Jedną z istotnych cech patogenności grzybów z rodzaju Candida jest ich aktywność enzymatyczna. Ma ona współdecydować o wystąpieniu i przebiegu zakażenia. Jest prawdopodobne, że określenie enzymogramów szczepów wyizolowanych od osób predysponowanych do zakażenia Candida oraz określenie ich biotypów pozwoliłoby na wyodrębnienie szczepów wirulentnych. Cel pracy: 1. Określenie i porównanie biotypów enzymatycznych Candida albicans wyhodowanych z plwociny chorych na POChP i od osób zdrowych. 2. Ocena korelacji między biotypem a występowaniem kandydozy jamy ustnej u chorych na POChP. Materiał i metody: Badano 63 szczepy Candida albicans wyizolowane z plwociny 50 chorych na POChP i 13 osób zdrowych. Występowanie kandydozy jamy ustnej oceniano podczas badania internistycznego. Aktywność hydrolityczną określano przy użyciu testu API ZYM (bioMerieux). Biotypowanie szczepów przeprowadzono na podstawie klasyfikacji Williamsona, Kurnatowskiej i Kurnatowskiego oraz Krajewskiej-Kułak i wsp. Wyniki: 1. Wśród 63 szczepów Candida albicans wyizolowanych w obu badanych grupach 96,84% biotypów należało do klasyfikacji wg Williamsona (98% chorych na POChP, 92% u osób zdrowych). 1,58% szczepów należało do klasyfikacji wg Kurnatowskiej i Kurnatowskiego (szczepy wyizolowane od osób chorych). Żaden z określanych biotypów nie należał do klasyfikacji wg Krajewskiej-Kułak i wsp. Określono dodatkowy biotyp dla szczepu wyizolowanego od osób zdrowych, który stanowił 1,58% wyizolowanych szczepów. 2. W grupie chorych na POChP największy odsetek stanowiły biotypy A (44%) i F (42%), pozostałe należały do biotypów E (8%), B, G, N (po 2%). Wśród szczepów wyizolowanych od grupy zdrowej dominował biotyp F (69,23%), pozostałe należały do biotypów: A, D, G, i dodatkowego biotypu S (każdy po 7,69%). 3. Stwierdzono statystycznie znamienne częstsze występowanie biotypu A u chorych na POChP (p=0,01), oraz zbliżone do istotnego statystycznie częstsze występowanie biotypu F (p=0,07) u osób zdrowych. 4. Kliniczne objawy kandydozy jamy ustnej występowały u 30% chorych na POChP (w grupie osób zdrowych kandydozy jamy ustnej nie stwierdzono). Wśród szczepów wyizolowanych od chorych z objawami kandydozy po 40% należało do biotypu A i F, 13% do biotypu E i 7% do biotypu G. Nie stwierdzono wywoływania kandydozy przez szczepy należące do biotypu B i N. Wnioski: 1. Szczepy Candida albicans wyizolowane od chorych na POChP oraz od osób zdrowych różniły się pod względem biotypu enzymatycznego. 2. Jest prawdopodobne, że szczepy Candida należące do biotypu A charakteryzują się największą wirulencją. Świadczy o tym częste występowanie tego biotypu wśród chorych na POChP oraz u osób z kandydozą jamy ustnej. 3. Wydaje się celowe dalsze prowadzenie badań biotypów enzymatycznych Candida, w tym także analizy epidemiologicznych określających ich geograficzne występowanie.