Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Śmierć mózgu
Niedostępna

Tytuł: Śmierć mózgu

Autor:
dr n. med. Waldemar Iwańczuk
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2010
Dział:
neurologia
ISBN:
978-83-61415-09-1
Liczba stron:
336
Format:
B5

"(...) Zakres problemów poruszonych w książce pozawala dostrzec, jak trudnym zagadnieniem jest koncepcja śmierci mózgu. Jej interdyscyplinarność sprawia, że zainteresowani tym tematem są przedstawiciele wielu dziedzin. Wprawdzie najwięcej miejsca w publikacji poświęcono medycznej stronie zagadnienia, jednak ze względu na wielorakie uwikłania koncepcji śmierci mózgowej, wspomniano także o jej innych, pozamedycznych, lecz równie istotnych aspektach. Przedstawienie argumentów przeciwników koncepcji śmierci mózgowej dopełnia obrazu całości, a ich osąd w dużej mierze autor pozostawia czytelnikom, ustosunkowując się jedynie, w miarę posiadanych kompetencji, do niektórych z nich.
Mam nadzieję, że publikacja ta spotka się z życzliwym odbiorem."

/Od autora - dr n. med. Waldemar Iwańczuk/

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne
Od autora
ROZDZIAŁ 1
Koncepcja śmierci mózgu – uniwersalny problem naszych czasów
ROZDZIAŁ 2
Anatomia czynnościowa mózgu
1. Topografia mózgu
1.1. Rdzeń przedłużony (medulla oblongata)
1.2. Most (pons)
1.3. Śródmózgowie (mesencephalon)
1.4. Międzymózgowie (diencephalon)
1.5. Twór siatkowaty
2. Fizjologiczne uwarunkowania czuwania, świadomości i przytomności
ROZDZIAŁ 3
Patofizjologia procesów prowadzących do śmierci mózgu
1. Wprowadzenie
2. Epidemiologia śmierci mózgu
3. Mechanizmy uszkodzenia mózgu
3.1. Pierwotne nadnamiotowe uszkodzenie mózgu (rostro-kaudalne)
3.2. Pierwotne podnamiotowe uszkodzenie mózgu (kaudo-rostralne)
3.2.1. Doświadczalne modele mózgu izolowanego a pierwotne uszkodzenie pnia mózgu
3.2.2. Kliniczne odpowiedniki mózgu izolowanego (locked-in syndrome)
3.3.3. Trudności diagnostyczne występujące przy rozpoznawaniu pierwotnego podnamiotowego uszkodzenia mózgu
3.4. Wtórne uszkodzenie mózgu
4. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 4
Ustrojowe następstwa śmierci mózgu
1. Wprowadzenie
2.1. Faza hiperdynamiczna
2.2. Faza hipodynamiczna
3. Niewydolność hormonalna
4. Opieka nad potencjalnym dawcą narządów
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Postępowanie w fazie hiperdynamicznej
4.3. Postępowanie w fazie hipodynamicznej
ROZDZIAŁ 5
Historia powstania koncepcji śmierci mózgowej
1. Marie François Xavier Bichat i jego rozważania o życiu i śmierci
2. Pierwsze obserwacje kliniczne
3. Pierwsze opisy kliniczne przedstawiające pełną symptomatologię śmierci mózgowej
4. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 6
Pierwsze europejskie kryteria śmierci mózgu
ROZDZIAŁ 7
Harwardzkie kryteria śmierci mózgu oraz ich późniejsze modyfikacje
1. Wprowadzenie
2. Geneza i tło historyczne powstania harwardzkich kryteriów śmierci mózgu
3. Definicja śmierci mózgu i zaproponowana procedura diagnostyczna
4. Weryfikacja wiarygodności harwardzkich kryteriów śmierci mózgu
5. Ewolucja kryteriów diagnostycznych śmierci mózgu w Stanach Zjednoczonych
5.1. Kryteria Komisji Prezydenckiej (1981 r.)
5.2. Kryteria Amerykańskiej Akademii Neurologii (1995 r.)
6. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 8
Koncepcja śmierci pnia mózgu, całego mózgu i wyższego mózgu
1. Wprowadzenie
2. Koncepcja śmierci całego mózgu
3. Koncepcja śmierci pnia mózgu
4. Neurologiczne kryteria śmierci
5. Koncepcja śmierci wyższego mózgu
6. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 9
Metodyka rozpoznania śmierci mózgu
1. Metodologii rozpoznania śmierci mózgu. Uwagi ogólne
2. Stany, które samodzielnie mogą wywołać obraz kliniczny identyczny jak śmierć mózgu
2.1. Zespół Guillaina-Barrégo
2.2. Hipotermia
3. Stany utrudniające proces diagnostyczny
