Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Książki medyczne

Miażdżyca u dzieci i młodzieży
Niedostępna

Tytuł: Miażdżyca u dzieci i młodzieży

Autor:
prof. dr hab. n. med. Mirosława Urban
Wydawca:
Cornetis Sp. z o.o.
Rok:
2007
Dział:
kardiologia, pediatria
ISBN:
83-919540-3-X
Liczba stron:
448
Format:
B5

"(...) Monografia Miażdżyca u dzieci i młodzieży oddana do rąk Czytelników dotyczy problematyki miażdżycy, choroby podstępnej, przewlekłej i ciągle tajemniczej, ujawniającej się już w początkowym okresie rozwoju dziecka pod postacią nacieczeń tłuszczowych – fatty streaks. (...)
W monografii przedstawiono najnowsze poglądy na temat wieloczynnikowej patogenezy miażdżycy oraz szczegółowo omówiono czynniki ryzyka jej wystąpienia.Badania mające na celu zdefiniowanie
i określenie ich znaczenia w populacji wieku rozwojowego od kilku lat prowadzone są w wielu
krajach i pozwalają na śledzenie dynamiki, rozpowszechniania się klasycznych i nowych czynników
ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz strategiczne planowanie wieloletnich badań prewencyjnych, począwszy już od najmłodszych dzieci.
W niniejszej monografii podkreślono znaczenie prewencji pierwotnej i wtórnej, bowiem otyłość,
nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, dotykające coraz częściej dzieci, to jedne z najważniejszych czynników
ryzyka obok hiperlipidemii i palenia tytoniu.
Wiele miejsca poświęcono także roli insulinooporności w rozwoju miażdżycy oraz udziału tkanki tłuszczowej – aktywnego organu para- i endokrynnego, zdolnego do syntetyzowania i uwalniania do krążenia różnych cytokin wpływających na wytworzenie niekorzystnego aterogennego profilu. Nie pominięto również  wpływu przewlekłych chorób, takich jak schorzenia nerek, układowe choroby tkanki łącznej, zespół policystycznych jajników, jako potencjalnego ryzyka rozwoju miażdżycy. Szczegółowo przedstawiono metody nieinwazyjnej oceny zmian miażdżycowych w naczyniach tętniczych u dzieci. Zwrócono przy tym uwagę, że zasadniczym celem postępowania diagnostyczno-prewencyjno-terapeutycznego w spowalnianiu/zatrzymaniu procesu aterotrombozy u dzieci i młodzieży powinno być monitorowanie zarówno markerów biochemicznych, jak i biofizycznych, odzwierciedlających stan śródbłonka, szczególnie u tych z obciążeniem rodzinnym chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz kumulacją kilku czynników ryzyka. Z uwagi na to, że miażdżyca rozwija się już od wczesnego dzieciństwa, populacja wieku rozwojowego powinna być objęta priorytetowym programem profilaktycznym, realizującym założenia prozdrowotnego stylu życia. (...)"

/Przedmowa — prof. dr hab. n. med. Mirosława Urban/

 

 

Fragment książki (wersja multimedialna)
Fragment książki (pdf)
 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

PRZEDMOWA

1. RYS HISTORYCZNY Mirosława Urban
Piśmiennictwo

2. PATOGENEZA MIAŻDŻYCY Anna Skoczyńska
Miażdżyca jako przyczyna zgonów w skali globalnej
Środowiskowe uwarunkowania miażdżycy
Miażdżyca jako proces wieloczynnikowy Indukcja zmian naczyniowych w świetle różnych teorii patogenezy miażdżycy
Lipidowa teoria indukcji zmian miażdżycowych
Śródbłonkowa teoria powstawania miażdżycy
Zapalna teoria indukcji zmian miażdżycowych
Progresja miażdżycy jako wynik zaburzeń w mechanizmach regulacji wzrostu i śmierci komórek
Powstawanie rdzenia martwiczego
Progresja uszkodzenia do blaszki miażdżycowej stabilnej
Blaszka miażdżycowa powikłana
Angiogeneza
Udział wolnych rodników w indukcji i progresji zmian miażdżycowych
Piśmiennictwo

