Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dobowy rytm ciśnienia tętniczego a zmienność rytmu zatokowego w chorobie wieńcowej z prawidłowym i podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Dobowa zmienność ciśnienia a aktywność układu autonomicznego w chorobie wieńcowej

Autor:
Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż, Zbigniew Bednarkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
48
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dippers, non-dippers, zmienność rytmu zatokowego, choroba wieńcowa
Czytaj

Wstęp: Brak nocnego spadku ciśnienia tętniczego jest czynnikiem ryzyka powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego. Znaczenie tego zjawiska u osób normotensyjnych jest nieznane. Jednym z czynników wpływających na zmienność ciśnienia tętniczego (RR) może być autonomiczny układ nerwowy. Cel: Ocena związku aktywności układu autonomicznego z dobową zmiennością RR w chorobie niedokrwiennej serca z prawidłowym i podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Materiał i metodyka: Do badania włączono 98 pacjentów z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową. Na podstawie 24-godzinnego automatycznego monitorowania ciśnienia tętniczego wyodrębniono 55 chorych z nadciśnieniem tętniczym (grupa I) i 43 pacjentów normotensyjnych (grupa II). W każdej grupie znajdowali się chorzy, u których RR w nocy było niższe o co najmniej 10% w stosunku do wartości rejestrowanych w ciągu dnia. Nazwano ich dippers w odróżnieniu od non-dippers – pacjentów bez nocnego spadku ciśnienia tętniczego. Aktywność układu autonomicznego oceniano za pomocą analizy zmienności rytmu zatokowego (HRV) z zapisu EKG dokonanego według metody Holtera. Obliczano parametry analizy czasowej i spektralnej HRV. Wyniki: Wszystkie parametry analizy czasowej były niższe w grupie I. Wartości SDNN były podobne u dippers i non-dippers, natomiast pNN50 oraz rMSSD były wyraźnie niższe w grupach bez nocnego spadku ciśnienia. Analiza spektralna wykazała podwyższenie mocy widma w zakresie niskich częstotliwości (LF) i obniżenie w zakresie wysokich częstotliwości (HF) u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Pacjenci hipertensyjni non-dippers mieli HF obniżone przez całą dobę, a LF podwyższone w nocy. U chorych z prawidłowym ciśnieniem analiza spektralna wykazała różnice między dippers i non-dippers tylko w godzinach nocnych. Wniosek: W chorobie wieńcowej niezależnie od obecności nadciśnienia tętniczego brak nocnego spadku ciśnienia wiąże się ze zmianą aktywności nerwowego układu autonomicznego.