Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy rozmiar sztucznej zastawki wszczepianej chorym ze zwężeniem ujścia aortalnego wpływa na odległy wynik zabiegu?

Autor:
Wojciech Kustrzycki, Dorota Kratochwil, Andrzej Dumański, Krzysztof Wrabec
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
33
Strona końcowa:
38
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sztuczna zastawka aortalna małego rozmiaru, wyniki odległe, echokardiografia, zastawka aortalna
Czytaj

Wstęp: Wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej o małej średnicy pierścienia (19-21 mm) może wiązać się z pozostaniem rezydualnego gradientu i wywierać negatywny wpływ na odległy wynik zabiegu. Mimo postępu w technologii produkcji protez zastawkowych zagadnienie to pozostaje istotnym problemem klinicznym. Cel pracy: Celem niniejszego opracowania jest ocena wpływu rozmiaru wszczepionej protezy zastawki aortalnej na wybrane wskaźniki echokardiograficzne w obserwacji odległej. Materiał i metodyka: Przedmiotem badania były dwie grupy chorych: grupa I – 15 osób (w tym 4 mężczyzn) z implantowaną sztuczną zastawką małego rozmiaru (19,21 mm) i grupa II – 15 osób (w tym 13 mężczyzn) z zastawką większą. Porównano wynik badania echokardiograficznego sprzed zabiegu oraz w obserwacji odległej (41±9 miesięcy dla grupy I i 41±5 dla grupy II), analizując wymiar lewej komory, grubość jej ścian, parametry funkcji skurczowej, jak i rozkurczowej oraz dopplerowskie parametry przepływu aortalnego (gradient szczytowy i średni). Wyniki: Grupy I i II nie różniły się pod względem wieku, w grupie I było więcej kobiet, a w II mężczyzn. Grupa II charakteryzowała się wyraźnie większą powierzchnią ciała (1,6±0,12 m2 vs. 1,74±0,17 m2; p<0,05). Nie stwierdzono różnic w wyjściowych cechach przepływu aortalnego. Po porównaniu zmian różnych parametrów echokardiograficznych w grupach I i II podczas obserwacji stwierdzono podobny stopień wycofywania się cech przerostu w obu grupach; podobnym zmianom uległy parametry funkcji skurczowej, jak i rozkurczowej. Jedyną statystycznie istotną różnicę stanowiła zmiana szczytowego i średniego gradientu przez sztuczną zastawkę – była ona istotnie mniejsza w grupie I (zmiana gradientu szczytowego: -53±28 dla grupy I i -72±19 dla grupy II, p<0,05; zmiana gradientu średniego odpowiednio: -34±23 i -49±14, p<0,05) – co odpowiada wyższemu gradientowi przez sztuczną zastawkę małego rozmiaru. Wnioski: Implantacja sztucznej zastawki aortalnej o małym rozmiarze jest związana z utrzymywaniem się wyższego rezydualnego gradientu skurczowego. Mimo gorszych parametrów przepływu nie stwierdzono istotnych różnic w przebudowie lewej komory serca w obserwacji odległej.