3. MOLEKULARNE PODŁOŻE PATOGENEZY MIAŻDŻYCY Danuta Zapolska-Downar
Dysfunkcja śródbłonka jako niezbędny etap odpowiedzi zapalnej w miażdżycy
Lipoproteiny a zapalenie i miażdżyca
Rola monocytów/makrofagów w patogenezie miażdżycy i toczących się w ścianie naczynia reakcjach immunologiczno-zapalnych
Rola limfocytów i swoistej odpowiedzi immunologicznej w patogenezie miażdżycy
Profil mediatorów wydzielanych przez limfocyty Th1
Profil mediatorów wydzielanych przez limfocyty Th2
Regulatorowe limfocyty T jako rozwiązanie problemu miażdżycy?
Rola apoptozy w patogenezie miażdżycy
Piśmiennictwo

4. ROLA RECEPTORÓW ZMIATAJĄCYCH W PATOGENEZIE MIAŻDŻYCY Adrian Chabowski
Receptory zmiatające
Budowa i funkcje receptora CD36
Mechanizm działania proaterogennego receptora CD36
Receptor CD36 a rozwój miażdżycy
Regulacja ekspresji receptora CD36 na powierzchni makrofagów
PPAR
Cytokiny
HDL
TZD (tiazolidynodiony)
Statyny
Piśmiennictwo

5. TRADYCYJNE CZYNNIKI RYZYKA MIAŻDŻYCY Mirosława Urban, Barbara Głowińska-Olszewska, Irena Krasowska
Cukrzyca
Czynniki patogenetyczne rozwoju makroangiopatii w cukrzycy
Zaburzenia lipidowe
Nadciśnienie tętnicze
Wczesna diagnostyka rozwoju miażdżycy i leczenie
Piśmiennictwo
Nadciśnienie tętnicze u dzieci
Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego u dzieci
Częstotliwość występowania
Nadciśnienie pierwotne u dzieci
Pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci
Nadciśnienie tętnicze a miażdżyca
Następstwa sercowo-naczyniowe nadciśnienia tętniczego u dzieci
Leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci
Zalecenia dla lekarzy
Piśmiennictwo
Wywiad rodzinny
Wywiad rodzinny a tradycyjne czynniki ryzyka u dzieci
Wywiad rodzinny a nadciśnienie tętnicze
Wywiad rodzinny a otyłość
Wywiad rodzinny a zaburzenia liidowe
Wywiad rodzinny a układ hemostazy
Podsumowanie
Piśmiennictwo
Palenie tytoniu
Właściwości dymu tytoniowego
Patomechanizm wpływu palenia tytoniu na choroby układu krążenia
Palenie bierne
Wpływ zaprzestania palenia tytoniu na zmniejszenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego
Etiologia uzależnienia od nikotyny u młodzieży
Leczenie młodzieży uzależnionej od palenia tytoniu
Podsumowanie
Piśmiennictwo
Brak aktywności fizycznej
Badania epidemiologiczne
Aktywność fizyczna jako cel terapeutyczny w prewencji wtórnej
Zalecenia
Mechanizmy kardioprotekcyjne aktywności fizycznej
Aktywność fizyczna a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży
Ryzyko związane z aktywnością fizyczną
Wnioski
Piśmiennictwo

6. ROLA OTYŁOŚCI W PATOGENEZIE ZMIAN MIAŻDŻYCOWYCH Agnieszka Zachurzok-Buczyńska, Ewa Małecka-Tendera
Tkanka tłuszczowa – gruczoł endokrynny
Trzewna tkanka tłuszczowa
Rola adipocytokin w powstawaniu dysfunkcji śródbłonka
Dysfunkcja śróbłonka
Rola czynników prozapalnych i adipocytokin
Piśmiennictwo

7. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE A OTYŁOŚĆ Wiesław Bryl, Danuta Pupek-Musialik
Przesłanki epidemiologiczne nadciśnienia tętniczego
Epidemiologia nadciśnienia tętniczego w populacji do 18. roku życia
Nadciśnienie tętnicze a otyłość
Częstość występowania otyłości
Powikłania zdrowotne nadmiernej masy ciała
Nadciśnienie tętnicze a otyłość – podobieństwa patofizjologiczne
Nadciśnienie tętnicze i otyłość – konieczność wielokierunkowej prewencji i leczenia
Zasady postępowania z młodym chorym z nadciśnieniem tętniczym i otyłością
Zasady leczenia hipotensyjnego
Kiedy należy wdrożyć leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego?
Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego
Podsumowanie
Piśmiennictwo

