Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Charakterystyka szczepów Candida sp. izolowanych w latach 2001-2002 od zwierząt

Autor:
Małgorzata Biegańska, Bożena Dworecka-Kaszak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
275
Strona końcowa:
283
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, zwierzęta, aktywność enzymatyczna, lekowrażliwość, transmisja międzygatunkowa
Czytaj

Cel pracy: Ocena zróżnicowania szczepów Candida sp. izolowanych od zwierząt. Określenie częstości zakażeń zwierząt w Polsce grzybami Candida sp. (wstęp do badań nad możliwością ich międzygatunkowej transmisji). Materiał i metody: Materiał do badań pobierano z przypadków klinicznych. Były to: wymazy ze zmian skórnych, ran, uszu, nosa, gardła, macicy, popłuczyny z tchawicy, kał i mleko zwierząt oraz wymazy z wola, kał i wycinki narządów wewnętrznych ptaków. Analizą statystyczną objęto okres od 01.1998 do 31.12.2002. Przynależność gatunkową wyhodowanych drożdżaków określano metodą rutynową oraz testami: filamentacji i paskowymi API Candida i ID 32C (bioMerieux). Do oceny zróżnicowania szczepów Candida sp. posłużyły badania lekoopomości i aktywności hydrolaz zewnątrz-komórkowych w testach ATB Fungus (bioMerieux) i API ZYM (bioMerieux). Wyniki: Wykazano systematyczny wzrost liczby zakażeń zwierząt grzybami Candida sp. w ciągu ostatnich 5 lat. Łącznie Candida sp. wykryto w 230 przypadkach, w tym: u psów - 97, koni - 51 oraz ptaków - 26, a zakażenia dotyczyły głównie układu oddechowego, układu rozrodczego, skóry i jej wytworów, a także ran. Najczęściej były to zakażenia mieszane bakteryjno-grzybicze. W wielu przypadkach drożdżakom tym towarzyszyły inne grzyby plechowe {Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Cladosporium) lub jednokomórkowe (Rhodothorula sp., Malassezia pachydermatis, Geotrichum candi-dum). Do dalszych badań zakwalifikowano 34 szczepy Candida sp. (gromadzone od 10.2001). Badania ich lekoopomości wykazały odpowiednio: 96,7% i 93,3% szczepów wrażliwych na 5-fluorocytozynę i amfoterycynę B (MIC: 0,25-0,5 mg/l i 1 mg/l) oraz 13,3% i 10% opornych na mikonazol i nystatynę. Badane szczepy podzielono na podstawie właściwości biochemicznych oraz zdolności filamentacji na grupy Candida albicans, Candida non-albicans i Candida sp. Badania testem API ZYM nie pozwoliły na znalezienie korelacji między badanymi grupami, ani też profilu enzymatycznego charakterystycznego dla szczepów z określonej grupy. Porównanie aktywności enzymatycznej Candida sp., pochodzących od różnych gospodarzy, wykazało największe wydzielanie fosfatazy zasadowej, arylamidazy leucynowej i (3-glukozydazy przez szczepy pobrane od koni. Mniejszą aktywność ww. enzymów miały izolaty pochodzące od psów, a najmniejszą ptasie. Odwrotną tendencją odznaczało się wydzielanie N-acetylo-|3-glukozaminidazy. Wnioski: Candida sp. stanowi istotny czynnik etiologiczny zakażeń grzybiczych u zwierząt. W ostatnich 5 latach zaobserwowano znaczny wzrost liczby zakażeń grzybami z rodzaju Candida u zwierząt. Najczęściej izolowano Candida sp. od psów, koni i ptaków, a więc zwierząt i ptaków towarzyszących człowiekowi lub gospodarskich. Może to sugerować potencjalną możliwość międzygatunkowej transmisji zakażeń tymi drożdżakami. Nie stwierdzono istotnych różnic w lekowrażliwości badanych szczepów zwierzęcych w porównaniu z danymi literaturowymi, dotyczącymi szczepów ludzkich. Badanie aktywności hydrolaz zewnątrzkomórkowych testem API ZYM nie pozwala na różnicowanie szczepów pod względem ich przynależności do grup Candida albicans, Candida sp. i Candida-non albicans, czy pochodzenia z różnych miejsc organizmu.