Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Kompendium pediatrii praktycznej
Niedostępna

Tytuł: Kompendium pediatrii praktycznej

Autor:
prof. dr. hab. n. med. Adam Jankowski
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2010
Dział:
pediatria
ISBN:
978-83-61415-06-0
Liczba stron:
622
Format:
B5

"W obecnym wydaniu książki, oprócz informacji dotyczących podstaw pediatrii w ścisłym tego słowa znaczeniu, Czytelnik znajdzie również takie zagadnienia, jak rozwój mowy i jej zaburzenia oraz związane z tym metody terapii. W rozdziale dotyczącym podstaw genetyki klinicznej przedstawiono niezbędny dla pediatry zasób wiedzy z tego zakresu. Ma to szczególnie istotne znaczenie, ponieważ ta gałąź nauk medycznych przeżywa obecnie niebywały w jej historii rozkwit. Od zrozumienia tych zagadnień zależeć może prawidłowe rozpoznanie i postępowanie terapeutyczne z pacjentem. W kompendium omówiono również zagadnienia pediatrii społecznej, co ma duże znaczenie praktyczne, gdyż zapoznanie się z tym tematem ułatwia zrozumienie funkcjonowania opieki zdrowotnej nad dzieckiem w Polsce. Rozbudowany został także rozdział poświęcony opiece nad noworodkiem, gdyż obecnie w pediatrii wyodrębniła się oddzielna specjalizacja, jaką jest neonatologia. Z całą stanowczością należy jednak podkreślić, że każdy pediatra musi znać podstawowe zagadnienia z tej dziedziny wiedzy medycznej. W oddzielnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia związane z dojrzewaniem i funkcjonowaniem układu odpornościowego oraz diagnostykę niedoborów odporności. Pragnę zaznaczyć, że układ odpornościowy jest jednym z trzech podstawowych systemów integrujących nasz organizm. Poznanie jego funkcji jest warunkiem niezbędnym do zrozumienia działania makroorganizmu jako integralnej, niezależnej jednostki. W rozdziale poświęconym szczepieniom ochronnym przedstawiono najnowsze, obowiązujące w latach 2009/2010, zalecenia dotyczące wakcynologii. W książce przedstawiono również zagadnienia związane z żywieniem dzieci, z uwzględnieniem coraz częściej spotykanej w naszym kraju diety wegetariańskiej. Nic dziwnego, że podręcznik ten rozrósł się do tak znacznych rozmiarów. Pragnę jednak wyraźnie podkreślić, że wiedza w nim zawarta będzie, po jej przyswojeniu, procentować w przyszłej praktyce. Kompendium przeznaczone jest dla studentów medycyny oraz dla lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych.”

/Wstęp - Adam Jankowski/

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt i małych dzieci
LUDWIKA SADOWSKA
1.1. Rozwój dziecka. Podstawy anatomiczne i fizjologiczne
1.1.1. Złożoność rozwoju człowieka w okresie pre- i postnatalnym
1.1.2. Wybrane elementy z anatomii i czynności z narządu ruchu i ośrodkowego układu nerwowego człowieka
1.1.2.1. Narząd ruchu
1.1.2.2. Ośrodkowy układ nerwowy
1.1.3. Funkcje psychomotoryczne w procesie ontogenezy
1.1.3.1. Rola ośrodkowego układu nerwowego w rozwoju motoryki dziecka
1.1.3.2. Wczesne objawy zaburzeń ośrodkowej koordynacji rozwoju motorycznego
1.1.4. Bilans rozwoju psychomotorycznego dziecka
1.1.4.1. Metody kontroli rozwoju psychomotorycznego
1.1.4.2. Neuroelektrofi zjologiczne metody oceny rozwoju u niemowląt z grupy ryzyka
1.1.5. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa według Hellbrügge'a
1.1.6. Integracja sensoryczna i jej zaburzenie
1.1.7. Neurokinezjologiczna koncepcja diagnostyczno-terapeutyczna zaburzeń rozwoju motorycznego niemowląt Vojty
1.1.8. Neurorozwojowa koncepcja diagnostyczno-terapeutyczna - NDT według Bobathów
1.1.9. Mózgowe porażenie dziecięce
1.2. Rozwój mowy i jej zaburzenia
1.2.1. Charakterystyka prawidłowego rozwoju mowy
1.2.1.1. Rozwój mowy w okresie prenatalnym
1.2.1.2. Okresy rozwoju mowy po urodzeniu
1.2.2. Opóźnienie rozwoju mowy i charakterystyka zaburzeń
1.2.3. Przyczyny nieprawidłowego rozwoju mowy
1.2.4. Wczesna interwencja logopedyczna w zaburzeniach rozwoju mowy
1.2.5. Program terapii logopedyczno-rewalidacyjnej
1.2.5.1. Ćwiczenia rozwijające ogólną sprawność kinestetyczno-ruchową i manualną
1.2.5.2. Ćwiczenia funkcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej i schematu ciała
1.2.5.3. Ćwiczenia słuchu i mowy
1.2.5.4. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu z równoczesnym rozumieniem
1.2.5.5. Ćwiczenia operacji myślowych
1.2.5.6. Ćwiczenie pamięci symultanicznej, sekwencyjnej
1.2.5.7. Ćwiczenia usprawniające mowę dialogową, opowieściową oraz melodie
1.2.5.8. Ćwiczenia relaksacyjne oraz sztuka muzyczna
1.2.6. Podsumowanie
1.3. Wrocławski Model Usprawniania (WMU) jako kompleksowa diagnostyka i terapia niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami rozowoju
1.3.1. Pedagogiczne formy stymulacji rozwoju dzieci