8. UKŁAD KRZEPNIĘCIA KRWI I FIBRYNOLIZY W SAMOISTNYM NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM – WPŁYW METABOLICZNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA MIAŻDŻYCY Maria Jastrzębska
Wprowadzenie
Hemostatyczne czynniki ryzyka miażdżycy u dzieci i młodzieży
Fibrynogen w nadciśnieniu tętniczym – interakcje z innymi czynniki ryzyka miażdżycy
Fibrynogen u dzieci i młodzieży
Fibrynoliza w nadciśnieniu tętniczym – interakcje z innymi czynnikami ryzyka miażdżycy
Czynnik VII krzepnięcia krwi w nadciśnieniu tętniczym – interakcje z innymi czynnikami ryzyka miażdżycy
Płytki krwi w nadciśnieniu tętniczym – interakcje z innymi czynnikami ryzyka miażdżycy
Czynnik von Willebranda w nadciśnieniu tętniczym – interakcje z innymi czynnikami ryzyka miażdżycy
Piśmiennictwo

9. LECZENIE DIETETYCZNE OTYŁOŚCI U DZIECI Agnieszka Zachurzok-Buczyńska, Ewa Małecka-Tendera
Zalecenia dietetyczne
Typy diet stosowanych u dzieci
Skutki uboczne stosowania diety
Piśmiennictwo

10. WPŁYW DIETY W WYBRANYCH OKRESACH ROZWOJU DZIECKA NA WYSTĘPOWANIE ZMIAN MIAŻDŻYCOWYCH Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska, Radosław Motkowski
Wprowadzenie
Teoria „programowania metabolicznego”
Odległe skutki żywienia w badaniach eksperymentalnych
Okres płodowy
Niedożywienie płodu a choroby układu krążenia
Niedożywienie płodu a nadciśnienie tętnicze
Niedożywienie płodu a zaburzenia gospodarki węglowodanowej
Okres niemowlęcy i wczesnego dzieciństwa
Sposób żywienia niemowląt a czynniki ryzyka miażdżycy
Żywienie niemowląt a nadciśnienie tętnicze
Żywienie niemowląt a zaburzenia gospodarki węglowodanowej
Żywienie niemowląt a otyłość
Okres szkolny
Zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży
Podsumowanie
Piśmiennictwo

11. UWARUNKOWANIA GENETYCZNE RODZINNEJ HIPERCHOLESTEROLEMII Marek Naruszewicz
Wprowadzenie
Genetyczne uwarunkowania funkcji receptora LDL
Mutacje genu apolipoproteiny B-100
Interakcje między rodzinną hipercholesterolemią a innymi genetycznie uwarunkowanymi czynnikami ryzyka miażdżycy
Podsumowanie
Piśmiennictwo

12. LECZENIE DIETETYCZNE I FARMAKOLOGICZNE DZIECI Z HIPERCHOLESTEROLEMIĄ RODZINNĄ (HR) Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Jolanta Kubalska
Piśmiennictwo

13. ZESPÓŁ METABOLICZNY U DZIECI ,em>Dorota Szostak-Węgierek, Barbara Cybulska
Definicje ZM u ludzi dorosłych
Zarys patogenezy oporności na insulinę
Częstość występowania ZM w populacji dorosłych w Polsce
ZM jako czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u dorosłych
Rozpoznawanie i rozpowszechnienie otyłości u dzieci
Współistnienie czynników ryzyka miażdżycy z otyłością u dzieci
Definicje zespołu metabolicznego u dzieci
Rozpowszechnienie zespołu metabolicznego u dzieci
Miażdżyca u młodych osób
Wczesne przyczyny zespołu metabolicznego
Leczenie
Piśmiennictwo

14. NIEALKOHOLOWA CHOROBA STŁUSZCZENIOWA WĄTROBY – SPECYFICZNA MANIFESTACJA ZESPOŁU METABOLICZNEGO Dariusz Marek Lebensztejn
Epidemiologia NAFLD
Wybrane zagadnienia z patogenezy NAFLD
Obraz kliniczny i historia naturalna NAFLD
Diagnostyka NAFLD
Rola biopsji wątroby w diagnostyce NAFLD
Diagnostyka obrazowa stłuszczenia wątroby
Patogenetyczne podstawy leczenia NAFLD
Piśmiennictwo

