Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echokardiograficzna próba obciążeniowa z testem stymulacji lewego przedsionka jako alternatywna metoda diagnostyki choroby wieńcowej

Autor:
Edyta Płońska, Andrzej Wojtarowicz, Bożena Bierkenfeld, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Małgorzata Puchała, Irmina Kossuth, Jarosław Gorący
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
2
Strona początkowa:
127
Strona końcowa:
132
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stress echo, stymulacja lewego przedsionka
Czytaj

Cel: Celem pracy była ocena przydatności echokardiograficznej próby wysiłkowej ze stymulacją lewego przedsionka w wykrywaniu i ocenie choroby niedokrwiennej serca. Materiał: Badania przeprowadzono u 93 osób, w tym koronarografię u 88 pacjentów w wieku 26-66 lat, średnio 45 lat. Metodyka: U wszystkich badanych wykonano echokardiogram spoczynkowy oraz na szczycie stymulacji z częstością średnią 142 impulsów na min oraz po 1 i 3 minutach od jej zakończenia. Za wynik dodatni przyjęto pojawienie się nowych zaburzeń kurczliwości lub istotne nasilenie się istniejących zaburzeń w badaniu spoczynkowym. Wyniki: W trakcie stymulacji przezprzełykowej lewego przedsionka w grupie chorych z istotnymi zwężeniami tętnic wieńcowych stwierdzono znamienny wzrost wartości wszystkich badanych parametrów echokardiograficznych: wskaźnika asynergii skurczu (z 0,28±0,22 w spoczynku do 0,5±0,33 na szczycie stymulacji), odsetka segmentów z asynergią skurczu (odpowiednio 18,8±16,4% i 28,76±16,6%) oraz odsetka segmentów akinetycznych lub/i dyskinetycznych (odpowiednio 3,01±6,6% i 14,7±13,9%). U jednej osoby (1%) nie dało się założyć elektrody, cztery (4,3%) zgłaszały istotny dyskomfort w klatce piersiowej. Czułość echokardiograficznej próby wysiłkowej ze stymulacją lewego przedsionka wynosiła 82%, specyficzność próby – 94%, a dokładność – 88%. Wnioski: Echokardiograficzna próba wysiłkowa połączona z testem stymulacji lewego przedsionka okazała się czułą, swoistą i dokładną metodą oceny krążenia wieńcowego w chorobie niedokrwiennej serca. Test ten jest łatwy do wykonania i umożliwia uzyskanie dobrego obrazu echokardiograficznego. W związku z możliwością natychmiastowego przerwania badania jest on bezpieczny dla chorego. Natomiast z powodu dyskomfortu w klatce piersiowej w trakcie badania jest zalecany jako test alternatywny tylko dla osób, u których nie można wykonać innej próby obciążeniowej.