ROZDZIAŁ 2
Ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży
DANUTA KORNAFEL
2.1. Auksologia
2.2. Normy rozwojowe
2.3. Antropometria
2.4. Wybrane metody kontroli rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży
2.4.1. Wiek biologiczny dziecka
2.4.1.1. Wiek szkieletowy
2.4.1.2. Wiek zębowy
2.4.1.3. Wiek drugorzędowych cech płciowych
2.4.1.4. Wiek morfologiczny
2.4.1.5. Wiek fi zjologiczny

ROZDZIAŁ 3
Podstawy genetyki klinicznej
MARIA MAŁGORZATA SĄSIADEK, AGNIESZKA STEMBALSKA, RYSZARD ŚLĘZAK
3.1. Wprowadzenie
3.2. Choroby uwarunkowane aberracjami chromosomowymi
3.2.1. Chromosomy - wiadomości ogólne
3.2.1.1. Badania cytogenetyczne (pobranie materiału, przechowywanie, transport)
3.2.1.2. Metody barwień chromosomów
3.2.1.3. Podstawy zapisu cytogenetycznego
3.2.1.4. Warianty polimorfi czne chromosomów
3.2.2. Choroby uwarunkowane aberracjami chromosomowymi
3.2.2.1. Choroby uwarunkowane aberracjami chromosomów autosomalnych
3.2.2.1.1. Trisomia 21 (zespół Downa)
3.2.2.1.2. Trisomia 18 (zespół Edwardsa)
3.2.2.1.3. Trisomia 13 (zespół Patau)
3.2.2.1.4. Zespół delecji fragmentu ramienia krótkiego chromosomu 5 (zespół cri du chat - zespół kociego krzyku)
3.2.2.1.5. Zespół delecji fragmentu ramienia krótkiego chromosomu 4 (zespół Wolfa-Hirschhorna)
3.2.2.2. Zespoły rzadkich aberracji chromosomowych
3.2.2.3. Zespoły mikroaberracji (utraty lub naddatku kilku sąsiadujących genów)
3.2.2.3.1. Zespół Pradera i Willego
3.2.2.3.2. Zespół Beckwitha-Wiedemana (BWS)
3.3. Zaburzenia determinacji płci
3.3.1. Zespoły uwarunkowane aberracjami chromosomów płci
3.3.1.1. Zespół Turnera
3.3.1.2. Zespół Klinefeltera (47,XXY)
3.3.1.3. Zespół trisomii chromosomu X (47,XXX)
3.3.1.4. Zespół 47,XYY
3.3.1.5. Mężczyźni o kariotypie 46,XX
3.3.2. Zespoły zaburzeń determinacji i różnicowania płci uwarunkowane zaburzeniami genowymi
3.3.2.1. Zespół niewrażliwości na androgeny (androgen insensitivity syndrome - AIS)
3.3.2.2. Niedobór 5?-reduktazy
3.3.2.3. Zespół nadnerczowo-płciowy
3.4. Choroby uwarunkowane defektem pojedynczego genu
3.4.1. Wiadomości ogólne
3.4.2. Metody badań molekularnych
3.4.3. Choroby autosomalne dominujące
3.4.3.1. Achondroplazja
3.4.3.2. Choroba von Recklinghausena (nerwiakowłókniakowatość typu I, NF1)
3.4.3.3. Rodzinna hipercholesterolemia
3.4.3.4. Zespół Marfana
3.4.3.5. Choroba Huntingtona (HD)
3.4.3.6. Zespół Aperta (acrocephalosyndactylia)
3.4.4. Choroby autosomalne recesywne
3.4.4.1. Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate; cystic fi brosis - CF)
3.4.4.2. Rdzeniowy zanik mięśni (spinal muscular atrophy - SMA)
3.4.4.3. Choroba Friedreicha (ataksja Friedreicha, zwyrodnienie rdzeniowo-móżdżkowe, bezwład dziedziczny rdzeniowo-móżdżkowy)
3.4.5. Choroby sprzężone z chromosomem X
3.4.5.1. Choroby sprzężone z chromosomem X, recesywne
3.4.5.2. Choroby sprzężone z chromosomem X, dominujące
3.4.6. Choroby mitochondrialne
3.5. Dziedziczenie wieloczynnikowe
3.5.1. Zwężenie odźwiernika
3.5.2. Wady cewy nerwowej
3.5.3. Wady serca wrodzone
3.5.4. Rozszczep wargi i podniebienia
3.6. Wady wrodzone i zespoły cech dysmorficznych
3.7. Genetyczne podstawy chorób nowotworowych
3.7.1. Siatkówczak (retinoblastoma)
3.7.2. Guz Wilmsa (nerczak płodowy, nephroblastoma)
3.7.3. Rodzinna polipowatość jelita grubego (familial adenomatous polyposis coli - FAP)
3.8. Organizacja opieki genetycznej w Polsce