15. ROLA INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU MIAŻDŻYCY Agnieszka Szadkowska
Mechanizm działania insuliny
Definicja insulinooporności
Patogeneza insulinooporności
Czynniki genetyczne
Czynniki środowiskowe
Następstwa insulinooporności
Udział insulinooporności w rozwoju miażdżycy
Wpływ leczenia insulinooporności i jej następstw na rozwój miażdżycy
Patogenetyczne związki insulinooporności i miażdżycy
Podsumowanie
Piśmiennictwo

16. ADIPOKINY Agnieszka Szadkowska
Leptyna
Czynnik martwicy nowotworów
Interleukina 6
Adiponektyna
Adipsyna
Białko stymulujące acylację
Inhibitor aktywatora plazminogenu 1
Czynnik chemotaktyczny monocytów 1
Angiotensynogen
Lipaza lipoproteinowa
Rezystyna
Apelina
Wisfatyna
Podsumowanie
Piśmiennictwo

17. NOWE CZYNNIKI RYZYKA I MARKERY MIAŻDŻYCY Barbara Głowińska-Olszewska, Mirosława Urban
Nowe czynniki ryzyka miażdżycy
Lipoproteina(a) – Lp(a)
Homocysteina (Hcy)
Fibrynogen (FB)
Białko CRP
Asymetrycza dimetyloarginina (ADMA)
Stres oksydacyjny i utlenione cząsteczki LDL (ox-LDL)
Markery procesu miażdżycowego
Markery dysfunkcji i uszkodzenia śródbłonka
Markery zapalenia
Inne
Fosfolipaza A2 sprzężona z lipoproteinami
Paraoksonaza
Piśmiennictwo

18. ROLA TROMBOMODULINY W ROZWOJU MIAŻDŻYCY Mirosława Urban, Katarzyna Wojtkielewicz
Budowa trombomoduliny
Funkcja trombomoduliny
Klasyczne czynniki ryzyka miażdżycy a stężenie sTM
Otyłość
Nadciśnienie tętnicze
Cukrzyca
Piśmiennictwo

19. CZYNNIKI WZROSTU W ROZWOJU MIAŻDŻYCY Jadwiga Peczyńska
Piśmiennictwo

20. METALOPROTEINAZY – MEDIATOR ZMIAN MAKRONACZYNIOWYCH W CUKRZYCY I OTYŁOŚCI Bożena Florys
Regulacja aktywności
MMPs a zmiany makronaczyniowe
MMPs a cukrzyca
MMPs w otyłości
Podsumowanie
Piśmiennictwo

21. LIPIDY, LIPOPROTEINY I APOLIPOPROTEINY U NOWORODKÓW Z WYWIADEM RODZINNYM MIAŻDŻYCY Elżbieta Pac-Kożuchowska
Wprowadzenie
Rodzinne obciążenie chorobami układu sercowo-naczyniowego
Wpływ okresu płodowego na stan zdrowia w następnych latach życia
Lipidy, lipoproteiny i apolipoproteiny w surowicy krwi pępowinowej noworodków
Płeć
Urodzeniowa masa ciała
Stan odżywienia matek przed ciążą
Rodzinne obciążenie czynnikami ryzyka miażdżycy
Lipidy, lipoproteiny i apolipoproteiny w surowicy krwi pępowinowej noworodków oraz u matek
Piśmiennictwo

22. ROLA OSI PODWZGÓRZE – PRZYSADKA–TARCZYCA W ROZWOJU MIAŻDŻYCY Artur Bossowski
Rola leptyny w regulacji osi przysadka–tarczyca
Rola ghreliny i obestatyny w regulacji osi podwzgórze–przysadka–tarczyca
Udział niedoczynności i nadczynności tarczycy w regulacji gospodarki lipidowej
Piśmiennictwo

