Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Endokrynologia wieku rozwojowego — co nowego?
Niedostępna

Tytuł: Endokrynologia wieku rozwojowego — co nowego?

Autor:
prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska
Wydawca:
Cornetis
Rok:
2008
Dział:
endokrynologia
ISBN:
978-83-61415-01-5
Liczba stron:
308
Format:
B5

"Prezentowana "Endokrynologia wieku rozwojowego – co nowego?" pomyślana jest jako uzupełnienie znajdujących się na rynku wydawniczym podręczników endokrynologii. Bardzo szybki rozwój nauk, w tym nauk medycznych sprawia, że zachodzi nieustająca potrzeba uzupełniania naszej wiedzy. Przygotowanie podręcznika obejmującego całość wiedzy w danej dziedzinie zajmuje wiele czasu, dlatego nie zawsze może on spełniać formułę "co nowego?". Racjonalne wydaje się więc okresowe wydawanie pozycji uzupełniających te podstawowe.
Niektóre fragmenty w niniejszym opracowaniu mogą budzić pewien niedosyt, a wiele zagadnień zostało jedynie zasygnalizowanych. Niektóre poruszone problemy są jeszcze przedmiotem dyskusji, nie zawsze więc można było podać ostateczne wnioski. Dotyczy to między innymi witaminy D, której zastosowanie jako leku modulującego procesy autoimmunizacji i być może korzystnego np. w prewencji cukrzycy typu 1 – musi uwzględniać to, że jej metabolity są bardzo aktywne biologicznie i ich nadmiar, zwłaszcza u osób z nadwrażliwością na ich działanie, może powodować wiele niekorzystnych efektów. To wszystko wymaga dalszych badań i wyciągnięcie ostatecznych wniosków możliwe będzie dopiero za pewien czas.
Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas opracowanie będzie przydatnym uzupełnieniem podręczników już znajdujących się na rynku."

/Wprowadzenie — prof. dr hab. n med. Ewa Otto-Buczkowska/
 

 

Fragment książki (wersja multimedialna)
Fragment książki (pdf)
 

 

 

SPIS TREŚCI

 

WPROWADZENIE
MOLEKULARNO-GENETYCZNE ASPEKTY ETIOPATOGENEZY CHORÓB GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH
Zaburzenia jednogenowe (monogenowe, monogeniczne)
Wybrane jednogenowe choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego
Wybrane jednogenowe choroby tarczycyv Wybrane jednogenowe choroby przytarczyc
Wybrane jednogenowe choroby nadnerczy
Wrodzone defekty receptorów
Zespół APS I (autoimmunologiczna wielogruczołowa niedoczynność gruczołów dokrewnych typu 1)
Zaburzenia wielogenowe (wieloczynnikowe)
Nowotwory
Choroby autoimmunologiczne gruczołów dokrewnych
Zespół policystycznych jajników
Inne choroby wielogenowe gruczołów dokrewnych
Zaburzenia chromosomowe (aberracje chromosomowe)
Zespół Turnera (ZT)
Zespół dodatkowego X
Zespół Klinefeltera
Zespół dodatkowego Y
Zakończenie
Piśmiennictwo

RECEPTOROWE MECHANIZMY DZIAŁANIA HORMONÓW
Wprowadzenie
Receptory błonowe
Podział receptorów błonowych
Receptory błonowe a aktywność transkrypcyjna komórki
Receptory jądrowe
Podział receptorów jądrowych
Inne miejsca uchwytu hormonów steroidowych
Regulacja siły działania hormonu na poziomie receptora
Desensytyzacja i „regulacja w dół”
„Białka opiekuńcze” – modyfikujące aktywność receptora (RAMP)
Regulacja „w górę”
Izoformy receptorów hormonalnych
Mutacje genów dla receptorów
Przykłady zespołów oporności na hormony steroidowe i hormony tarczycy
Przykłady zespołów oporności receptorowej na hormony peptydowe
Polimorfizm genów kodujących białka receptorowe
Przykłady polimorfizmów genów dla receptorów i ich potencjalne znaczenie w fizjologii i patologii
Podsumowanie
Piśmiennictwo