ROZDZIAŁ 4
Wybrane aspekty pediatrii społecznej
WALDEMAR MASZKIEWICZ
4.1. Społeczne aspekty medycyny wieku rozwojowego
4.2. Zdrowie i jego uwarunkowania
4.3. Zadania i organizacja ochrony zdrowia
4.3.1. Zasadnicze elementy współczesnej opieki zdrowotnej (ochrony zdrowia)
4.3.2. Podstawowe struktury organizacji i działalności opieki zdrowotnej
4.3.3. Podstawowa, środowiskowa opieka zdrowotna
4.4. Opieka profilaktyczno-lecznicza nad dzieckiem [6, 19, 28, 44, 49]
4.4.1. Pediatryczna podstawowa opieka zdrowotna
4.4.2. Badania przesiewowe
4.4.3. Poradnictwo czynne
4.4.4. Badania bilansowe
4.4.5. Grupy dyspanseryjne
4.4.6. Podstawowe zadania pediatrycznej specjalistycznej opieki zdrowotnej
4.4.7. Struktury organizacyjne opieki zdrowotnej nad dzieckiem
4.5. Polityka zdrowia publicznego
4.5.1. Promocja zdrowia i profilaktyka
4.5.2. Narodowy Program Zdrowia [29]
4.5.3. Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce
4.5.4. Główne kierunki reformy opieki zdrowotnej
4.5.5. Niekorzystne zjawiska występujące w pediatrycznej opiece zdrowotnej po wprowadzeniu reformy ochrony zdrowia
4.6. Ocena stanu zdrowia populacji wieku rozwojowego [2, 6, 7, 41-44, 47]
4.6.1. Syntetyczne mierniki zdrowia
4.6.1.1. Pozytywne wskaźniki oceny zdrowia [38]
4.6.1.2. Negatywne wskaźniki oceny zdrowia
4.7. Strategiczne cele w opiece zdrowotnej nad matką i dzieckiem
4.8. Czynniki ryzyka warunkujące występowanie patologii okresu niemowlęcego
4.8.1. Czynniki ryzyka małej masy ciała dziecka
4.8.2. Czynniki ryzyka rozwoju zakażenia [1, 21-23, 25, 26, 32]
4.9. Najważniejsze stany zagrażające zdrowiu i życiu populacji wieku rozwojowego
4.9.1. Niedotlenienie
4.9.2. Wady rozwojowe
4.9.3. Zakażenia [1, 2, 7, 22, 23, 37, 38, 40, 41, 46]
4.10. Wybrane problemy kliniczne pediatrii społecznej
4.10.1. Następstwa wcześniactwa, małej urodzeniowej masy ciała i intensywnej terapii
4.10.2. Zakażenia szpitalne [1, 7, 8, 13, 22, 23, 37-40, 46, 47]
4.10.3. Noworodkowe zapalenie kości i stawów [25-27, 36]
4.10.4. Alkoholizm, nikotynizm, narkomania - ważne problemy zdrowia publicznego
4.10.4.1. Alkoholizm
4.10.4.2. Nikotynizm
4.10.4.3. Narkomania
4.10.5. Zespól nabytego upośledzenia odporności AIDS
4.10.6. Gruźlica - społeczny i medyczny problem zdrowia publicznego [4]
4.10.7. Zespół rozłąki - choroba sieroca [34]
4.10.7.1. Choroba szpitalna
4.10.4.2. Karłowatość psychospołeczna [34]
4.10.8. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży

