Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echokardiograficzny test dobutaminowy w diagnostyce niedokrwienia miokardium u pacjentów z mostkami mięśniowymi

Autor:
Andrzej Gackowski, Edyta Płońska, Wiesława Piwowarska, Grzegorz Gajos, Jerzy Matysek, Izabela Pietrzak, Krzysztof Żmudka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
2
Strona początkowa:
119
Strona końcowa:
125
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiograficzny test dobutaminowy, mostek mięśniowy
Czytaj

Mostki mięśniowe są częstą anomalią wrodzoną powodującą skurczowe uciskanie tętnicy wieńcowej przez pasmo miokardium. Mimo tego, że przepływ wieńcowy odbywa się głównie w rozkurczu, obecność mostka mięśniowego powoduje zaburzenia przepływu wieńcowego, które u części pacjentów mogą powodować wysiłkowe niedokrwienie miokardium. W pracy przedstawiono analizę wyników echokardiograficznego testu dobutaminowego u 36 pacjentów z mostkami mięśniowymi powodującymi skurczowe uciskanie gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej w zakresie 70-100%. Wszyscy badani mieli stabilną dusznicę bolesną (CCS I-III) i dodatni elektrokardiograficzny test wysiłkowy. Test dobutaminowy wykonywano w oparciu o standardowy protokół (dobutamina podawana w zwiększanej co 3 minuty dawce 5-10-20--30-40 mg/kg/min, następnie dodawano atropinę - maks. 1 mg - aż do osiągnięcia tętna submaksymal-nego dla wieku). Test był ujemny u 28 chorych (78%), dodatni u 5 pacjentów (14%), niediagnostyczny u 3 chorych (8%). Zaburzenia kurczliwości więcej niż jednego segmentu lewej komory w teście dobutamino-wym mieli jedynie 2 pacjenci. Wnioski: 1. Mostek mięśniowy rzadko powoduje istotne niedokrwienie miokardium uchwytne w echokardiograficz-nym teście dobutaminowym. 2. Echokardiograficzny test dobutaminowy może być pomocny w diagnostyce pacjentów z mostkiem mięśniowym przez wyodrębnienie podgrupy pacjentów z indukowanym niedokrwieniem miokardium.