MECHANIZMY AUTOIMMUNOLOGICZNE ZABURZAJĄCE REGULACJĘ HOMEOSTAZY GLUKOZY
Wprowadzenie
Cukrzyca typu 1 jako choroba autoimmunologiczna
Podłoże genetyczne
Udział czynników środowiskowych
Mechanizm zniszczenia komórek ß
Wpływ towarzyszących chorób autoimmunologicznych na przebieg cukrzycy
Choroby tarczycy
Choroba Addisona
Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe
Typy zespołów wielogruczołowych
Leczenie zespołów wielogruczołowych
Piśmiennictwo

APOPTOZA I JEJ ROLA W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH GRUCZOŁÓW ENDOKRYNNYCH
Mechanizmy regulacji przebiegu procesu apoptozy
Rola apoptozy w schorzeniach autoimmunologicznych tarczycy
Apoptoza mechanizmem równowagi nadnerczy
Apoptoza w schorzeniach trzustki
Apoptoza mechanizmem równowagi grasicy i narządów rozrodczych
Piśmiennictwo

REGULACJA OSI PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWO-NADNERCZOWEJ
Hormon uwalniający kortykotropinę, kortykoliberyna (CRH)
Wazopresyna
Kortykotropy przysadki
Proopiomelanokortyna (POMC)
Kortykotropina (ACTH)
Inne biologicznie aktywne peptydy pochodzące z POMC
Sprzężenie zwrotne w osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej
Ciąża
Oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa w niektórych stanach patologicznych
Depresja
Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
Choroba Cushinga
„Silent” corticotropinoma
Piśmiennictwo

NERKA JAKO NARZĄD ENDOKRYNNY
Prorenina i renina
Zespół hipoaldosteronizmu hiporeninowego
Reninoma
Erytropoetyna (EPO)
Niedokrwistość nerkopochodna
Nadkrwistość wtórna związana z nadmiernym wydzielaniem EPO
Kalcytriol
Wtórna nadczynność przytarczyc
Nerkowy układ kalikreinowo-kininowy
Udział nerek w metabolizmie katecholamin
Medullipina (ANRL – antihypertensive neutral renomedullary lipid)
Prostaglandyny
Inne hormony pochodzenia nerkowego
Angiolizyna
Urodylatyna
Endotelina-1 (ET-1)
Adrenomedulina
Piśmiennictwo

TKANKA TŁUSZCZOWA JAKO GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
Charakterystyka tkanki tłuszczowej
Udział tkanki tłuszczowej w metabolizmie hormonów steroidowych
Adipocytokiny wydzielane przez tkankę tłuszczową
Leptyna
Adiponektyna
Białko wiążące retinol
Wisfatyna
Implikacje kliniczne
Piśmiennictwo

HORMONALNA REGULACJA PROCESÓW DOJRZEWANIA. ZABURZENIA DOJRZEWANIA TOWARZYSZĄCE CUKRZYCY I OTYŁOŚCI
Hormonalna regulacja procesów dojrzewania
Życie płodowe
Zmiany po urodzeniu
Pokwitanie
Przebieg dojrzewania u chłopców
Przebieg dojrzewania u dziewcząt
Zaburzenia dojrzewania u dziewcząt towarzyszące cukrzycy i otyłości
Cukrzyca
Piśmiennictwo

NIEDOBORY WZROSTU POWODOWANE NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W TRANSDUKCJI SYGNAŁU WZROSTOWEGO
Niedobór wzrostu – problem nie tylko fizyczny
Różne przyczyny niedoboru wzrostu i różne sposoby terapii
Mutacje jako przyczyny niskorosłości
Mutacje prowadzące do deficytu hormonu wzrostu
Mutacje prowadzące do niedoboru IGF-I
Niedobory białek wiążących IGF
Mutacje receptora IGF-IR
Wskazania do diagnostyki mutacji jako przyczyn niedoboru wzrostu
Piśmiennictwo