ROZDZIAŁ 5
Podstawowe badania diagnostyczne
BOŻENA POLAŃSKA
5.1. Badania krwi
5.1.1. Odczyn opadania krwinek czerwonych - OB (odczyn Biernackiego)
5.1.2. Morfologia krwi obwodowej
5.1.3. Układ hemostatyczny [24]
5.1.4. Białka krwi
5.1.5. Inne badania oceniające funkcje narządów
5.1.6. Jonogram
5.1.7. Hormony [46]
5.1.8. Gazometria - równowaga kwasowo-zasadowa (tab. 5.23., 5.24.) [59]
5.1.9. Badania immunoserologiczne
5.1.10. Diagnostyka układu odpornościowego
5.2. Badania moczu
5.2.1. Badanie ogólne moczu
5.2.2. Badania ilościowe moczu
5.2.3. Inne badania biochemiczne
5.2.4. Badania bakteriologiczne
5.2.5. Badania czynnościowe
5.3. Kał
5.4. Pot
5.5. Badania bioptyczne
5.5.1. Szpik
5.5.2. Płyn w jamach ciała
5.5.3. Plwocina
5.5.4. Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe
5.5.5. Płyn mózgowo-rdzeniowy
5.5.6. Sok dwunastniczy i żołądkowy
5.6. Badania mikrobiologiczne
5.7. Diagnostyka obrazowa
5.7.1. Badania radiologiczne
5.7.2. Badania ultrasonograficzne
5.8. Endoskopia (wziernikowanie)
5.9. Badania czynnościowe narządów
5.10. Badania genetyczne