3.1. Zatrucia i sedacja
4. Badanie kliniczne
4.1. Stan świadomości
4.2. Odruchy ze strony nerwów czaszkowych
4.2.1. Odruchy przywiedzione przez śródmózgowie
4.2.2. Odruchy przywiedzione przez most
4.2.2.1. Odruch rogówkowy (mrugania)
4.2.2.2. Odruch żuchwowy
4.2.2.3. Odruch łzowy
4.2.2.4. Reakcje na stymulacją bólową z powierzchni twarzy
4.2.3. Odruchy przywiedzione przez rdzeń przedłużony
4.2.4. Złożone odruchy przywiedzione przez pień mózgu
4.2.5. Inne odruchy przywiedzione przez pień mózgu
5. Test bezdechu
5.1. Wprowadzenie
5.2. Sposób przeprowadzenia testu bezdechu
6. Dowody na nieodwracalność stanu
7. Formalne następstwa rozpoznania śmierci mózgu
8. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 10
Badania instrumentalne stosowane w diagnostyce śmierci mózgu
1. Wprowadzenie
2. Badania elektrofi zjologiczne
2.1. Elektroencefalografia
2.2. Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu
2.3. Somatosensoryczne potencjały wywołane
3. Badania przepływu mózgowego
3.1. Angiografia mózgowa
3.2. Scyntygrafia
3.3. Przezczaszkowa ultrasonografi a doplerowska
3.4. Spiralna tomografia komputerowa w opcji naczyniowej
3.5. NMR
3.6. PET
3.7. Uwagi końcowe o metodach badania przepływu mózgowego
4. Inne rzadziej stosowane metody instrumentalne i laboratoryjne
4.1. Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w opuszce żyły szyjnej wewnętrznej
4.2. Korelacja stężenia specyficznych markerów martwicy neuronów z obrazem klinicznym uszkodzenia mózgu
4.3. Brak pojawienia się lub znaczne opóźnienie pojawienia się znacznika wstrzykniętego do żyły obwodowej w naczyniach siatkówki
4.4. Klirens 133Xe
4.5. Spadek temperatury w jamie czaszki
4.6. Analiza bispektralna
4.7. Mniejsza zmienność rytmu serca
4.8. Implantacja elektrody EEG w głębszych strukturach
4.9. Pomiar przezskórnej oksygenacji mózgu
ROZDZIAŁ 11
Kryteria śmierci mózgu u dzieci
1. Wprowadzenie
2. Historia powstania kryteriów śmierci mózgu u dzieci
3. Pierwsze kryteria śmierci mózgu u dzieci
4. Problemy związane z rozpoznawaniem śmierci mózgu u dzieci
5. Kryteria śmierci mózgu u dzieci na świecie
6. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 12
Rozpoznanie śmierci mózgu na świecie
1. Wprowadzenie
2. Czynniki determinujące kształt protokołów rozpoznawczych
3. Krótki przegląd kryteriów śmierci mózgu w wybranych krajach
3.1. Austria, Szwajcaria, Niemcy
3.2. Francja
3.3. Włochy
3.4. Hiszpania
3.5. Holandia, Belgia, Luxemburg
3.6. Bułgaria, Rumunia
3.7. Kraje Ameryki Środkowej i Południowej
3.8. Kraje Zatoki Perskiej
3.9. Australia i Nowa Zelandia
3.10. Japonia
3.11. Singapur, Hongkong, Malezja
4. Kwalifikacje lekarzy uczestniczących w diagnostyce śmierci mózgu
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 13
Funkcje neurologiczne obecne po śmierci mózgu
1. Wprowadzenie
1.1. Historia
1.2. Patofi zjologia
2. Odruchy rdzeniowe
2.1. Fizjologia odruchów rdzeniowych
2.2. Odruchy rdzeniowe obecne po śmierci mózg
2.3. Rzadko spotykane formy odruchów rdzeniowych obserwowane po śmierci mózgu
3. Automatyzmy rdzeniowe
4. Obwodowa aktywność nerwów czaszkowych (miokimie, miorytmie)
5. Odruchy autonomiczne
6. Objaw Babińskiego
7. Automatyzmy rdzeniowe i odruchy „naśladujące” czynność oddechową
8. Anomalie szerokości źrenic
9. Autonomiczne odruchy krążeniowe
10. Znieczulenie a śmierć mózgu
11. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 14
Koncepcja śmierci mózgu a transplantologia
1. Historia
2. Kategorie dawców narządów do przeszczepienia
ROZDZIAŁ 15
Kontrowersje wokół stosowania koncepcji śmierci mózgu
1. Wprowadzenie
2. Kontrowersje wokół empirycznych założeń koncepcji śmierci mózgu
3. Krytyka koncepcji śmierci mózgu w aspekcie metodologicznym
4. Krytyka koncepcji śmierci mózgu na gruncie filozoficznym
ROZDZIAŁ 16
Kryteria śmierci mózgu w Polsce
1. Wprowadzenie
2. Aneks
Indeks

do góry