Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie TNF-a i IL-6 w surowicy u chorych z odwracalną dysfunkcją skurczową mięśnia serca w przebiegu świeżego zawału

Autor:
Wojciech Kosmala, Adam Spring
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
2
Strona początkowa:
93
Strona końcowa:
98
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
TNF-a, IL-6, ogłuszenie mięśnia serca, zawał mięśnia serca
Czytaj

Wprowadzenie: Cytokiny TNF-a i IL-6 biorą udział w miejscowej i uogólnionej reakcji zapalnej, która jest związana zarówno z niedokrwieniem, jak i z reperfuzją mięśnia serca. Cel pracy: Celem pracy była ocena związku między obecnością odwracalnych zaburzeń kurczliwości odcinkowej mięśnia serca (OZKO) a stężeniami wymienionych wyżej cytokin. Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono u 32 chorych leczonych trombolitycznie z powodu świeżego zawału mięśnia serca. Grupa kontrolna była złożona z 38 zdrowych osób. W 2 i 10 dobie po leczeniu trombolitycznym oznaczano stężenia TNF-a i IL-6 w surowicy krwi oraz wykonywano badanie echokardio-graficzne w celu oceny globalnej i regionalnej funkcji lewej komory serca. Ponadto w 10 dobie po leczeniu trombolitycznym przeprowadzono echokardiograficzną próbę dobutaminową w celu oceny żywotności mięśnia serca. Wyniki: OZKO wykazano u 18 chorych. Stężenia TNF-a w 2 dobie po leczeniu trombolitycznym w grupie chorych z OZKO i w grupie chorych z jedynie nieodwracalnymi zaburzeniami kurczliwości odcinkowej mięśnia serca (NZKO) wynosiły odpowiednio 34,5±9,2 pg/ml i 33,7±8,9 pg/ml (ns) i były większe od stężeń TNF-a w grupie kontrolnej (p<0,05). W 10 dobie stężenie TNF-a w grupie chorych z OZKO wynosiło 18,5±7,5 pg/ml i było niższe od stężenia TNF-a u chorych z NZKO, u których wynosiło ono 27,6±8,7 pg/ml (p<0,05). Stężenie IL-6 w 2 dobie po leczeniu fibrynolitycznym wynosiło 98,7±23,6 pg/ml w grupie z OZKO i 118,8±24,9 pg/ml w grupie z NZKO (ns) i było wyższe od stężenia IL-6 w grupie kontrolnej (p<0,05). W 10 dobie stężenie IL-6 u chorych z OZKO wynoszące 56,1 ±19,5 pg/ml było niższe od stężenia IL-6 w grupie chorych z NZKO, u których wynosiło ono 102,1 ±26,1 pg/ml (p<0,05). Wnioski: 1. U chorych ze świeżym zawałem mięśnia serca stwierdza się podwyższone stężenia TNF-a i IL-6 w surowicy krwi. 2. U chorych ze świeżym zawałem mięśnia serca i obecnością OZKO stwierdza się szybsze obniżenie stężenia TNF-a i IL-6 w porównaniu z chorymi z NZKO.