ROZDZIAŁ 6
Fizjologia noworodka oraz wybrane zagadnienia z patologii okresu noworodkowego
ELŻBIETA GAJEWSKA, MAŁGORZATA CZYŻEWSKA, EWA TERPIŃSKA
6.1. Wprowadzenie
6.2. Fizjologia noworodka
6.2.1. Wewnątrzmaciczny rozwój płodu
6.3. Poród dziecka zdrowego
6.3.1. Zaopatrzenie noworodka po porodzie
6.3.2. Ocena noworodka po porodzie
6.3.3. Badanie fizykalne noworodka
6.3.4. Badanie neurologiczne noworodka
6.3.5. Ocena dojrzałości noworodka
6.4. Adaptacja noworodka do życia pozamacicznego
6.4.1. Układ oddechowy
6.4.2. Układ krążenia
6.4.3. Układ pokarmowy
6.4.4. Termoregulacja
6.4.5. Układ moczowy
6.4.6. Równowaga kwasowo-zasadowa
6.4.7. Fizjologiczny spadek masy ciała
6.4.8. Zaburzenia hormonalne
6.5. Testy przesiewowe u noworodków
6.5.1. Test w kierunku fenyloketonurii
6.5.2. Test w kierunku hipotyreozy
6.5.3. Badania w kierunku dysplazji stawu biodrowego
6.5.4. Badanie słuchu
6.5.5. Inne badania przesiewowe
6.6. Bilans zero noworodka
6.6.1. Zagrożenia ze strony matki
6.6.2. Zagrożenia ze strony noworodka
6.7. Nieprawidłowy stan dziecka po urodzeniu
6.7.1. Czynniki ryzyka wystąpienia stanu zagrożenia życia płodu i noworodka
6.7.2. Objawy zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego
6.7.3. Resuscytacja
6.7.4. Reanimacja
6.8. Przyczyny zaburzonego rozwoju wewnątrzmacicznego
6.8.1. Przyczyny ze strony matki
6.8.2. Przyczyny związane z nieprawidłowym przebiegiem ciąży i porodu
6.8.3. Przyczyny ze strony noworodka
6.9. Noworodek przedwcześnie urodzony
6.9.1. Najczęstsze przyczyny wcześniactwa
6.9.2. Morfologiczne cechy wcześniaka
6.9.3. Zaburzenia czynności fizjologicznych
6.9.4. Problemy kliniczne i postępowanie
6.10. Hipotrofia wewnątrzmaciczna
6.10.1. Występowanie
6.10.2. Patofizjologia
6.10.3. Patologia noworodka SGA
6.10.4. Postępowanie z noworodkiem SGA
6.10.5. Rokowanie
6.11. Zakażenia okresu noworodkowego
6.11.1. Czynniki usposabiające do zakażenia
6.11.2. Drogi szerzenia się zakażenia u noworodka
6.11.3. Rodzaje zakażeń u noworodka
6.11.4. Diagnostyka zakażeń
6.11.5. Leczenie zakażeń u noworodków
6.12. Epidemiologia i etiologia wrodzonych wad rozwojowych u noworodka
6.12.1. Podział wad wrodzonych
6.12.2. Epidemiologia
6.12.3. Etiopatogeneza i obraz kliniczny
6.12.4. Badania prenatalne
6.12.5. Zasady zapobiegania wadom rozwojowym
6.12.6. Wady wymagajace natychmiastowej interwencji chirurgicznej
6.13. Okołoporodowe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
6.13.1. Urazy mechaniczne
6.13.2. Urazy biochemiczne
6.14. Żółtaczki okresu noworodkowego
6.14.1. Przemiana bilirubiny
6.14.2. Żółtaczka fizjologiczna
6.14.3. Żółtaczki patologiczne
6.14.4. Żółtaczka związana z karmieniem piersią
6.14.5. Żółtaczka jąder podkorowych (kernicterus)
6.14.6. Diagnostyka żółtaczek
6.14.7. Leczenie żółtaczek okresu noworodkowego
6.14.8. Cholestaza wątrobowa
ROZDZIAŁ 7

