Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Angioplastyka balonem tnącym - nowa metoda przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej. Doświadczenia wstępne

Autor:
Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Sebastian Ciuka, Maciej Olkowski, Rafał Żurawski, Artur Krzywkowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
3
Strona początkowa:
259
Strona końcowa:
266
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wieńcowe zabiegi interwencyjne, balon tnący, podatność ściany naczynia
Czytaj

Cel pracy: Celem pracy jest ocena klinicznych wyników bezpośrednich oraz krótkoterminowych angioplastyki balonem tnącym {cutting balloon - CB). Materiał i metodyka: Zabiegom CB poddano 16 chorych, zakwalifikowanych do przezskórnej rewaskularyza-cji z powodu istotnych zwężeń typu de novo (13 chorych) oraz restenozy w stencie (3 chorych). ?redni wiek pacjentów (2 kobiety i 14 mężczyzn) wyniósł 56±8 lat. U chorych obliczano ilościowe parametry angiogra-ficzne: minimalną średnicę zwężenia (MLD), stopień redukcji średnicy naczynia (%DS) oraz średnicę referencyjną (Ref.D). Ponadto analizowano wskaźniki odpowiedzi naczynia na CB: wielkość elastycznego odbicia (elastic recoil), rozciągnięcia naczynia (vessel stretch) oraz pozabiegowy zysk światła naczynia (gain). Analizie poddano także dane proceduralne (w tym wskaźnik balon/tętnica), przebieg kliniczny w obserwacji 30- dniowej oraz wydolność wieńcową (na podstawie testu wysiłkowego na bieżni ruchomej według protokołu Bruce'a). Jedynie u jednego (6,25%) pacjenta z ciasną zmianą w krętej prawej tętnicy wieńcowej nie udało się wykonać zabiegu CB. Wyniki: W wyniku CB uzyskano istotne zwiększenie średnicy zwężenia leczonych naczyń (0,62±0,26 vs. 2,16±0,57 mm; p<0,01) oraz istotną redukcję stopnia zwężenia (73,3±9,77 vs. 15,02±12,13%; p<0,01), średnica referencyjna natomiast nie uległa istotnej zmianie (2,76±0,66 vs. 2,86±0,68 mm; p=NS). ?rednia maksymalnego ciśnienia inflacji balonu wyniosła 6,69±0,94 atm, natomiast wskaźnik balon/wymiar referencyjny wyniósł 1,18±0,17. W 2 (12,5%) przypadkach konieczne było użycie stentu; u jednego z nich ze względu na istotną dyssekcję oraz cechy świeżego zakrzepu, u drugiego natomiast ze względu na sub-optymalny wynik CB. W okresie szpitalnym (3 doba) miał miejsce jeden nagły zgon sercowy. Pozostali chory w 30-dniowej obserwacji nie zgłaszali dolegliwości klinicznych, a wyniki testów wysiłkowych były ujemne. Wniosek: CB jest przydatną metodą terapeutyczną, szczególnie w przypadkach tzw. zmian trudnych dla klasycznej angioplastyki balonowej. Uzyskane przez nas wyniki wczesne są zachęcające. Jednak nie należy zapominać, iż ich użycie może się wiązać z wystąpieniem powikłań okołozabiegowych oraz koniecznością użycia stentów.