CZYNNOŚĆ ENDOKRYNNA OSI JELITOWO-TRZUSTKOWEJ – SEKRECJA I DZIAŁANIE HORMONÓW ORAZ WPŁYW NA PROCESY METABOLICZNE
Hormony trzustkowe
Insulina
Glukagon
Polipeptyd P
Amylina
Hormony żołądkowo-jelitowe
Cholecystokinina (CCK)
Grelina
Glukozależny insulinotropowy peptyd (GIP – gastric inhibitory polypeptide)
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP – vasoactive intestinal peptide)
Galanina
Białka glukagonopodobne (GLPs – glucagon-like peptides)
Rola pozostałych hormonów osi żołądkowo-jelitowej
Piśmiennictwo

HORMONY OSI TRZUSTKOWO-JELITOWEJ – WPŁYW NA REGULACJĘ SEKRECJI ZEWNĄTRZWYDZIELNICZEJ TRZUSTKI I FUNKCJĘ PRZEWODU POKARMOWEGO
Regulacja neurohormonalna sekrecji zewnątrzwydzielniczej trzustki
Podstawowa i poposiłkowa sekrecja trzustkowa
Wpływ hormonów osi trzustkowo-jelitowej na funkcję przewodu pokarmowego
Hormony trzustkowe
Hormony żołądkowo-jelitowe
Piśmiennictwo

ZABURZENIA HORMONALNEJ REGULACJI HOMEOSTAZY GLUKOZY. HIPERGLIKEMIA
Hormony biorące udział w regulacji homeostazy glukozy
Hormony trzustkowe
Hormony żołądkowo-jelitowe
Inne hormony biorące udział w regulacji homeostazy glukozy
Hiperglikemia
Hiperglikemia okresu noworodkowego
Cukrzyca typu 1 o podłożu autoimmunologicznym
Cukrzyca wtórna (secondary diabetes)
Hiperglikemia w stanach krytycznych – endokrynologiczne uwarunkowania
Piśmiennictwo

ZABURZENIA HORMONALNEJ REGULACJI HOMEOSTAZY GLUKOZY. HIPOGLIKEMIA
Regulacja homeostazy glukozy
Regulacja homeostazy glukozy w okresie płodowym
Homeostaza glukozy po urodzeniu
Homeostaza glukozy u niemowląt i starszych dzieci
Hipoglikemia
Patogeneza i obraz kliniczny stanów hipoglikemicznych o podłożu endokrynnym
Leczenie hipoglikemii
Piśmiennictwo

FARMAKOGENETYKA W TERAPII CUKRZYCY U DZIECI
Cukrzyca noworodkowa
ATP-zależny kanał potasowy
Glukokinaza
Insulina
Cukrzyca typu MODY
Glukokinaza
Hepatocytowy czynnik jądrowy 1? (MODY3)
Piśmiennictwo

WITAMINA D – NIEDOCENIANY REGULATOR
Wprowadzenie
Budowa cząsteczki witaminy D
Źródła witaminy D
Metabolizm witaminy D
Działanie witaminy D
Udział witaminy D w regulacji gospodarki mineralnej
„Nieklasyczne” działanie witaminy D
Mechanizm „szybkiego” działania witaminy D
Zaopatrzenie organizmu człowieka w witaminę D
Podsumowanie
Piśmiennictwo

HORMONALNA REGULACJA HOMEOSTAZY FOSFORANOWO-WAPNIOWEJ I JEJ ZABURZENIA U DZIECI
Wapń (Ca)
Wapń wewnątrzkomórkowy
Wapń we krwi i w płynie pozakomórkowym
Wapń w kościach
Fosfor (P)
Kontrola hormonalna homeostazy fosforanowo-wapniowej
Parathormon (PTH)
Kalcytonina (CT)
Witamina D (cholekalcyferol)
Glukokortykoidy
Estrogeny
Androgeny
Hormony tarczycy
Zaburzenia homeostazy wapniowo-fosforanowej
Hipokalcemia (Hypocalcemia)
Hiperkalcemia (Hypercalcemia)
Hipofosfatemia (hypophosphatemia)
Hiperfosfatemia (hyperphosphatemia)
Zaburzenia sekrecji hormonów
Zaburzenia sekrecji parathormonu
Zaburzenia metabolizmu kalcytriolu (1,25-dihydroksycholekalcyferol: 1,25(OH)2D)
Piśmiennictwo

