Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Mięśniaki gładkokomórkowe przewodu pokarmowego

Autor:
Marta Strutyńska-Karpińska, Witold Knast, Krystyna Markocka-Mączka, Jerzy Rabczyński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
5
Strona początkowa:
401
Strona końcowa:
405
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
mięśniak gładkokomórkowy, przewód pokarmowy
Czytaj

Wprowadzenie: Mięśniaki gładkokomórkowe należą do kategorii guzów mezynchemalnych. Te rzadkie nowotwory, najczęściej opisywane w przełyku, w zakresie żołądka, jelita cienkiego, grubego czy odbytnicy wykrywane są sporadycznie. Cel pracy: Przedstawienie własnych doświadczeń w leczeniu chirurgicznym chorych z mięśniakami gładkokomórkowymi przewodu pokarmowego. Materiał i metody: W pracy przedstawiono 12 chorych z mięśniakami gładkokomórkowymi przewodu pokarmowego. Wśród prezentowanej grupy było 4 kobiety i 8 mężczyzn w wieku od 30 do 79 lat. Usytuowanie nowotworów było różne. U 8 chorych guz umiejscowiony był w przełyku, u 3 - w żołądku i u 1 - w zakresie końcowego odcinka jelita krętego. Przebieg kliniczny i objawy były mało charakterystyczne. W przypadku chorych z guzami przełyku dominowały głównie objawy dysfagii, u chorych z guzami żołądka - objawy krwawienia z przewodu pokarmowego a w przypadku guza jelita krętego - wgłobienie. Wśród 8 chorych z guzem przełyku, 3 nie wyraziło zgody na leczenie operacyjne, u 2 - guz usunięto z dosęÍpu klatkowego, u 1 - z dostępu od strony jamy brzusznej i u 2 - endoskopowo. W przypadku chorych z guzami żołądka zabieg operacyjny polegał na klinowym wycięciu żołądka z guzem lub częściowej resekcji, a w guzie jelita krętego - zastosowano prawostronną hemikolektomię. Badania immunohistochemiczne preparatów były pozytywne dla desminy i aktynymiozyny. Wyniki: Powikłania pooperacyjne w postaci przetoki przełykowej po usunięciu operacyjnym guza przełyku wystąpiły w 1 przypadku. Chora była reoperowana z dobrym wynikiem. U pozostałych chorych nie obserwowano powikłań. Okresowa kontrola kliniczna u wszystkich operowanych chorych wykazała dobry wynik leczenia Wnioski: W omówieniu autorzy podkreślają, oe w przypadkach mięśniaków gładkokomórkowych leczeniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne a sposób postępowania naleoy dobierać indywidualnie w zaleoności od lokalizacji nowotworu, jego wielkości i ewentualnych powikłań.