Badanie dziecka
WIESŁAWA KARNAS-KALEMBA, BARBARA BASIEWICZ-WORSZTYNOWICZ
7.1. Wywiad
7.2. Badania przedmiotowe
7.2.1. Stan ogólny
7.2.2. Objawy ogólne bólu
7.2.3. Pozycja ciała
7.2.4. Ocena świadomości
7.2.5. Głowa
7.2.6. Twarz
7.2.7. Gałki oczne
7.2.8. Nos
7.2.9. Uszy
7.2.10. Jama ustna
7.2.10.1. Wargi
7.2.10.2. Błona śluzowa
7.2.10.3. Zęby
7.2.10.4. Język
7.2.10.5. Podniebienie
7.2.10.6. Ślinianki
7.2.11. Skóra
7.2.11.1. Budowa skóry
7.2.11.2. Badanie skóry
7.2.11.2.1. Zabarwienie skóry
7.2.11.2.2. Ciepłota skóry
7.2.11.2.3. Napięcie skóry
7.2.11.2.4. Wilgotność skóry
7.2.11.2.5. Zmiany na skórze
7.2.12. Tkanka podskórna
7.2.13. Badanie układu kostno-stawowego
7.2.13.1. Postawa ciała
7.2.13.2. Badanie kości czaszki
7.2.13.3. Badanie kręgosłupa
7.2.13.4. Badanie elementów kostnych klatki piersiowej
7.2.13.5. Badanie kończyn
7.2.14. Krzywica
7.2.14.1. Objawy krzywicy w zakresie układu kostnego
7.2.14.2. Profi laktyka krzywicy
7.2.15. Badanie układu mięśniowego
7.2.16. Badanie węzłów chłonnych
7.2.17. Badanie szyi
7.2.17.1. Zmiany na skórze
7.2.17.2. Gruczoł tarczowy
7.2.17.3. Kręcz szyi (torticollis)
7.2.18. Klatka piersiowa
7.2.18.1. Układ oddechowy
7.2.18.1.1. Odrębności w budowie anatomicznej dróg oddechowych u dzieci
7.2.18.1.3. Badanie płuc
7.2.18.2. Układ krążenia
7.2.18.2. 1. Układ krążenia noworodka
7.2.18.2.2. Badanie serca
7.2.19. Naczynia krwionośne
7.2.20. Jama brzuszna
7.2.20.1. Badanie wątroby
7.2.20.2. Śledziona
7.2.20.3. Nerki
7.2.20.4. Wyrostek robaczkowy
7.2.20.5. Zapalenie otrzewnej
7.2.20.6. Badanie per rectum
7.2.21. Układ moczowo-płciowy
7.2.21.1. Badanie narządów moczowo-płciowych u chłopców
7.2.21.2. Żeńskie narządy moczowo-płciowe
7.2.22. Układ nerwowy
7.2.22.1. Odruchy
7.2.22.2. Badanie układu nerwowego
7.2.22.3. Nerwy czaszkowe
7.2.22.4. Badanie narządu ruchu
7.2.22.5. Objawy oponowe
7.3. Pielęgnacja
7.4. Semiotyka (symptomatologia schorzeń dziecięcych)
7.4.1. Drgawki
7.4.2. Gorączka
7.4.3. Wymioty
7.4.4. Żółtaczka
7.4.5. Duszność
7.4.6. Obrzęki
7.4.7. Sinica
7.4.8. Bóle brzucha
7.4.9. Kaszel

ROZDZIAŁ 8
Układ odpornościowy
ADAM JANKOWSKI
8.1. Podstawy budowy oraz funkcjonowania
8.1.1. Nieswoiste mechanizmy odpornościowe
8.1.2. Swoiste mechanizmy obronne
8.2. Struktura i funkcjonowanie układu
8.2.1. Centralne narządy immunologiczne - szpik kostny i grasica
8.2.2. Obwodowy system immunologiczny
8.3. Rozwój układu immunologicznego
8.4. Główny kompleks antygenów zgodności tkankowej
8.5. Cytokiny
8.6. Komórki
8.6.1. Komórki prezentujące antygen
8.6.2. Limfocyty T
8.6.3. Limfocyty B
8.6.3.1. Struktura immunoglobulin
8.7. Komórki wykonawcze
8.7.1. Granulocyty
8.7.1.1. Granulocyty obojętnochłonne - neutrofile
8.7.1.2. Granulocyty kwasochłonne - eozynofile
8.7.1.3. Granulocyty zasadochłonne - bazofile
8.7.2. Monocyty/Makrofagi
8.8. Odpowiedź immunologiczna
8.9. Układ odpornościowy a zakażenie
8.9.1. Funkcjonowanie odporności przeciwzakaźnej
8.9.2. Odporność przeciwzakaźna
8.9.3. Rola kompleksów immunologicznych w odporności
/ 8.10. Wpływ karmienia piersią na układ odpornościowy [3, 5-8, 18, 27]
8.11. Postępowanie w przypadku podejrzenia istnienia u dziecka zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego
8.11.1. Częstość i rodzaj występowania pierwotnych niedoborów odporności [4, 30]
8.11.2. Najczęściej występujące niedobory immunologiczne
8.11.3. Pierwotne niedobory związane z zaburzeniem funkcji limfocytów T
8.11.4. Zaburzenia związane z funkcją fagocytów
8.12. Antybiotykoterapia
8.12.1. Wpływ antybiotykoterapii na dojrzewanie układu odpornościowego
8.12.2. Wpływ antybiotykoterapii na układ odpornościowy dziecka
8.12.3. Immunosupresyjne oddziaływanie antybiotyków [10, 23]
8.13. Alternatywa leczenia nawracających zakażeń bakteryjnych
8.13.1. Stosowanie leków o działaniu immunomodulującym
8.14. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 9
Diagnostyka pierwotnych niedoborów odporności
GRAŻYNA MAJKOWSKA-SKROBEK, DARIA AUGUSTYNIAK
9.1. Wskazania do diagnostyki pierwotnych niedoborów odporności
9.2. Zasady diagnostyki pierwotnych niedoborów odporności
9.2.1. Trójstopniowa opieka w zakresie immunologii klinicznej w Polsce
9.2.1.1. I stopień referencji
9.2.1.2. II stopień referencji
9.2.1.3. III stopień referencji
9.3. Diagnostyka układu immunologicznego
9.3.1. Podstawowe badania laboratoryjne
9.3.2. Badanie odporności humoralnej
9.3.3. Badanie odporności komórkowej
9.3.4. Diagnostyka układu komórek żernych
9.3.5. Diagnostyka układu dopełniacza
9.3.6. Badania uzupełniające diagnostykę układu odpornościowego
9.4. Kryteria rozpoznawania pierwotnych niedoborów odporności
9.5. Wartości referencyjne
9.5.1. Surowicze stężenie IgG, IgA, IgM oraz IgE (zob. tab. 13.13. i 13.14.)
9.5.2. Surowicze stężenie podklas IgG
9.5.3. Odsetek limfocytów T(CD3) i B (CD19) oraz ich subpopulacji (TCD4, TCD8), jak również komórek NK (CD16/56)
9.5.4. Wartości prawidłowe wybranych receptorów i testów czynnościowych neutrofilów
9.5.5. Wartości prawidłowe dla wybranych składników układu dopełniacza