FIZJOLOGIA I PATOLOGIA GOSPODARKI WAPNIOWO-FOSFORANOWEJ W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI
Niedoczynność przytarczyc i hipokalcemia
Hiperkalcemia w czasie ciąży
Piśmiennictwo

DIAGNOSTYKA I LECZENIE IZOTOPOWE NOWOTWORÓW ENDOKRYNNYCH U DZIECI
Rak tarczycy
Zróżnicowane raki tarczycy
Rak rdzeniasty tarczycy
Guzy chromochłonne i nerwiaki przyzwojowe
Predyspozycja dziedziczna do guzów chromochłonnych i nerwiaków przyzwojowych
Diagnostyka izotopowa
Leczenie guzów chromochłonnych
Diagnostyka izotopowa w badaniach kontrolnych po zakończonym leczeniu
Gruczolaki i raki kory nadnerczy
Diagnostyka izotopowa guzów kory nadnerczy
Guzy neuroendokrynne
Diagnostyka izotopowa guzów neuroendokrynnych
Terapia izotopowa guzów neuroendokrynnych
Nadczynność przytarczyc
Scyntygrafia przytarczyc
Gruczolaki przysadki
Znakowane izotopowo metabolity w gruczolakach przysadki
Badanie ekspresji receptorów błonowych w gruczolakach przysadki
Zastosowanie metod radioizotopowych w diagnostyce różnicowej gruczolaków przysadki
Piśmiennictwo

GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO U DZIECI
Guzy neuroendokrynne wyrostka robaczkowego
Obraz kliniczny NET wyrostka
Diagnostyka biochemiczna
Ocena histopatologiczna NET wyrostka
Lokalizacja NET wyrostka
Badania obrazowe
Leczenie NET wyrostka
Leczenie chirurgiczne
Leczenie farmakologiczne
Terapia radioizotopowa
Rokowanie w NET wyrostka
Guzy endokrynne trzustki
Insulinoma
Gastrinoma
VIP-oma
Diagnostyka biochemiczna
Diagnostyka histopatologiczna
Diagnostyka obrazowa
Leczenie NET trzustki
Leczenie chirurgiczne
Farmakoterapia
Rokowanie NET trzustki
Piśmiennictwo

CZYNNOŚĆ GRUCZOŁÓW ENDOKRYNNYCH W STANIE WSTRZĄSU SEPTYCZNEGO U DZIECI
Sepsa i wstrząs septyczny
Sepsa i wstrząs septyczny u dzieci
Zaburzenia hormonalne w sepsie i wstrząsie septycznym u dzieci
Podsumowanie
Piśmiennictwo

UKŁAD ENDOKANABINOIDOWY – PRZYSZŁOŚĆ NOWOCZESNEJ FARMAKOTERAPII WYBRANYCH SCHORZEŃ ENDOKRYNOLOGICZNYCH U DZIECI
Wprowadzenie
Receptory endokanabinoidowe
Endokanabinoidy, synteza, uwalnianie, wychwyt, degradacja
Egzogenne ligandy receptorów CB1 i CB2
Efekty elektrofizjologiczne pobudzenia receptora CB1 oraz wewnątrzkomórkowe drogi przekazywania sygnałów przez receptor CB1
Rola układu kanabinoidowego w regulacji funkcji endokrynnych
Implikacje terapeutyczne u dzieci
Plejotropowe mechanizmy działania antagonisty receptorów CB1 – rimonabantu
Piśmiennictwo

SZCZEPIENIA U DZIECI Z ZABURZENIAMI ENDOKRYNOLOGICZNYMI
Wprowadzenie
Immunologiczne aspekty szczepień w grupach ryzyka
Ogólne zasady szczepień u pacjentów z zaburzeniami endokrynologicznymi
Charakterystyka wybranych szczepionek zalecanych dla pacjentów z zaburzeniami endokrynologicznymi
Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Grypa sezonowa
Ospa wietrzna
Podsumowanie
Piśmiennictwo
INDEKS
SPIS TABEL I RYCIN


do góry