Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza niediagnostycznych wyników echokardiograficznej próby dobutaminowej na materiale 582 badań

Autor:
Edyta Płońska, Hanna Szwed, Jarosław D. Kasprzak, Ilona Kowalik, Krystian Wita, Andrzej Gackowski, Lech Paluszkiewicz, Andrzej Szyszka, Adam Spring, Leszek Batalia, Anna Raczyńska, Marianna Janion
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
3
Strona początkowa:
253
Strona końcowa:
258
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiograficzna próba dobutaminowa, wyniki niediagnostyczne
Czytaj

Wprowadzenie: Szerokie rozpowszechnienie echokardiograficznej próby dobutaminowej (ED) powoduje konieczność zajęcia się także trudnościami, jakie mogą powstać w czasie wykonywania i interpretacji testu. Cel: Celem pracy była analiza niediagnostycznych wyników testów ED w ramach wieloośrodkowego badania. Materiał i metodyka: Materiał stanowiło 582 pacjentów bez przebytego zawału serca (średnia wieku 52 lata). Test dobutaminy wykonywano we wlewie dożylnym w sposób standardowy (od 5 do 40 ug/kg/min), zwiększając dawkę dobutaminy co 3 min o 5 ug/kg/min. ?rednia dawka maksymalna dobutaminy wynosiła 33 ug/kg/min. Atropinę podawano w 254 (43%) przypadkach. Wynik niediagnostyczny ED stwierdzono wtedy, gdy próba została przerwana przed osiągnięciem 85% maksymalnej częstości rytmu serca z innych przyczyn niż zaburzenia kurczliwości. U 323 (53%) osób stwierdzono koronarograficznie istotne zmiany w tętnicach wieńcowych. Wyniki: Wśród 582 badań ED 76 testów (13,1%) okazało się niediagnostycznymi (N). Powodami przerwania testu ED w grupie N były hipotonia (4,5% ogółu chorych), maksymalna dawka dobutaminy (4,5%), bóle dławicowe (1,4%), życzenie pacjenta (1,0%), zaburzenia rytmu i przewodzenia (0,5%), nudności i bóle głowy (0,3%) oraz uniesienie ST (0,2%). Uwzględniając wyniki koronarografii, obliczono wartość prognostyczną ujemną: dla hipotonii - 65%, a dla życzenia pacjenta - 83%. Wartość prognostyczna dodatnia dla bólu dławicowego u mężczyzn wyniosła 100%, a dla maksymalnej dawki dobutaminy bez osiągnięcia limitu tętna 73%. Wszyscy chorzy, którym przerwano test z powodu istotnych zaburzeń rytmu i obniżenia ST mieli znamienne zwężenia w tętnicach wieńcowych. Pacjenci, u których przerwano ED z powodu działań ubocznych dobutaminy, nie mieli istotnych zmian w naczyniach wieńcowych. Próba sklasyfikowania niektórych ocen niediagnostycznych na podstawie wartości prognostycznej jako dodatnie lub ujemne pozwoliła u około 10% pacjentów wybrać właściwy tok postępowania w dalszej diagnostyce choroby wieńcowej. Zwiększyła się czułość testu z 73% do 80,7%, a dokładność z 74% do 77,2%, a nieznacznie zmniejszyła się specyficzność z 75% do 73,6%. Wnioski: Niediagnostyczne wyniki ED występują stosunkowo rzadko. Oprócz działania niepożądanego dobutaminy najczęstszą przyczyną przerwania testu są maksymalne dawki dobutaminy bez osiągnięcia limitu tętna oraz hipotonia. Hipotonia nie była wykładnikiem istotnych zwężeń naczyń wieńcowych, wystąpienie w trakcie ED bólu dławicowego u mężczyzn sugerowało natomiast istotne zwężenie tętnic wieńcowych.