ROZDZIAŁ 10
Szczepienia ochronne u dzieci i osób dorosłych
ALEKSANDRA LEWANDOWICZ-USZYŃSKA
10.1. Ogólne informacje o szczepionkach, odporności przeciwzakaźnej, wskazaniach i przeciwwskazaniach do szczepień
10.1.1. Definicja szczepionki i szczepienia
10.1.2. Podział preparatów szczepionkowych
10.1.2.1. Szczepionki swoiste i nieswoiste
10.1.2.2. Materiał antygenowy
10.1.2.3. Skład preparatu szczepionkowego
10.1.2.4. Szczepionki liofi lizowane i płynne
10.1.2.5. Substancje konserwujące i dodatkowe
10.1.3. Czynniki wpływające na efektywność szczepienia
10.1.3.1. Skład i charakterystyka szczepionki
10.1.3.2. Przechowywanie szczepionek
10.1.3.3. Sposób podawania szczepionek
10.1.3.4. Sytuacja kliniczna pacjenta
10.1.4. Ogólne wskazania, przeciwwskazania do szczepień. Kalendarz szczepień
10.1.5. Zasady realizacji szczepień - odstępy między szczepionkami
10.1.6. Odczyny poszczepienne
10.2. Swoiste szczepionki przeciwbakteryjne - wskazania, przeciwwskazania, realizacja szczepień
10.2.1. Szczepienie przeciw gruźlicy
10.2.2. Szczepienie przeciw błonicy i tężcowi
10.2.3. Szczepienie przeciw krztuścowi
10.2.4. Szczepienie przeciw durowi brzusznemu
10.2.5. Szczepienie przeciw Haemophilus influenzae typu b (Hib)
10.2.6. Szczepienie przeciw Neisseria meningitidis
10.2.7. Szczepienie przeciw Streptococcus pneumoniae
10.2.8. Szczepienie przeciwko cholerze
10.3. Swoiste szczepionki przeciwwirusowe - wskazania, przeciwwskazania, realizacja szczepień
10.3.1. Szczepienie przeciw poliomyelitis
10.3.2. Szczepienie przeciw odrze
10.3.3. Szczepienie przeciw różyczce
10.3.4. Szczepienie przeciw śwince
10.3.5. Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (wzw A)
10.3.6. Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw b)
10.3.7. Szczepienia przeciw grypie
10.3.8. Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (kzm)
10.3.9. Szczepienie przeciw wściekliźnie
10.3.10. Szczepienie przeciw ospie wietrznej
10.3.11. Szczepienie przeciwko żółtej gorączce
10.4. Szczepienia ochronne w wybranych schorzeniach
10.4.1. Pierwotne i wtórne niedobory odporności
10.4.2. Szczepienia u nosicieli HIV i chorych na AIDS
10.4.3. Choroby nowotworowe
10.4.4. Transplantacja szpiku kostnego i obwodowych komórek macierzystych szpiku
10.4.5. Szczepienia u pacjentów z przeszczepionymi narządami
10.5. Postępy w wakcynologii
10.5.1. Szczepienie przeciwko rotawirusom
10.5.2. Szczepienie przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)

