Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy istnieją różnice w patomechanizmie przerostu lewej komory serca u kobiet i mężczyzn chorych na nadciśnienie tętnicze?

Autor:
Maria Witkowska, Edyta Karasek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
3
Strona początkowa:
229
Strona końcowa:
237
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie tętnicze, przerost lewej komory, płeć
Czytaj

Wprowadzenie: Wiele danych wskazuje, że LVH u kobiet jest znacznie poważniejszym zagrożeniem śmiercią i powikłaniami sercowo-naczyniowymi niż u mężczyzn. Cel pracy: Celem badań była analiza porównawcza wybranych wskaźników hemodynamicznych i humoralnych u kobiet i mężczyzn chorych na nadciśnienie tętnicze (NT) w poszukiwaniu różnic, które mogłyby przemawiać za odmiennym, zależnym od płci patomechanizmem przerostu lewej komory. Materiał i metodyka: Badaniom poddano 121 chorych na pierwotne NT, których podzielono na dwie grupy: grupę A z LVH - 27 mężczyzn i 46 kobiet oraz grupę B bez LVH - 27 mężczyzn i 21 kobiet. Ponadto dokonano podziału kobiet i mężczyzn z wyodrębnieniem chorych na NT łagodne (I), umiarkowane (II) i ciężkie (III). Grupę kontrolną stanowiło 39 osób zdrowych - 20 mężczyzn i 19 kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i bez LVH. Echokardiograficznie, aparatem Hewlett Packard SONOS 100 oceniono struktury serca. Masę lewej komory, a następnie wskaźnik masy (LVMI) obliczono według metody Devereux i wsp. Metodą ra-dioimmunologiczną oznaczono w surowicy wybrane wskaźniki humoralne: aktywność reninową osocza (ARO) oraz stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1), aldosteronu (ALDO), proendoteliny-1 (proET-1) i przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP). Wyniki: W grupie 121 chorych na NT stwierdzono LVH u 50% mężczyzn i u 68,6% kobiet. Porównując ciśnienie tętnicze u kobiet i mężczyzn w grupie chorych z LVH i w grupie bez LVH, nie stwierdzono istotnych różnic. W grupach z LVH wskaźnik LVMI u mężczyzn był wyższy o 82,3% a u kobiet o 42,8% w porównaniu z odpowiednią grupą kontrolną. LVMI u mężczyzn był wyższy od LVMI u kobiet zarówno w grupie z LVH, jak i bez LVH (p<0,0005 i p<0,002), natomiast w grupach I-III nie było istotnej różnicy między LVMI kobiet i mężczyzn, ale odsetek kobiet z LVH w każdej z grup był wyższy niż odsetek mężczyzn z LVH. W grupie chorych na NT z LVH stężenie IGF-1, ARO, ALDO i proET-1 było istotnie wyższe u mężczyzn niż u kobiet (p<0,0005, p<0,0004, p<0,007 i p<0,02). Ponadto stężenia wszystkich badanych wskaźników humoralnych u mężczyzn i kobiet z LVH były istotnie wyższe w porównaniu z grupą bez LVH i grupą kontrolną. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn z LVH stwierdzono wysoce istotne korelacje między LVMI a stężeniami wskaźników humoralnych. Wnioski: Istotnie wyższe stężenia wskaźników humoralnych u mężczyzn z LVH w porównaniu z kobietami z LVH wskazują na większą reaktywność układów humoralnych w przebiegu nadciśnienia u mężczyzn i być może są przyczyną istotnie większej masy LV u mężczyzn w porównaniu z kobietami chorymi na nadciśnienie.