Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Antazolina - lek nieskuteczny czy niedoceniany w leczeniu napadowego migotania przedsionków?

Autor:
Marek Kuch, Maciej Janiszewski, Mirosław Dłużniewski, Artur Mamcarz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
3
Strona początkowa:
247
Strona końcowa:
251
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
antazolina, napadowe migotanie przedsionków, przywrócenie rytmu zatokowego
Czytaj

Wstęp: Napadowe migotanie przedsionków (NMP) jest, obok ostrych zespołów wieńcowych, najczęstszą przyczyną hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK). Dlatego też trwają poszukiwania leku skutecznie przywracającego rytm zatokowy u pacjentów z NMP. Antazolina (fenazolina), lek mający oprócz działania antyhistaminowego również aktywność antyarytmiczną, wydaje się być skuteczny w umiarawianiu NMP. Cel pracy: Celem pracy była retrospektywna analiza skuteczności antazoliny podawanej dożylnie w przywracaniu rytmu zatokowego u pacjentów z NMP. Materiał i metodyka: Analizie retrospektywnej poddano skuteczność antazoliny podawanej dożylnie u 1325 kolejnych pacjentów (639 mężczyzn i 686 kobiet), w wieku 19-94 lata (średnio 59,1 ±12 lat), przyjętych do OIOK w latach 1985-1997 z rozpoznanym napadem migotania przedsionków. Oceniano całkowitą skuteczność antazoliny, skuteczność antazoliny w zależności od płci, wieku chorych i całkowitej podanej dawki oraz skuteczność antazoliny jako leku I, II lub III rzutu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu testów %2 i t-Studenta. Wyniki: Całkowita skuteczność antazoliny wyniosła 52%. Skuteczność w grupie kobiet wynosiła 53%, a w grupie mężczyzn 51,4%. Skuteczność antazoliny w zależności od wieku była następująca: <40 lat - 53,7%; 40-65 lat - 53,3%; >65 lat - 48,6%. Skuteczność antazoliny jako leku I rzutu wyniosła 54,5%, jako leku II rzutu - 54,7%, a jako leku III rzutu - 46,1% (różnice były znamienne statystycznie - między I i III na poziomie p<0,05, a między II i III - p<0,01). Skuteczność antazoliny w zależności od całkowitej zastosowanej dawki była następująca: dla 100 mg - 46%, dla 200 mg - 54,4%, dla 300 mg - 50%, a dla dawki powyżej 300 mg - 20,5% (stwierdzono różnice znamienne statystycznie dla dawek 100-300 mg i powyżej 300 mg - p<0,01). Łagodne działania niepożądane po zastosowaniu antazoliny obserwowano u 6% leczonych, istotna hipotonia wystąpiła u 1% pacjentów. Wnioski: Antazolina jest skutecznym i relatywnie bezpiecznym lekiem w przywracaniu rytmu zatokowego u pacjentów z NMP. Wysoka skuteczność antyarytmiczną antazoliny zawiera się w przedziale dawek od 100 do 300 mg. Nie stwierdzono różnic w skuteczności w zależności od płci i wieku chorych.