ROZDZIAŁ 11
Zakażenia szpitalne
WIESŁAWA KARNAS-KALEMBA, ADAM JANKOWSKI
11.1. Rys historyczny
11.2. Pojęcie podstawowe - zakażenia szpitalne
11.3. Mechanizmy antybiotykooporności drobnoustrojów
11.3.1. Uwarunkowania genetyczne
11.3.2. Inaktywacja stosowanego leku
11.3.3. Hamowanie akumulacji leku
11.3.4. Zmiana metabolizmu leku w komórce bakteryjnej
11.4. Uwarunkowania sprzyjające wystąpieniu zakażeń szpitalnych u dzieci
11.5. Najczęstsze postacie kliniczne zakażeń szpitalnych
11.5.1. Szpitalne zakażenia noworodków
11.5.2. Zakażenia szpitalne u dzieci z upośledzeniem odporności
11.6. Lokalizacja narządowa zakażeń szpitalnych
11.6.1. Szpitalne zakażenia układu moczowego
11.6.2. Zakażenie dróg oddechowych
11.6.3. Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
11.6.4. Zakażenia ran chirurgicznych
11.6.5. Zakażenia uogólnione - bakteriemie
11.6.6. Szpitalne zakażenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego
11.6.7. Zakażenia przewodu pokarmowego
11.7. Zespół do spraw zakażeń szpitalnych

ROZDZIAŁ 12
Żywienie
DAIVA GORCZYCA, DOROTA CICHOSZ, KAROLINA SZEREMETA
12.1. Wprowadzenie
12.2. Karmienie naturalne
12.2.1. Dziesięć kroków skutecznego karmienia piersią
12.2.2. Zalety karmienia naturalnego
12.2.3. Produkcja mleka
12.2.4. Pokarm kobiecy a mleko krowie
12.2.5. Technika i zasady karmienia naturalnego
12.2.5.1. Najczęstsze problemy związane z karmieniem piersią
12.2.6. Przeciwwskazania do karmienia piersią
12.2.7. Leki a karmienie piersią
12.2.8. Dieta matki karmiącej
12.2.9. Odstawienie od piersi
12.2.10. Karmienie piersią a praca zawodowa
12.3. Żywienie sztuczne
12.3.1. Wprowadzenie
12.3.2. Mleko początkowe
12.3.3. Mleko następne
12.3.4. Mleko „Junior”
12.3.5. Preparaty mlekozastępcze
12.3.6. Preparaty sojowe
12.3.7. Żywienie niemowląt w różnych sytuacjach klinicznych
12.3.7.1. Żywienie wcześniaków oraz noworodków i niemowląt o niskiej urodzeniowej masie ciała
12.3.7.2. Mieszanki stosowane u dzieci w rodzinach obciążonych atopią
12.3.7.3. Mieszanki stosowane w u niemowląt z objawami alergii
12.3.7.4. Mieszanki dla niemowląt z uporczywymi ulewaniami
12.3.7.5. Mieszanki stosowane w nietolerancji laktozy
12.3.7.6. Mieszanki stosowane w zaburzeniach wchłaniania
12.3.7.7. Mieszanki stosowane w chorobach metabolicznych i defektach wrodzonych
12.3.7.8. Mieszanki dla niemowląt z nasiloną kolką jelitową [59]
12.4. Wprowadzanie pokarmów uzupełniających
12.5. Żywienie dzieci starszych
12.6. Ogólne zasady żywienia dzieci chorych
12.7. Dieta wegetariańska u dzieci
12.7.1. Rodzaje diety
12.7.2. Zalety diety wegetariańskiej
12.7.3. Wady diety wegetariańskiej
12.7.3.1. Niedobory białka
12.7.3.2. Niedobory energii
12.7.3.3. Niedobór żelaza
12.7.3.4. Niedobory wapnia
12.7.3.5. Niedobory witaminy D3
12.7.3.6. Witamina B12
12.7.3.7. Jod
12.7.3.8. Nadmiar błonnika
12.7.3.9. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich [17]

do góry