23. WCZESNE ZMIANY MIAŻDŻYCOWE U DZIECI W MŁODZIEŃCZYM IDIOPATYCZNYM ZAPALENIU STAWÓW I TOCZNIU TRZEWNYM UOGÓLNIONYM Mirosława Urban
Potencjalne ryzyko rozwoju miażdżycy u chorych z MIZS, RA i TTU
Związek pomiędzy przewlekłym procesem zapalnym i miażdżycą
Podsumowanie
Piśmiennictwo

24. PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK (PCHN) U DZIECI A MIAŻDŻYCA Walentyna Maria Zoch-Zwierz, Anna Wasilewska
Powikłania sercowo-naczyniowe u dzieci z PNN
Tradycyjne czynniki ryzyka miażdżycy w PChN
Nietradycyjne czynniki ryzyka miażdżycy
Piśmiennictwo

25. ZESPÓŁ POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW A MIAŻDŻYCA Irina Kowalska
Definicja i kryteria rozpoznania PCOS
Patogeneza PCOS
Czynniki ryzyka chorób układu krążenia a PCOS
Zespół metaboliczny
Nadciśnienie tętnicze
Cukrzyca typu 2
Dyslipidemia
Nieklasyczne czynniki ryzyka miażdżycy
Leczenie PCOS
Mechanizm działania metforminy
Badania kliniczne z zastosowaniem metforminy w leczeniu PCOS
Statyny
Podsumowanie
Piśmiennictwo

26. METODY NIEINWAZYJNEJ OCENY ZMIAN MIAŻDŻYCOWYCH W NACZYNIACH TĘTNICZYCH U DZIECI Joanna Tołwińska
Ocena IMT
Zasady wykonywania badania
Rola IMT w ocenie zaawansowania miażdżycy u dzieci
Ocena FMD
Zasady wykonywania badania
Rola pomiarów FMD w ocenie zaawansowania miażdżycy w tętnicach
NTGMD
Ocena masy lewej komory serca
Inne metody
Piśmiennictwo

27. WYSIŁEK FIZYCZNY W LECZENIU CHORÓB METABOLICZNYCH U DZIECI Irena Ponikowska, Jacek Chojnowski, Przemysław Adamczyk
Metabolizm wysiłkowy
Znaczenie wysiłku fizycznego w bilansie energetycznym
Wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia, proces krzepnięcia i fibrynolizy oraz funkcję śródbłonka
Wpływ wysiłku fizycznego na układ kostno-stawowy
Zmęczenie i restytucja powysiłkowa
Przygotowanie się chorego do treningu fizycznego
Kinezyterapia w cukrzycy
Ocena stanu chorego na cukrzycę przed przystąpieniem do treningu fizycznego
Metodyka stosowania wysiłków fizycznych u chorych na cukrzycę
Zasady obciążania wysiłkiem fizycznym chorych na cukrzycę typu 1
Obliczanie dawki insuliny w związku z planowanym wysiłkiem fizycznym
Niepożądane następstwa treningu fizycznego u chorych na cukrzycę
Przeciwwskazania do stosowania treningu fizycznego u chorych na cukrzycę
Kinezyterapia u dzieci otyłych
Stan aktywności dzieci w dobie współczesnej cywilizacji
Znaczenie aktywności fizycznej w leczeniu i prewencji otyłości
Program kinezyterapii u dzieci otyłych
Aktywność fizyczna w szkole i w domu w profilaktyce i leczeniu otyłości
Ćwiczenia fizyczne w otyłości dla matki i dziecka
Ćwiczenia domowe zmniejszające otłuszczenie tułowia
Leczenie dzieci otyłych w warunkach uzdrowiskowych
Kinezyterapia w nadciśnieniu tętniczym
Mała aktywność fizyczna jako czynnik rozwoju nadciśnienia i miażdżycy
Mechanizm działania treningu fizycznego na ciśnienie tętnicze
Zasady stosowania wysiłku fizycznego u chorych z nadciśnieniem
Wskazania i przeciwwskazania do wysiłku fizycznego
Dawkowanie wysiłku fizycznego
Profilaktyczne znaczenie wysiłku fizycznego w nadciśnieniu
Piśmiennictwo

28. ALGORYTM POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO WE WCZESNYCH ZMIANACH MIAŻDŻYCOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY – OPRACOWANIE WŁASNE Mirosława Urban, Barbara Głowińska-Olszewska, Bożena Florys
SKOROWIDZ

do góry